7.30 ráno a ty si s bo­žou po­mo­cou vstala, na­ma­ľo­vala sa a ob­liekla. O je­dení ani reči, veď ráno ti ani ne­chutí! Se­díš v au­to­buse, po­merne zne­chu­tená z rána ako ta­kého a zo všet­kých tých po­vin­ností, čo ťa dnes ča­kajú. A tu vi­díš člo­veka, dvoch, pia­tich, ako RÁNO be­hajú! Za­dí­vaš sa na nich strie­davo zne­chu­tene, zá­vist­livo aj uznan­livo a po­mys­líš si…ako? prečo?

unsp­lash.com

5.55 ráno, zvoní bu­dík, vsta­nem, na­pi­jem sa, ob­le­čiem, schy­tím tašku s ve­cami, ktorú som si po­ba­lila už ve­čer a idem do fitka. Od­cvi­čím, ospr­chu­jem 7.30 od­chá­dzam do práce. Žiadna únava, dobrá ná­lada, plná ener­gie. V au­to­buse vi­dím zne­chu­te­ných, una­ve­ných ľudí. V práci pár rov­na­kých ko­le­gov a ja si ho­vo­rím, veď je krásne ráno..tak, prečo?

Naše svety sa možno lí­šia a možno sa už dlho ne­budú. Vy­skú­šaj si moje ráno aj ty.

Za­čneš viac spa­ľo­vať

Je v pod­state úplne jedno, kedy pôj­deš cvi­čiť. Rov­nako in­ten­zív­nym cvi­če­ním ve­čer  a ráno spá­liš po­dobný po­čet ka­ló­rií. Vý­ho­dou ran­ného cvi­če­nia však je, že spa­ľu­ješ po­čas ce­lého dňa, čo v ko­neč­nom dô­sledku zna­mená, že spá­liš viac. To, že sa roz­bi­ješ ve­čer je tiež su­per, roz­diel je v tom, že tvoj me­ta­bo­liz­mus  sa s ve­če­rom spo­ma­ľuje a teda sa spo­ma­ľuje aj pro­ces spa­ľo­va­nia.

Kon­zis­ten­cia

Ráno robí deň. Re­klama na Nu­tellu má v sebe, na­po­div, kus fit­ness pravdy. Tým, že za­čneš ráno, zvy­šu­ješ šancu, že vlastne za­čneš. Ako? Príde ve­čer a ty si taká una­vená, že si po­vieš, že dnes už na ne­jaké fit­ness ur­čite ne­máš ná­ladu. To sa ti ráno ne­stane. Ráno by si mala byť od­po­či­nutá, plná ener­gie. A ten krásny po­cit, keď o 7.30 vieš, že máš od­cvi­čené, pod­statnú časť svojho dňa za se­bou, za­tiaľ čo iní ešte možno spia. Celý deň pred se­bou a mô­žeš ro­biť  čo len chceš…ach!

pe­xels.com

Zlep­šíš si psy­chično aj fy­zično

Ranné fitko = ranná káva= ranný ži­vo­ta­bu­dič. Bu­deš zo­bu­dená a te­raz mys­lím na­ozaj zo­bu­dená. Zlepší sa ti sú­stre­de­nie a v ko­neč­nom dô­sledku aj psy­chika. Bu­deš ve­dieť, že si za­čala svoj deň naj­lep­šie, ako si mohla a si pri­pra­vená zdo­lať všetko, čo ti deň po­núka.

Se­ba­dis­cip­lína

Ur­čite so mnou bu­deš sú­hla­siť, že tí, ktorí cho­dia cvi­čiť ráno majú po­merne dobre roz­vi­nutú se­ba­dis­cip­línu. Z vlast­nej skú­se­nosti ho­vo­rím, že aj po­čas dňa sa ti budú ľah­šie do­dr­žia­vať ďal­šie pred­sav­za­tia. Na obed si preto dobre ro­zmys­líš, čo si vy­be­rieš. Nech ten deň už za to stojí, keď si sa tak obe­to­vala, nie?

Love Your Life

Treba k tomu vô­bec niečo? Máš svoj ranný ri­tuál, tvoj me­ta­bo­liz­mus pra­cuje na plné ob­rátky, tvoje telo vy­zerá fajn, cí­tiš sa fajn, si sú­stre­dená, lep­šie sa ti ve­čer za­spáva.

7.30 ráno na­sad­neš na au­to­bus, vi­díš kopu za­mra­če­ných ľudí, po­zrieš von a zrazu sa ti tí po­be­hu­júci ľu­dia nez­dajú až takí zvláštni, si jed­nou z nich. Usmie­vaš sa. Os­tatní sa na teba dí­vajú a ne­chápu, ho­vo­ria si..ako, prečo? A ty už si ani po­riadne ne­spo­me­nieš, že pred pár me­siacmi si bola ako oni…

Komentáre