Make-up po­u­žíva tak­mer každá z nás. Po­u­ží­vame ho, keď po­tre­bu­jeme za­kryť ne­do­ko­na­losti, ako akné či malé jaz­vičky alebo zvý­raz­niť črty na­šej tváre. Av­šak make-up nás chráni aj pred von­kaj­šími ne­čis­to­tami a preto je po­trebné, aby sme si ho vy­brali zod­po­vedne a in­ves­to­vali doňho. Väč­šina z nás strávi aj pol dňa v  dm-ke vy­be­ra­ním toho pra­vého.

Dnes som sa ti roz­hodla uká­zať 5 make-up lo­okov, kto­rými ho ohú­riš na pr­vom rande. Všetky po­trebné pro­dukty náj­deš bez prob­lé­mov v dm-ke.

 

Ro­man­tický look

Jemné lí­če­nie v od­tie­ňoch ru­žo­vej a mar­hu­ľo­vej pô­sobí veľmi sviežo a diev­čen­sky. Je po­dobný ako „nude look“, aku­rát preňho je ty­pický matný alebo jemne ru­žov­kastý rúž, ktorý však nie je vý­razný. Dô­le­žité je aj pris­pô­so­biť svoj out­fit lo­oku, ktorý si si zvo­lila.

Re­tro Look

Zá­kla­dom re­tro lo­oku je dobrá očná linka, kr­va­vo­čer­vený rúž a ši­kovné ruky. 30. a 40. roky sú späť nie­len v móde, ale aj v ma­ke­upe! Pri tomto si však treba dá­vať po­zor na for­mo­va­nie obo­čia, keďže ke­dysi ich naše pra­ba­bičky no­sili veľmi tenké. Dnes je však tento trend za nami a ty aj s re­tro lo­okom mô­žeš mať krásne husté obo­čie. Sa­moz­rejme, re­tro lo­oku treba pris­pô­so­biť aj re­tro štýl, inak by to vy­ze­ralo veľmi ko­micky.

View this post on Ins­ta­gram

☟En­glish ☟ Перше фото де видно мій новий колір волосся❣ Для чого це зробила? Все життя мала ідеал краси Енн Хетуей і Лів Тайлер: їх бліда шкіра, багряні губи і чорне волосся-❤.. Завжди чомусь думала що чорний  колір мені не піде, але відтінок темного каштану @lo­real – БІНГО. Тепер Я трішки схожа на Пенелопу Круз чи Діту  фон Тіз. А які у вас є приклади краси ?💋 Ще нарешті знайшла ідеальну підводку для очей та червону матову помаду від @ny­xcos­me­tics_ua💄 ——————————————————————— So that’s my new hair co­lor ❣ I had ne­ver dyed hair be­fore btw 😱 Why did I do that ? Cause all my life I had only 2 be­auty icons : Liv Ty­ler and Anne Hat­ha­way.  I'm in love with their pale skin, dark hair and blo­ody lips 😍 But I thought that dark hair wo­n't fit me. Huh, ho­pe­fully as you can see, I was­n't  right 😄 who is your be­auty icon ?

A post sha­red by Girl from re­tro mo­vies🎞📽 (@lira__ka­rina) on

Nude Look

Takz­vané „nahé lí­če­nie“ je v kurze už ne­jednu se­zónu a teší sa veľ­kej ob­ľube nie­len u žien. Muži tak ani ne­spoz­najú, že žena je na­ma­ľo­vaná, keďže je veľmi pri­ro­dzený, av­šak do­dáva ten správny šmrnc a per­fektne kryje ne­do­ko­na­losti. Hodí sa tak­mer k aké­mu­koľ­vek out­fitu, ne­chá vy­nik­núť pri­ro­dzenú krásu a je uro­bený veľmi rýchlo.

Vý­razný čer­vený rúž a očná linka

Vý­razné očné linky opticky pre­dĺžia tvoje oko a čer­vený rúž ti dodá žen­skosť, se­ba­ve­do­mie a se­xe­píl. Pri tomto lo­oku však stav na pra­vidlo „me­nej je viac“ a preto si zod­po­vedne vy­ber farbu rúžu, ktorá pod­trhne tvoje pekné črty tváre a vy­bieli aj tvoje zuby. Tak­tiež pri tomto lo­oku ne­za­budni mi­ni­ma­li­zo­vať svoj out­fit čo sa týka fa­rieb.

Vý­razné očné tiene

Po­sledný make-up look chce veľa od­vahy! Vý­razné oči a vý­razné pery od­po­rú­čam na ve­černé rande typu te­ma­tická párty, keďže cez deň by si vy­ze­rala skôr smiešne, nech už by sa make-up po­da­ril ako­koľ­vek. Ne­za­budni na zla­dené pery a pris­pô­so­be­nie out­fitu práve vo far­bách oč­ných tie­ňov, ak nie úpl­ného mi­ni­ma­li­zo­va­nia fa­rieb tvojho ob­le­če­nia.

Nech už zvo­líš aký­koľ­vek look, naj­dô­le­ži­tej­šie je, aby chlap, na kto­rom ti zá­leží, ne­li­pol len na vi­zu­ál­nej kráse, ale oce­nil aj tú vnú­tornú. Nech vzťahy nie sú len o fil­troch na Ins­ta­grame, ale o nie­čom sku­toč­nom.

 

Člá­nok vzni­kol v spo­lu­práci s dm Slo­ven­sko

Komentáre