Sex. Po­ku­še­nie, po­te­še­nie, re­lax… Nut­nosť. Každý si v ňom nájde niečo svoje. A hlavne každý si rád nájde dô­vod, prečo ho mať.

Často však za­ú­čin­kuje zá­kon schvál­nosti a tak, keď je kde, nie je kedy. A keď je kedy, nie je kde. Sa­moz­rejme, úplne naj­hor­šie je, keď nie je s kým. Ale tak nech si každý po­môže tak, ako sám vie.

No a Ty, keď máš kde, máš do­konca aj s kým, len si ni­kdy ne­vieš nájsť čas, tak po­tom čí­taš správny člá­nok. Pre­tože my ti práve te­raz pri­ná­šame 5 dô­vo­dov, prečo sa ti oplatí ráno si pri­vs­tať a po­riadne si to užiť.

Fol­low @bil­lion.mens 😍

A post sha­red by Re­la­ti­ons­hip Go­als (@bil­lion.coup­les) on

  1. Na­štar­tu­ješ nie len svoje telo, ale aj svoj mo­zog

Sex pred­sta­vuje skvelý štart do kaž­dého dňa. Vďaka nemu to­tiž pre­kr­víš svoje or­gány či cievy a na­ko­niec sa všetka tá krv vráti do­konca aj späť do tvojho mozgu. Po­tom sa ne­mô­žeš ani ču­do­vať, že po ta­kejto ran­nej show je tvoja hlava a pa­mäť do­ko­nale pri­pra­vená a zo­bu­dená na ťažký pra­covný deň.

  1. Mô­žeš vy­ne­chať po­sil­ňovňu

Nie na­darmo sa ho­vorí, že sex robí ženy kraj­šími. Veď si len pred­stav, čo všetko do­ká­žeš za takú dobrú päť­mi­nú­tovku sti­hnúť!? A hlavne, keď nie­kto­rých päť mi­nút trvá dl­h­šie ako os­tat­ných. Pa­mä­taj, že do­te­raz ni­kto ne­po­ve­dal, že spo­tiť sa mu­síš len na be­žia­com páse. Je predsa len kraj­šou pred­sta­vou vstať z po­stele už o pár gra­mov ľah­šia než s pred­sta­vou, v kto­rej sa tý­raš vo fitku.

Mor­ning babe. @gr­lwith­bangs

A post sha­red by The­Coup­le­Go­als (@coup­le­go­als) on

  1. Sex je tým naj­lep­ším pre­bu­de­ním

Či už pre neho alebo pre teba. Veď sa ro­bíte na­vzá­jom šťast­nými, no nie? Žia­den muž sa ešte ni­kdy ne­po­hne­val za to, že ho jeho po­lo­vička zo­bu­dila v mo­mente, keď mu sťa­ho­vala py­žamo. Sa­moz­rejme, keď si ve­čer ne­za­bu­dol ne­jaké ob­liecť. A platí to aj na­opak. Veď sa len pri­znaj, že bolo cel­kom fajn sa zo­bu­diť s tvá­rou za­tla­če­nou do van­kúša.

  1. Dobrá ná­lada na po­čka­nie

Sú dni, keď sa ne­pre­bu­díme s dob­rou ná­la­dou či chu­ťou vy­sko­čiť z po­stele do no­vého dňa. Bý­vame tro­chu ne­vrlí, una­vení a nie­kedy do­konca ne­máme chuť ani ot­vo­riť oči. No a hlavne vtedy sa treba pre­môcť a vy­štar­to­vať po sebe ešte viac. Veď práve sex v nás ak­ti­vi­zuje hor­móny šťas­tia a my sa po­tom vďaka nemu cí­time lep­šie. Len po­tom sa ne­treba usmie­vať až prí­liš, lebo hneď je kaž­dému jasné, čo za na­šou dob­rou ná­la­dou a úsme­vom od ucha k uchu je. Alebo treba kaš­ľať na to. Veď nech zá­vi­dia.

We­e­e­kend!! 🐶 @ro­ses_cloud @lau­rens­nu­y­ens

A post sha­red by The­Coup­le­Go­als (@coup­le­go­als) on

  1. Se­xom ku zdra­viu

Keď ste to do­te­raz ne­ve­deli, tak se­xom sa dá pre­dísť aj mig­réne či bo­lesti hlavy. Do­konca po­máha už pre­bie­ha­júcu bo­lesť aj od­strá­niť. Veď klin sa predsa kli­nom vy­bíja, nie? Ta­kisto je sex vý­bor­ným lie­kom proti vy­so­kému tlaku, do­káže vy­rov­ná­vať hla­dinu cho­les­te­rolu v krvi a za­to­čiť so stre­som.

Takže milé dámy! Keď chcete byť zdrav­šie, kraj­šie a mať skvelú ná­ladu, tak ne­za­bud­nite po va­šom mi­lom hneď ráno sko­čiť. On sa ur­čite po­teší. Veď mu predsa brn­knete po jeho ob­ľú­be­nej strune.