Vlasy sú ko­ru­nou krásy kaž­dej z nás (a ne­ho­vor, že nie). Nech­ceme, aby boli po­ško­dené, su­ché, bez lesku a s roz­štie­pe­ným kon­čekmi. Ale na­opak, každá túži po krás­nych lesk­lých a zdra­vých vla­soch, ktoré oča­ria kaž­dého. Tak ti pri­ná­šam pár ti­pov, ako zlep­šiť ich kva­litu.

1. Zdravá strava

Áno, je to klišé, ale na­ozaj to fun­guje. Keď bu­deš jesť do­sta­tok vi­ta­mí­nov a tých správ­nych po­tra­vín, tvoje vlasy budú sil­nej­šie a ne­budú vy­pa­dá­vať. Bio­tín a vi­ta­mín C sú tými naj­lep­šími vi­ta­mínmi, po­kiaľ ide o zlep­še­nie a udr­ža­nie kva­lity vla­sov. Vi­ta­mín C tvorí viac ko­la­génu, ten zase po­tre­buje telo na sti­mu­lá­ciu lep­šieho rastu vla­sov. Tiež vstre­báva že­lezo, ktoré zlep­šuje rast vla­sov aj imu­nitný sys­tém. Do­sta­tok vi­ta­mínu C mô­žeš zís­kať z lis­tov špe­nátu a bro­ko­lice. Bio­tín sa zase na­chá­dza v ry­bách, vaj­ciach, ču­čo­ried­kach alebo brus­ni­ciach.

2. Ne­farbi ich veľmi často

Teda, aby som bola kon­krét­nej­šia, ne­rob to vô­bec, po­kiaľ ne­mu­síš. Škod­livé che­mické látky na­ro­bia na hlave iba ne­ple­chu. Ur­čite mô­žeš vy­ze­rať krásne aj bez za­far­be­nej hlavy.

zdroj: unsp­lash.com

3. Po­u­ží­vaj masky a oleje 

Ďalší tip na zlep­še­nie kva­lity vla­sov je po­u­ží­va­nie prí­rod­ných ma­siek alebo ole­jov. Tento tip sa ča­sto­krát vy­ne­cháva, no masky alebo oleje môžu hrať kľú­čovú úlohu pri zlep­šení a udr­žaní kva­lity vla­sov, ak im to do­vo­líš.

4. Vy­skú­šaj ma­sáž hlavy a po­kožky

Ma­sáž po­kožky pod­po­ruje prú­de­nie krvi a to je presne to, čo po­tre­bu­ješ na zlep­še­nie a udr­ža­nie kva­lity vla­sov. Mô­žeš pop­ro­siť po­kojne aj pria­teľa, nech ti po­ma­sí­ruje hlavu a tak spo­jíš do­konca prí­jemné s uži­toč­ným. No nie je to su­per? :)

 

zdroj: unsp­lash.com

5. Ak to nie je nutné, ne­pou­ží­vaj fén ani žeh­ličku

Rov­nako ako aj teplá voda, aj ho­rúci vzduch škodí vla­som. Ak chceš pre­dísť roz­štie­pe­ným kon­če­kom, mala by si túto elek­tro­niku po­u­ží­vať mi­ni­málne len v nut­ných prí­pa­doch, alebo pred po­u­ži­tím na vlasy na­niesť ochranný sprej.

Za po­kus to stojí no nie? Pevne ve­rím, že ti týchto pár rád do­po­môže k tomu, aby tvoje vlasy tvo­rili do­ko­nalý look každý deň.

Komentáre