Tento člá­nok je ur­čený pre osoby star­šie ako 18 ro­kov, môže ob­sa­ho­vať sex, na­hotu a iný ne­vhodný ob­sah pre ne­pl­no­le­tých.


Späť na hlavnú stránku

Mi­si­onár­ska po­loha. Naj­jed­no­duch­šia a naj­pri­ro­dze­nej­šia po­loha, na ktorú sa často spo­lie­hame. Čo si ju však má­linko oko­re­niť, aby to ne­bolo stále o tom is­tom? Ne­boj sa. Nič kom­pli­ko­vané. Práve na­opak. Vďaka týmto jed­no­du­chým ra­dám si túto po­lohu opäť ob­ľú­biš. 

1. Van­kúš

Na to, aby si si užila skvele mi­si­onár­sku po­lohu je jed­no­du­chá po­môcka. Pri sexe si daj pod seba van­kúš, vďaka čomu sa par­tner do­stane do teba hl­b­šie. V prí­pade, že žiadny pri sebe ne­máte, mô­žeš na­dvi­hnúť panvu a tak zá­ro­veň par­tne­rovi v rytme pri­rá­žať.

2. Zvia­za­nie

Skúste si oko­re­niť mi­si­onár­sku po­lohu zvia­za­ním. V tomto prí­pade mô­žete skú­siť viac dru­hov zvia­za­nia. Jedna z mož­ností je zvia­za­nie rúk k po­steli alebo nad hla­vou. Ďal­šou z mož­ností je po­kr­čiť nohy a ruky zvia­zať ku člen­kom. Fan­tá­zií sa však me­dze ne­kladú a ur­čite spo­ločne náj­dete va­rianty zvia­za­nia, ktoré si obaja za­mi­lu­jete.

View this post on Ins­ta­gram

#Fif­tyS­ha­des #Fif­tyS­ha­de­sofG­rey #Red­Room

A post sha­red by Fifty Sha­des Freed (@fif­tys­ha­des­mo­vie) on

3. Zá­klon hlavy

Zau­jí­ma­vou va­rian­tov je malá zmena po­lohy. Po­suňte sa na po­steli tak, aby ti hlava vi­sela dolu z po­stele. Tento zá­klon hlavy ti pri­ne­sie úplne iný pô­ži­tok zo sexu. Po­kiaľ si to chceš ešte vy­lep­šiť, skús si po­lo­žiť ruky za hlavu.

4. Šatka cez oči

Nie je nad ta­jomno. A hlavne, keď ne­máš mož­nosť vi­dieť, čo sa deje. Pred­stav si, ako le­žíš, par­tner ti za­viaže oči šat­kou a ty sa ná­sledne ne­cháš uná­šať jeho do­tykmi a boz­kami na tvo­jom tele. So za­tvo­re­nými očami si vy­chut­náš oral a bu­deš šia­lene tú­žiť po tom, aby ho ko­nečne do teba vsu­nul a vy­chut­nali ste si vzá­jomne pô­ži­tok zo sexu.

5. Inde ako v po­steli

Ďal­šou ra­dou je vy­chut­nať si mi­si­onára mimo po­stele. Vy­užite pries­tor a roz­dajte si to na­prí­klad na ku­chyn­skom stole, na za­dných se­dač­kách v aute, v obý­vačke na se­dačke alebo aj na ko­berci.

 

Komentáre