Mať so sebou na ces­tách veľkú a ťažkú bato­žinu je nie­len nepo­hodlné, no mno­ho­krát aj finančne náročné. Týchto 5 tipov ti tak ušetrí poplatky za bato­žinu a aj tvoje nervy.

Nepod­ceň výber správ­neho kufra

Pri pre­mýš­ľaní, čo si zba­líme do kufra často zabú­dame na kufor samotný. Pri výbere toho pra­vého síce ide o prvotnú väč­šiu inves­tí­ciu, no časom sa ti určite vráti. Ak ces­tu­ješ často, určite si zvoľ nie­ktorý z extra ľah­kých mate­riá­lov. Ušet­ríš tak na poplat­koch za bato­žinu a ces­to­va­nie bude pre teba oveľa pohodl­nej­šie.

Spíš si zoznam vecí

Pres­nej­šie pove­dané — zoznam nevy­hnut­ných vecí. Pop­re­mýš­ľaj pri­tom nad tým, koľko dní budeš preč, či budeš mať mož­nosť oble­če­nie si oprať a či máš v pláne kúpiť si nejaké nové. Zváž tiež to, či by si sa mal pri­pra­viť na nejaké pred­po­kla­dané veľké zmeny poča­sia. Snaž sa do zoznamu zara­diť naozaj mini­mum vecí a pri balení sa ho striktne drž. Odo­laj poku­še­niu pri­ba­liť si niečo so zná­mym argu­men­tom: „Ale čo ak…“.

Oble­če­nie bal s roz­umom

Naj­lep­šie oble­če­nie na cesty je také, ktoré je ľahké, skladné a nekrčí sa. Pokiaľ ces­tu­ješ nie­kam, kde bude chladno, upred­nostni vrstve­nie a vezmi si so sebou ter­mop­rádlo a via­cero ten­ších vrs­tiev. Tie si môžeš zaba­liť naprí­klad do kom­pres­ných sáč­kov. Ak ich nemáš k dis­po­zí­cii, snaž sa všetko oble­če­nie „skom­pri­mo­vať“ tak, ako je to len možné. Do lie­tadla si vždy obleč tie naj­ťaž­šie kusy oble­če­nia — naprí­klad ťažké zimné topánky, či ťažké a objemné svetre.

Povo­lený mul­ti­tas­king

Mul­ti­tas­king síce je zabi­ja­kom tvo­jej pro­duk­ti­vity, no pri balení ti môže skvele pomôcť. Využi pred­mety a pro­dukty, ktoré ti poslú­žia na viac než len na jeden účel. Načo by si si naprí­klad bral šam­pón, kon­di­ci­onér a spr­chový gél, keď náj­deš už aj príp­ravky, ktoré spá­jajú všetko v jed­nom balení? Podobne sa pokú­siť pou­va­žo­vať nad všet­kým zo svojho zoznamu.

Smart­fón vždy po ruke

Tvoj mobil sa pri ces­to­vaní stane tvo­jím neod­mys­li­teľ­ným pomoc­ní­kom, ktorý ti v kufri ušetrí naozaj veľa miesta. Dokáže ti predsa nahra­diť foto­apa­rát, mapu, knihy, zápis­ník, časo­pisy a iné. Jediné, čo musíš uro­biť, je stiah­nuť si tie správne apli­ká­cie.

Prihlasujem do newslettera...

Dostávaj najlepšie novinky z Odzadu

Prihlásením sa do newslettera súhlasíte s podmienkami ochrany súkromia.