Dob­rých fil­mov je na svete toľko, že ich na všet­kých prs­toch ne­spo­čí­taš, od ko­mé­dií, ho­ro­rov cez ži­vo­to­pisné alebo do­ku­men­tárne až po kla­siku, ktorá sa volá ro­man­tika. Zo­sta­vila som reb­rí­ček tých naj­ro­man­tic­kej­ších fil­mov všet­kých dôb, pri kto­rých ne­za­dr­žíš slzy do­ja­tia.

Každá z nás, za­daná či ne­za­daná, má rada ro­man­tické filmy, pri kto­rých si od­myslí re­a­litu, to že ju práve na­štval pria­teľ alebo ne­za­dané si tak vy­nah­ra­dia to, čo im chýba.

Exis­tuje ne­sku­točne veľa ro­man­tic­kých fil­mov, ktoré ti mierne skres­lia tvoj po­hľad na vzťahy, ale ur­čite v nich vždy náj­deš to, po čom naša krehká žen­ská du­šička túži.

Tu je mo­jich TOP 5 fil­mov, pri kto­rých smr­kám vždy, keď ich po­ze­rám.

5. Zá­pis­ník jed­nej lásky

Za­čnime teda po­sled­ným mies­tom, jed­ným z naj­ro­man­tic­kej­ším fil­mom aké táto pla­néta nosí je Zá­pis­ník jed­nej lásky. Film za­čína čí­ta­ním sta­rého pána z vy­bled­nu­tého za­pis­níku, z kto­rého číta sta­rej žene prí­beh svojho ži­vota. Dej filmu sa odo­hráva v sú­čas­nosti ale aj v mi­nu­losti. Star­ček roz­práva prí­beh lásky dvoch mla­dých ľudí No­aha a Alice, ktorý spolu strá­vili nád­herné leto až do chvíle, kým ich ne­roz­de­lil osud. Opäť sa stre­tá­vajú v do­move pre se­ni­orov, kde si Alice kvôli cho­robe ne­spo­mína na ich spo­ločnú mi­nu­losť až… Ne­bu­dem ti pre­zrá­dzať celý prí­beh, ur­čite ti ale tento film od­po­rú­čam, pre­tože je to nád­herný prí­beh o sku­toč­nej láske, ktorý roz­hodne stojí za tvoj čas.

zdroj: ama­zon.com ama­zon.com

4. Pán Ni­kto

Tento film patrí k mo­jím na­ojb­ľú­be­nej­ším. Ne­patrí tak cel­kom k tým naj­ro­man­tic­kej­ším prí­be­hom ale má v sebe veľmi pekné scény, ktoré ťa chy­tia za sr­diečko. Film roz­práva prí­beh o star­če­kovi Ne­movi, ktorý je v ďa­le­kej bu­dúc­nosti po­sled­ným smr­teľ­ní­kom. Leží na smr­teľ­nej po­steli a keďže jeho pa­mäť mu už ne­slúži ako zdra­vému člo­veku, ne­spo­mína si po­riadne ani na svoju mi­nu­losť. Svoje prí­behy roz­po­vie no­vi­ná­rovi, ktorý sa ho pýta na jeho ži­vot. Pre mňa bolo z po­čiatku po­riadne ťažké roz­hod­núť sa , ktorá z ver­zií jeho prí­behu je tá sku­točná… Čo mys­líš, od­išiel s mat­kou alebo os­tal s ot­com? Bola jeho je­diná naj­väč­šia láska Anna alebo El­lise?

zdroj: let­ter­boxd.com let­ter­boxd.com

3. Ona

Jú­úúj, tak tento film ur­čite mu­síš vi­dieť. Theo je cit­livý muž, ktorý sa živý pí­sa­ním do­jem­ných lis­tov. Film sa odo­hráva v ne­ďa­le­kej bu­dúc­nosti, kde je doba na­toľko po­kro­čila že vy­vi­nie po­kro­čilý ope­račný sys­tém o ktorý sa za­čne zau­jí­mať aj Theo. Umelá in­te­li­gen­cia me­nom Sa­mantha, sa stane The­ovou spo­loč­níč­kou. Stanú sa z nich dobrý pria­te­lia, cho­dia na vý­lety, ve­če­rajú spolu,.. len nie tak ako nor­málny ľu­dia. Sa­matha The­ovi po­máha v jeho kaž­do­den­nom ži­vote až do doby, kedy sa do seba ne­za­mi­lujú a zis­tia, že re­a­lita je krutá oproti ich pred­stave spo­loč­ného ži­vota…

zdroj: you­tube.com you­tube.com

2. Pred­tým ako som ťa spoz­nala

Číslo dva je ako vždy vy­soká priečka a roz­hod­núť sa pre film, ktorý si za­slúži stáť na tomto po­ste je veľmi ťažké, pre­tože srd­co­viek mám aj ja ne­sku­točne veľa ale mys­lím, že tento film si túto priečku za­ru­čene za­slúži. Will žije nor­málny ži­vot až do chvíle, keď pre­žije au­to­ne­hodu a ostane ochr­nutý od krku po kon­čeky prs­tov na no­hách. Lou je vše­stranná osoba a o tom, že vie vše­ličo ni­kto ne­po­chy­buje. Pra­cuje v ma­lej cuk­ráni až po dobu, keď do­stane vý­po­veď. Keďže po­chá­dza z chu­dob­nej ro­diny, ne­môže si do­vo­liť ostať doma a preto hľadá novú prácu. Tú nájde u bo­ha­tej ro­diny, kde sa má sta­rať o pos­ti­hnu­tého Willa. Naj­skôr je ne­vrlý a ne­pri­jemný ale ne­skôr sa z nich stanú dobrý pria­te­lia a aj z toho pria­teľ­stva ne­skôr vznikne láska. Film sa končí smutne ale s pek­ným po­nau­če­ním do ži­vota. Pre is­totu si pri po­ze­raní tohto filmu ur­čite ne­za­budni zo­brať štyri plné ba­líky vrec­ko­viek.

zdroj: you­tube.com you­tube.com

1. Na vine sú hviezdy

A je tu. Nad pr­vým mies­tom som dlho ne­uva­žo­vala, pre­tože tento film patrí k mo­jím num­ber one. Ha­zel a Au­gus­tus sa stretnú v pod­por­nej sku­pine pre ľudí bo­ju­jú­cich s ra­ko­vi­nou. Ok­rem ra­ko­viny ich spája ko­pec spo­loč­ných zá­uj­mov a jed­ným z nich je aj láska ku kni­hám ob­zvlášť k Ha­ze­li­nej ob­ľú­be­nej knihe. Veľmi veľa krát sa sna­žila spo­jiť sa s au­to­rom knihy, opý­tať sa ho ako prí­beh po­kra­čuje, čo sa stane s hlav­nými po­sta­vami, no ni­kdy sa jej to ne­po­da­rilo ale po­da­rilo sa to Gu­sovi, ktorý ich oboch po­zve do Am­ster­damu. Od­po­vede na otázky k jej ob­ľú­be­nej knihe ne­dos­tane od sa­mot­ného au­tora ale zo šia­le­ných zá­žit­kov, ktoré za­žije na vý­lete so svo­jím pria­te­ľom. Ich krásny prí­beh tiež ne­končí veľmi šťastne ale uka­zuje malú več­nosť, ktorú pre­žila ich láska. Pri tomto filme ne­do­ká­žem slzy za­dr­žať ni­kdy, rov­nako ako pri knihe.

zdroj: va­riety.com va­riety.com

Komentáre