Každá žena má vlastný štýl ob­lie­ka­nia. Jedna nosí rad­šej sukne a šaty, druhá no­ha­vice. Iná má rada ru­žovú a tá ďal­šia pre zmenu čiernu. Ob­čas sú ale kúsky v na­šich šat­ní­koch pekné len pre nás. Ako to mys­lím? Mám na mysli tvoju ob­ľú­benú veľkú mi­kinu s krás­nou po­tla­čou, ktorú síce ty mi­lu­ješ, ale chlapi na ulice sa na teba divne po­ze­rajú. Mám pre teba zo­znam vecí, ktoré mu­žov od­rá­dzajú, ale my ženy ich mi­lu­jeme.

Ženy a muži majú na módu roz­ličné ná­zory. Chlapi v móde radi pri­ví­taj prak­tic­kosť a jed­no­du­chosť, my ženy si ob­čas ulie­ta­vame na od­váž­nych alebo bláz­ni­vých mód­nych tren­doch. A tak som ti vy­tvo­rila zo­znam vecí, ktoré sú síce mód­nym hi­tom a tvo­jím ob­ľú­be­ným kús­kom v šat­níku ale chlapa s nimi skôr od­pla­šíš ako zís­kaš.

1. Po­hodlné over­si­zed svetre

Po­hodlné, teplé, za­kryjú všetky tvoje ne­dos­tatky ale chlapi pre túto módu ne­našli po­cho­pe­nie. Skoro každá žena si ale pri týchto over­si­zed ve­ciach príde na svoje, chlapi si o nás že­nách ale mys­lia, že v týchto ve­ciach vy­ze­ráme skôr ako chlapi než ako ženy, majú však smolu, predsa ne­vy­me­ním po­hodl­nosť svo­jich ob­ľú­be­ných svet­rov len preto, že sa to im ne­páči.

2.  Tričká s po­tla­čou tvo­jej ob­ľú­be­nej ka­pely

Prek­va­puje ťa to? Tento typ tri­čiek nosí ne­je­den chlap ale to, že ho môže no­siť on ne­zna­mená, že je preňho prí­ťaž­livé ak ťa v ta­kom uvidí tiež. Žen­ská móda sa ale ta­kýmto trič­kám teší veľ­kej ob­ľube a náj­deš ich skoro v kaž­dom ob­chode. Nič si z toho ne­rob, že muži s touto mó­dou ne­sú­hla­sia, vy­ze­ráme v tom predsa dobre no nie?

3. Pod­pätky ne­pat­ria na te­nisky

Pri­znám sa, že tento trend je od­pu­divý aj pre mňa. Te­nisky sú te­nisky a pod­pätky sú pod­pätky. Tento šia­lený ná­pad ako spo­jiť tieto dva tipy je u žien veľmi ob­ľú­be­ným a ne­ve­dia si ho vy­na­chvá­liť, pre­tože to­pánky sú po­hodlné a zá­ro­veň sú vďaka nim ženy vyš­šie.

4. Chl­paté pa­pučky a  prí­liš vy­soké opätky 

Pri to­pán­kach ešte chvíľu osta­neme. V mo­jej zbierke to­pá­nok by si na­šla len ru­žové chl­paté pa­pučky s uš­kami, ktoré sú nad­mieru roz­to­milé a za­ľú­bila som sa do nich na prvý po­hľad. Podľa chla­pov tieto roz­to­milé pa­pučky pat­ria skôr do bor­delu ako na žen­skú nohu. Ďal­šou tabu té­mou tý­ka­jú­cou sa žen­ských to­pá­nok sú prí­liš vy­soké opätky. Nie každá žena v nich do­káž cho­diť a toto je naj­čas­tejší dô­vod od mu­žov, prečo si mys­lia, že tento typ to­pá­nok je na po­hľad úplne od­pu­divý.

View this post on Ins­ta­gram

Yay or nay? 🤗

A post sha­red by @ shoes on

5. Fa­rebné ko­žu­šiny

Prek­va­pená? Tiež som bola, keď som toto zis­tila. Žena v ko­žu­šine vy­zerá pre chlapa veľmi od­stra­šu­júco a pri­po­mína mu ope­rené zviera.  Tento naj­novší trend zo­žal u žien veľký úspech u  žien, ale žiaľ nie u chla­pov. Ale ako sa ho­vorí, proti gustu žiadna dis­ku­sia, takže ak tiež hol­du­ješ to­muto trendu, ne­daj sa od­ra­diť ná­zormi mu­žov.

 

Komentáre