Blíži sa leto a každá z nás túži po krás­nej pleti bez rôz­nych ne­do­ko­na­lostí. Či už ide o vy­rážky, fľaky alebo iné ne­dos­tatky. Chceme, aby naša pleť bola hladká, vy­pnutá a aby žia­rila. Akým spô­so­bom však do­siah­nuť, aby si mala aj bez mej­kapu žia­rivú pleť? Mô­žeš to skú­siť aj s tý­mito do­má­cimi mas­kami.

Po­ma­ran­čovo – jo­gur­tová

Zmie­šaj po­ma­ran­čovú šťavu s jo­gur­tom, me­dom a ro­zdr­ve­nými ov­se­nými vloč­kami. Pri­daj dve ly­žičky na­strú­ha­nej po­ma­ran­čo­vej kôry. Masku na­nes na celú pleť a ne­chaj pô­so­biť asi dvad­sať mi­nút. Na zá­ver tvár umy tep­lou vo­dou, ap­li­kuj na ňu to­ni­kum a vý­živný krém.

Me­dová

Uvar ka­mil­kový čaj a zmie­šaj jednu kocku drož­dia s dvomi ly­ži­cami medu. Do me­do­vej hmoty pri­lej trošku ka­mil­ko­vého čaju, aby hmota zo­stala do­sta­točne hustá a ľah­šie sa ti ap­li­ko­vala na pleť. Ne­chaj ju na pleti pô­so­biť dvad­sať mi­nút a umy vlaž­nou vo­dou.

Ja­bl­kovo – ško­ri­cová

Olú­pané ja­blko na jemno na­strú­haj, pri­daj k nemu pol ča­jo­vej ly­žičky ško­rice a jednu ča­jovú ly­žičku bie­leho jo­gurtu. Masku na­nes na pleť, ne­chaj pô­so­biť dvad­sať mi­nút a umy tep­lou vo­dou. Opäť ne­za­budni na hyd­ra­tá­ciu pleti vy­ži­vu­jú­cim kré­mom. Pleť tak bude hladká a jemná.

Ja­ho­dová

Táto maska tvoju pleť ne­smierne vy­živí a vďaka nej bude žia­riť. Roz­mi­xuj asi päť ja­hôd, pri­daj po­lo­vicu uva­re­ného ze­miaku a trošku tep­lého mlieka. Vý­slednú hmotu si ap­li­kuj  na pleť, ne­chaj pô­so­biť 30 mi­nút a opláchni. Ne­za­budni na tvár na­niesť vý­živný krém.

Jo­gur­tovo – me­dová

Med má bla­ho­darné účinky na našu pleť a tak tu máme opäť masku s touto slad­kou in­gre­dien­ciou. Pri­pra­víš ju tak, že zmie­šaš dve ly­žice bie­leho jo­gurtu a jednu ly­žicu medu. Zmes na­nes na pleť, ne­chaj pô­so­biť de­sať mi­nút a umy tep­lou vo­dou.

Komentáre