Dobre, tak teda prečo zo­stá­vame s nimi vo vzťahu? Aj keď sme in­te­li­gentné ženy, ak keď vieme, že bez nich by nám bolo lep­šie, aj keď si uve­do­míme, že o tejto osobe nič ne­vieme?

Od­po­veď je veľmi kom­pli­ko­vaná a nie je pre všet­kých rov­naká, ale tu je 5 dô­vod, prečo s nimi zo­stá­vame naj­čas­tej­šie.

  1. Pre­tože ni­kto nie je do­ko­nalý

Pre­tože ni­kdy ne­do­ká­žeme po­cho­piť, čo si nar­cista myslí, keď sa správa tak zle. Možno má len zlý deň alebo sa my cho­váme ako dra­ma­tické krá­ľovné alebo je on prí­liš cit­livý, možno žiar­livý. Hoci sme v mi­nu­lých vzťa­hoch ne­mali po­cit, že sme vy­šet­ro­va­teľky, pri nar­cis­tovi sa to priam žiada. Lenže, keď sa pán do­ko­nalo-ne­do­ko­nalý vráti, za­bud­neme a všetko mu od­pus­tíme. A tak vy­dr­žíme celý rok.

  1. Pre­tože ni­kdy ne­máme žiadny kon­krétny dô­vod sa s ním roz­ísť

Ako je možné, že aj na­priek tomu, že my ženy máme su­per schop­nosti, ni­kdy ne­náj­deme ten je­den dô­vod, aby sme ho od­pus­tili? A keď sa aj nájde dô­kaz na ne­veru, nar­cista bude od­po­ve­dať v há­dan­kách, ne­bude do­kon­čie­vať vety a na­ko­niec z tejto „hádky“ o ne­vere vy­jde ako ví­ťaz.

zdroj: stocksy.com stocksy.com
  1. Pre­tože ľu­tu­jeme to, aké mal det­stvo

Ľu­tu­jeme ho za to, že mal zlé det­stvo, že ho všetci od­mie­tali a bol nech­cený. Preto sa stal nar­cis­tom a vždy, keď si spo­me­nieme na jeho zlú matku, ako nám ju od­pí­sal, na­hrnú sa nám slzy do očí a jed­no­du­cho by sme mu takú vec, ako je roz­chod, ne­mohli spra­viť.

  1. Pre­tože za­kaž­dým, keď vy­cíti, že je niečo zle, po­vie nám, že nás mi­luje

Toto je asi naj­hlav­nejší dô­vod, prečo zo­stá­vame vo vzťahu s nar­cis­tami. Veď ve­dia byť tak ro­man­tickí, tak milí a tak nás mi­lujú.

  1. Pre­tože jed­no­du­cho sme zve­davé, čo sa bude diať ďa­lej

Ešte lep­šie, chceme si byť isté, že to, čo sľú­bil aj splní. Všetky tie krásne slová, tie pred­stavy o bu­dúc­nosti … ale roky pre­chá­dzajú a nič sa ne­deje. No však ešte je­den rok to vy­dr­žíme, nie?

 

Upo­zor­ne­nie: tento člá­nok ne­treba brať osobne. 🙂

Zdroj: thougth­ca­ta­log.com

Komentáre