Na ins­ta­grame sú už tak­mer všetci. Ak sa ra­díš ku ko­mu­nite „fit­nes­sad­dict“ (alebo len ob­ľu­bu­ješ cvi­če­nie) ne­po­chybne po­znáš zo­pár dob­rých a osved­če­ných pro­fi­lov, ktoré ťa do­kážu skvelo na­kop­núť, in­špi­ro­vať a mo­ti­vo­vať v ceste za svo­jou vy­sní­va­nou po­sta­vou. A ak by ná­ho­dou nie, pri­ná­šam ti 5 na­ozaj kva­lit­ných pro­fi­lov fit­nes­siek, ktoré ti s tým po­môžu.

Step­ha­nie Da­vis 

Pre mňa jed­no­značne najk­raj­šia fit­nesska, ktorú po­znám. Nie­lenže má do­ko­nalé telo, ale pô­sobí veľmi milo a pri­ro­dzene. A o jej si­xpacku ani ne­ho­vo­rím.

Jen Sel­ter

In­špi­ra­tívna žena, ktorú tak­mer každý po­zná hlavne vďaka jej vy­pra­co­va­nému po­za­diu. Ne­mô­žeme sa ču­do­vať prečo.

#Sel­te­ring in Memp­his 💁🏻 Any­one live here, where ya at?!

A post sha­red by Jen Sel­ter (@jen­sel­ter) on

Good Mor­ning lo­ves!! How is eve­ry­one’s we­e­kend go­ing?

A post sha­red by Jen Sel­ter (@jen­sel­ter) on

Eka­te­rina Shok­hina

Na jej ins­ta­gra­mový pro­fil som na­ra­zila len ná­ho­dou pri pre­ze­raní tré­nin­go­vých vi­deí. Mys­lím, že má krásnu po­stavu, no ok­rem veľ­kej dávky mo­ti­vá­cie na jej pro­file náj­deš aj vi­deá, ktoré stojí za to vy­skú­šať.

Meg­gan Grubb

Na jej pro­file náj­deš množ­stvo zau­jí­ma­vých ti­pov na cvi­če­nie či už vo fitku, alebo aj s vlast­nou vá­hou, ktoré môžu obo­ha­tiť tvoj tré­ning, po­kiaľ si chceš za­cvi­čiť len doma.

A bit of a full body blas­ter cir­cuit 🎃 The best kinda cir­cuit for when you­'re short on time and wanna get a sesh in or just want a crazy burn out fi­nis­her af­ter your we­ights ses­sion 👏🏻🌚 1️⃣al­ter­na­ting split squat jumps 2️⃣squat jump into jump over squat jump 3️⃣ob­li­que dips (swap si­des hal­fway th­rough time) 4️⃣jumpy spi­der legs (cos Hal­lo­ween 🕷🕸 hehe) 40 secs per exer­cise, 4 rounds u got this 🙋🏼🙋🏼 Ft @wo­mens­best pe­a­chy bcaas to help the energy le­vels from fai­ling th­rough the burns 😭 Song – Stay/Clo­ser – The Chains­mo­kers/Zedd and Hal­sey #wor­kout­vi­deo #wo­mens­best #mo­ti­va­tion #squ­ats #fit­fam #bo­oty #fitspo

A post sha­red by Meg­gan Grubb (@meg­gan­grubb) on

Full body wor­kout 🌚 Home or gym yay!!! 🏡💁🏼 This lil cir­cuit combo is the best thing if you just wanna get a re­ally qu­ick and swe­aty sesh done if you­'re short for time orrrrrr just to burn out at the end of your sesh if you wan­ted that so­met­hing ex­tra 🙌🏼🤗 1️⃣side to side squat jumps 2️⃣s­cis­sor legs 3️⃣bench split squat jumps (these are de­ath) swap half way th­rough time!! . 4️⃣t­ri­cep stance leg crun­ches 40 secs per exer­cise – 4 rounds (or more if u fe­e­ling like u wanna be a jelly baby) We­a­ring all @gyms­hark 😍 Song – Shape of You/Cheap Th­rills/The Gre­a­test Mash up #wor­kout­vi­deo #mo­ti­va­tion #squ­ats #fatb­last #ho­me­wor­kout #fit­fam #gyms­hark­wo­men #bo­oty

A post sha­red by Meg­gan Grubb (@meg­gan­grubb) on

De­nice Mo­berg

Táto sym­pa­tická blon­dína ti ok­rem tré­nin­go­vých in­špi­rá­cii pri­ne­sie aj ne­jaké skvelé tipy na chutné a hlavne zdravé jedlo. Ak­tu­álne sa chystá na prí­chod bá­bätka, no ani to ju ne­od­rá­dza od cvi­če­nia a zdra­vého ži­vot­ného štýlu.

Au­tumn days these ☺️🍁🌾

A post sha­red by DE­NICE MO­BERG (@de­ni­ce­e­mo­berg) on

 Bo­nus na zá­ver: po­kiaľ ne­us­tále hľa­dáš ne­jaké nové cviky, ktoré by ti po­mohli s vy­bu­do­va­ním skve­lého za­dku, ur­čite sa oplatí sle­do­vať tento pro­fil:

Komentáre