1. In­ves­tuj do po­riad­neho za­fi­xo­va­nia make-upu

Tak ako prvé, ur­čite in­ves­tuj do fi­xač­ného spreja, s kto­rým si ho­tový make-up za­fi­xu­ješ. Naše dro­gé­rie bo­hu­žiaľ ne­po­nú­kajú tie naj­lep­šie fi­xačné spreje. Ak máš mastnú alebo zmie­šanú pleť, ur­čite by si mala zvá­žiť kúpu kva­lit­ného púdru. Vy­hý­baj sa kom­pakt­ným púd­rom, pre­tože tie vy­dr­žia oveľa krat­šie ako sypké. Z dro­gé­rie, by som ur­čite od­po­ru­čila sypký trans­pa­rentný pú­der od Cat­rice alebo Der­ma­colu.

Dobre za­fi­xo­vaný make-up vy­drží oveľa dl­h­šie bez toho, aby sa ti pleť za­čala mast­nieť a to ur­čite oce­níš hlavne ak máš mastnú pleť alebo akné, ktoré po­tre­bu­ješ po­riadne a na­dlho za­mas­ko­vať.

2. Pod­kla­dová báza je zá­klad

Pod­kla­dová báza je zá­kla­dom kaž­dého make-upu. Dobrá báza spraví aj zo zlého ko­rek­toru alebo make-upu dobrý, no dô­le­žité je vy­brať tú správnu. Ak máš ši­roké póry, jazvy alebo akné, od­po­rú­čam bázu, ktorá ob­sa­huje si­li­kón, pre­tože vďaka si­li­kónu ti do­káže „vy­hla­diť“ pleť. Síce nie úplne do­ko­nale, ale ur­čite je vi­dieť veľký roz­diel. Z dro­gé­rie by som od­po­ru­čila Baby skin od Ma­y­bel­line. No ak máš opačný druh pleti, skôr su­chú a ši­roké póry ťa ne­trá­pia, od­po­rú­čam bázu, ktorá zá­ro­veň hyd­ra­tuje, alebo do­konca roz­jas­ňuje.

zdroj: unsp­lash.com
3. Zá­chrana pre rúž, ktorý vy­su­šuje pery

Ak vlast­níš ta­kýto rúž, ne­mu­síš ho za­ha­dzo­vať. Jed­no­du­cho si pred tým, ako ho po­u­ži­ješ, daj na pery jemnú vrstvu rúžu v po­dob­nom od­tieni, ktorý ne­vy­su­šuje alebo pri naj­lep­šom hyd­ra­tuje. On vy­tvorí akoby hyd­ra­tačný pod­klad pre ten rúž, ktorý po­u­ži­ješ po ňom.

4. Pred lí­če­ním si po­riadne hyd­ra­tuj pleť

Tento krok ni­kdy ne­pres­ka­kuj. Či máš pleť su­chú alebo mastnú, hyd­ra­tá­cia den­ným kré­mom je veľmi dô­le­žitá.

5. Ko­rek­tor alebo make-up ku­puj o od­tieň svet­lejší

Ak si nie si sto­per­cen­tne istá či ti daný od­tieň sadne, kúp si rad­šej trošku svet­lejší. Každý make-up či ko­rek­tor po chvíľke no­se­nia na pleti zo­xi­duje, teda tro­chu zmení farbu. Väč­ši­nou ti po čase ostane tmavší alebo oran­žový. Takže oran­žo­vým alebo prí­liš tma­vým od­tie­ňom pre teba, by si sa ur­čite mala vy­hý­bať.

Komentáre