Ži­vot cit­li­vých ľudí do­káže byť krásny a ve­ľa­krát in­špi­ra­tívny, no väč­ši­nou vô­bec nie je jed­no­du­chý. Veľa ľudí si myslí, že cit­liví ľu­dia sú “sla­bosi”. To však von­kon­com nie je pravda. Sú to silní ľu­dia, ktorí mu­sia denne zvá­dzať (mi­ni­málne) týchto 5 bo­jov. Bo­jujú, no zväčša vy­hrá­vajú. Pre­tože cit­li­vosť nie je sla­bosť, je to dar, vďaka kto­rému sa na svet do­kážu po­ze­rať úplne inými očami. 

#1 Nad všet­kým pri­veľmi pre­mýš­ľajú

Na­priek tomu, že im bolo ve­ľa­krát ub­lí­žené, oni ub­li­žo­vať nechcú. Dru­hým nie­kedy po­môžu len preto, pre­tože inak by do­okola pre­mýš­ľali nad tým, aké ťaž­kosti nie­komu svo­jím “nie” spô­so­bili. Ne­us­tále pre­mýš­ľajú nad tým, či bolo niečo inak, keby… Myš­lienky tohto typu jed­no­du­cho cit­li­vých ľudí ni­kdy ne­opúš­ťajú.

#2 Skrý­va­nie smútku a bo­lesti

Zra­niť cit­li­vého člo­veka nie je ťažké. Na­priek tomu, že môže byť silný, slová či činy dru­hých ľudí ho ve­dia za­siah­nuť viac, než iných. Cit­liví, no zá­ro­veň silní ľu­dia však svoj smú­tok a bo­lesť väč­ši­nou skrý­vajú. Bez ohľadu na to, čím si práve pre­chá­dzajú, na ich tvári väč­ši­nou uvi­díte úsmev. Ten ale ve­ľa­krát vy­s­trie­dajú slzy hneď, ako zo­stanú sami.

unsp­lash.com

#3 Ne­majú veľa pria­te­ľov (tých sku­toč­ných)

Okruh ich zná­mych môže byť ši­roký. Tí, s kto­rými sa ne­poz­najú až tak dô­verne si nie­kedy pa­ra­doxne môžu mys­lieť, že ide o chlad­ných je­din­cov. Zda­nie však klame. Tento ob­raz o nich druhí ľu­dia má­vajú preto, že len má­lo­kedy sa nie­komu sku­točne ot­vo­ria. Pri­veľmi dobre to­tiž ve­dia, ako im druhí do­kážu ub­lí­žiť…

#4 Druhí ľu­dia ich ve­ľa­krát iri­tujú

Cit­liví ľu­dia do­kážu dru­hých skvele pre­čí­tať. Vo väč­šine prí­pa­dov im ne­robí prob­lém ro­zo­znať fa­loš, klam­stvo či ne­kalé úmysly. Ak sa ta­kíto ľu­dia hrajú na fé­ro­vých, no cit­livý člo­vek ich má pre­čí­ta­ných a vie, že ide len o pre­tvárku, do­káže ho to po­riadne iri­to­vať.

pe­xels.com

#5 Ob­čas po­ve­dia niečo, čo ich ne­skôr po­riadne mrzí

Byť cit­li­vým, no zá­ro­veň do­sta­točne sil­ným na to, aby ste udr­žali svoje emó­cie “na uzde”, je po­riadne ná­ročné a vy­čer­pá­va­júce. Práve to je dô­vo­dom, prečo cit­liví ľu­dia môžu ob­čas jed­no­du­cho vy­buc­hnúť. Práve v týchto chví­ľach do­kážu po­ve­dať veci, ktoré ich ne­skôr po­riadne mr­zia.

zdroj.:the­minds­jour­nal

Komentáre