Nech by si chcel do­siah­nuť úspech v čom­koľ­vek, pravda je taká, že väč­šinu zruč­ností sa do­ká­žeš na­učiť. Sa­moz­rejme, bez pev­nej vôle, do­statku času a tvr­dej práce to ne­pôjde. Exis­tuje však 5 účin­ných spô­so­bov, vďaka kto­rým sa akým­koľ­vek no­vým ve­ciam priu­číš rých­lej­šie. Fun­gujú bez ohľadu na to, či sa chceš na­učiť, ako pod­ni­kať, či chceš zís­kať pre­hľad v ne­hnu­teľ­nos­tiach, alebo či sa chceš na­učiť ma­ľo­vať.

#1: Roz­ho­du­júce sú me­tó­dy, nie ho­diny

Keď ho­vo­ríme o učení sa nie­čoho no­vého, hneď v úvode je dô­le­žité po­ve­dať, že nie je ani tak dô­le­žité, koľko ho­dín uče­niu sa no­vých zruč­ností ve­nu­ješ, ale to, aké me­tó­dy pri tom zvo­líš. Sa­moz­rejme to ne­zna­mená, že po­čet ho­dín nie je dô­le­žitý. Dô­le­ži­tej­šie je však vy­brať si, kto­rou me­tó­dou si toho schopný do­siah­nuť naj­viac.

Po­ve­dzme na­prí­klad, že sa po­tre­bu­ješ do­stať z Bra­ti­slavy do Ko­šíc. K dis­po­zí­cii máš starý ka­mión a nové Fer­rari. Čo by si si vy­bral, aby si sa do cieľa do­pra­vil skôr? (Skúsme pre túto prí­le­ži­tosť pre­hliad­nuť fakt, že s Fer­rari by si sa na na­šich ces­tách ďa­leko ne­dos­tal.) Me­tóda, ktorú pri učení zvo­líš, je tvo­jím vo­zid­lom. Do­praví ťa, kam len bu­deš chcieť.

zdroj: unsp­lash.com

#2: Pa­re­tovo pra­vidlo

Pa­re­tovo pra­vidlo ti je už ur­čite známe. Pý­taš sa, ako je možné ap­li­ko­vať ho v pro­cese uče­nia sa? Na­sle­dovne:

20% tvojho vzde­lá­va­nia sa po­ve­die k 80% tvo­jich vý­sled­kov

Vy­svet­le­nie je na­sle­dovné. Ak sa na­prí­klad učíš cu­dzí ja­zyk, po­tre­bu­ješ ovlád­nuť všetko: gra­ma­tiku, vý­slov­nosť, pí­sa­nie, čí­ta­nie, po­u­ží­va­nie ča­sov a iné. Ak sa teda učíš na­prí­klad špa­niel­činu a vieš, že v lete pôj­deš do Špa­niel­ska, aby si sa zdo­ko­na­lil, bu­deš po­tre­bo­vať „vy­cib­riť“ pre­dov­šet­kým kon­ver­začnú špa­niel­činu.

Táto ob­lasť tvorí pri­bližne 20% zo všet­kého, čo k vý­učbe ja­zyka patrí, no tebe pri do­vo­lenke v Špa­niel­sku pri­ne­sie 80% toho, čo po­tre­bu­ješ. Za­me­raj sa preto vždy na­plno presne na tú ob­lasť, ktorú do­ká­žeš v praxi zu­žit­ko­vať čo naj­lep­šie.

zdroj: unsp­lash.com

#3: Me­tóda Le­ar­nig by do­ing

Pri tejto me­tóde ide tak­po­ve­diac o to, aby si sko­čil do vody aj na­priek tomu, že ne­vieš plá­vať. Šta­tis­tiky to­tiž do­ka­zujú, že ľu­dia si za­pa­mä­tajú:

 • 5% z pred­nášky,
 • 10% z toho, čo pre­čí­tajú,
 • 20% z au­di­ovi­zu­ál­nych ma­te­riá­lov,
 • 30% z toho, čo vi­dia pri ná­zor­ných ukáž­kach,
 • 50% z toho, čo sa po­vie v sku­pi­no­vých dis­ku­siách,
 • 75% z toho, čo ro­bili po tom, ako sa to na­učili,
 • 90% z toho, čo sa učili pop­ri­tom, ako to ro­bili.

Ur­čite si predsa spo­mí­naš, ako si sa na­učil na­prí­klad bi­cyk­lo­vať, kor­ču­ľo­vať či plá­vať. Na­miesto sle­do­va­nie tu­to­riáov alebo čí­taní en­cyk­lo­pé­dií o tom, ako to správne ro­biť si to jed­no­du­cho spra­vil. Ur­čite si zo­pár­krát spa­dol, ale o tom to predsa je. Naj­lep­šie sa po­u­číš na chy­bách, ktoré v za­čiat­koch spra­víš.

#4: Nájdi si tré­nera/uči­teľa/kouča

Či ide o ob­lasť pod­ni­ka­nia alebo o šport, tí na­jús­peš­nejší ľu­dia majú spo­ločné jedno: každý z nich mal nie­koho, kto ich vie­dol. Exis­tuje to­tiž 5 dô­vo­dov, pre ktoré sa člo­vek naj­čas­tej­šie vzdáva skôr, než niečo do­siahne:

 • ne­máš čas (a skon­číš)
 • minú sa ti pe­niaze (a skon­číš)
 • vy­stra­šíš sa (a skon­číš)
 • ne­mys­líš to vážne (a skon­číš)
 • stra­tíš zá­u­jem (a skon­číš)

Keď ale bu­deš mať tré­nera/uči­teľa/kouča, po­môže ti vi­dieť slepé miesta, ktoré ty ne­vi­díš. Pre­ve­die ťa aj cez ťažké časy, ktoré ne­vy­hnutne prídu a vždy ťa do­káže na­učiť niečo nové.

Sa­moz­rejme, ne­musí ísť na­prí­klad o To­nyho Rob­binsa, ktorý si za ročný kou­čing úč­tuje mi­lión do­lá­rov ročne. Ne­musí ísť do­konca ani o kouča, ktorý si úč­tuje 1000, či 100 eur me­sačne. Ide o to, aby si na­šiel nie­koho, kto sa bude za­obe­rať tým is­tým, čo ty a bude ochotný po­dať ti po­mocnú ruku.

zdroj: pe­xels.com

#5: Sú­streď sa na pro­ces

Jed­nou z naj­čas­tej­ších chýb, ktoré ľu­dia pri pro­cese uče­nia ro­bia je to, že za­ned­bá­vajú sa­motný pro­ces. Ne­ne­chaj sa zmiasť a ne­sús­treď sa na to, čo všetko ešte ne­vieš a čo všetko máš ešte pred se­bou. Sú­streď sa na to, čo všetko si už do­ká­zal a čo všetko pre to ro­bíš.

Sa­moz­rejme v rámci sú­stre­de­nia sa na sa­motný pro­ces je priam ne­vy­hnutné pra­co­vať na­ozaj tvrdo. Pre spi­so­va­te­ľov to zna­mená na­pí­sať mi­ni­málne 500 slov denne, pre špor­tov­cov každý deň tré­no­vať, pre ľudí, čo sa učia nový ja­zyk to zna­mená pre­cvi­čo­vať ho každý deň.

Ro­biť malé kroky možno ne­znie prí­liš at­rak­tívne, ale je to je­diná osved­čená cesta, ktorá ťa pri­ve­die k aké­mu­koľ­vek cieľu, ktorý si zau­mie­niš.

Zdroj: li­fe­hack.org

Komentáre