1. Nie­kedy sú za­hr­nuté aj ra­ňajky zdarma.

2. Po ur­či­tom čase ab­sen­cie ti to za­čne chý­bať.

3. Vždy skon­číš s po­ci­tom, že by si chcela viac.

4. Nie­kedy máš ná­ladu ísť do toho s nie­kým, no ino­kedy si vy­sta­číš sama.

5. Nie­kedy sú tvoje oča­ká­va­nia až prí­liš vy­soké a po­tom zo­sta­neš skla­maná. Ino­kedy ne­máš žiadne pre­hnané oča­ká­va­nia a na­ko­niec za­ži­ješ niečo ne­ča­kané.

ts2

pin­te­rest.com

6. Nie­ktorí ľu­dia to ne­majú radi, no ty ne­chá­peš prečo.

7. Vždy sa stret­neš s inou vô­ňou.

8. Po­znáš ľudí, ktorí to ro­bili viac­krát ako ty, no po­znáš aj ľudí, ktorí to ro­bili me­nej­krát.

9. Mô­žeš to vy­užiť ako únik pred nie­čím alebo ťa to jed­no­du­cho len baví.

10. Ak nie si do­sta­točne opatrná, mô­žeš do­stať cho­robu.

11. Ak si v tom dobrá, bu­deš to ro­biť čas­tej­šie.

12. Nie­kedy si nie si istá, či to máš uro­biť alebo nie, alebo či je práve te­raz ten správny čas to uro­biť.

ts3

pin­te­rest.com

13. Ur­čite na to mys­líš, keď si v kan­ce­lá­rií alebo škole.

14. Mô­žeš to uro­biť viac, ako len raz. Ak na­ozaj chceš, mô­žeš to ro­biť celý deň a každý deň.

15. Je to úplne pri­ro­dzené.

16. Nie­ktorí ľu­dia to radi fo­tia alebo to­čia vi­deá.

17. Nie­kedy je to kvôli biz­nisu, ino­kedy pre ra­dosť.

18. Mô­žeš si na tom vy­bu­do­vať ka­ri­éru.

19. Väč­šina ľudí to robí vo veku 18 až 65 ro­kov. No nie­ktorí sú mladší alebo starší.

ts5

pin­te­rest.com

20. Naj­po­pu­lár­nej­ším ob­do­bím je leto.

21. Naj­lep­šie tipy mô­žeš nájsť aj v prí­ruč­kách.

22. Skú­ša­nie no­vých vecí býva vzru­šu­júce, no zá­ro­veň stra­ši­delné. Keď je však po tom, ne­ľu­tu­ješ, že si to skú­sila.

23. Nie­ktorí ľu­dia to dlho plá­nujú, iní to ro­bia spon­tánne.

30. Ide­ál­nym pros­tried­kom môže byť auto, lie­tadlo, loď alebo vlak.

31. Nie­kedy si za­bud­neš zba­liť veci, ako je na­bí­jačka alebo ob­le­če­nie.

32. Cí­tiš sa po tom na­ozaj dobre.

33. Tvoji ka­ma­ráti, ktorí to ešte ne­skú­sili možno naj­skôr ne­po­cho­pia, prečo si to už uro­bila. Možno budú aj žiar­liť. No na­ko­niec to uro­bia aj oni.

34. Mô­žeš to to ro­biť s cu­dzin­cami alebo s ľuďmi, kto­rých po­znáš.

35. Mô­žeš to spá­chať s kým chceš, s mu­žom, že­nou, sku­pin­kou alebo sama.

36. Nie­kedy to je jed­no­du­cho zlý zá­ži­tok, ktorý ťa vô­bec ne­us­po­kojí a rýchlo na to za­bud­neš.

ts6

pin­te­rest.com

37. Je to účinný spô­sob, ako sa zba­viť stresu.

38. Nie­kedy sa zo­bu­díš a len si ho­vo­ríš: „Kde to sakra som!“

39. Môže to tr­vať vážne dlho.

40. Zvy­čajne máš k dis­po­zí­cií po­steľ, ino­kedy aj gauč.

41. Veľa ľudí pre­fe­ruje zo­stať v ho­te­loch.

42. Môže to byť ná­vy­kové.

43. Nie­kedy aj zlá skú­se­nosť je lep­šia, ako žiadna.

44. Nájsť na to fajn spo­loč­nosť vie byť ná­ročné.

45. Stáva sa, že ľu­dia za te­bou nie­kedy prídu a pý­tajú si od teba rady.

46. Za­tiah­nuť do toho tvojho naj­lep­šieho ka­ma­ráta nie je vždy ten naj­lepší ná­pad.

47. Stáva sa, že je to na­ozaj vy­čer­pá­va­júce.

48. Ni­kdy ne­za­bud­neš na tvoje po prvé.

zdroj: ma­ta­dor­net­work.com 

Komentáre