Ne­dávno sme tu mali člá­nok o tom, ktoré zna­me­nia sa na vzťahy po­ze­rajú veľmi po­zi­tívne. No každá minca má dve strany a tak­tiež exis­tujú zna­me­nia, ktoré vzťa­hom až tak veľmi ne­ve­ria. Ich po­hľad na lásku je skep­tický, a to sa od­ráža aj v ich ro­man­tic­kých vzťa­hoch. Podľa reb­ríčka sú to práve tieto 4. 

Panna

Panna vstu­puje do kaž­dého vzťah s tým, že sa čo­skoro roz­padne. Už bola skla­maná prí­liš mno­ho­krát, a tak viac ne­verí na lásku, ktorá vy­drží všetko. Nechce sa znova skla­mať, preto rad­šej nič dobré ne­čaká. Ba práve na­opak, často pred­vída ka­ta­stro­fické sce­náre, ktoré sa ni­kdy ne­na­pl­nia. No aj na­priek tomu sa jej ne­ga­tívne mys­le­nie pre­taví aj do vzťahu. Člo­vek na­ro­dený v tomto zna­mení patrí me­dzi naj­ne­ga­tív­nej­šie a ak sa s ním roz­hod­neš vstú­piť do vzťahu, oča­ká­vaj, že to bude vy­ža­do­vať veľa práce.

Ba­ran

Vždy, keď s nie­kým za­čí­name nový vzťah, mali by sme za­čať s čis­tým ští­tom. Toto však pre člo­veka na­ro­de­ného v zna­mení Ba­ran ne­patrí. Až prí­liš veľa si v mi­nu­losti vy­tr­pel a ne­do­káže sa od toho odo­sob­niť. Skla­mal sa a v no­vom vzťahu pred­po­kladá, že sa sklame zas. Aj preto je tento člo­vek tak často za­me­raný na svoju ka­ri­éru ne­hľa­diac na lásku.

zdroj: Image by 1388843 from Pi­xa­bay.com

Rak

Každý po­zná vo svo­jom okolí člo­veka, ktorý sa ne­us­tále na niečo sťa­žuje. Zdá, že mu ni­kdy nie je nič dobré a rád vy­pi­chuje ne­ga­tívnu stránku kaž­dej veci. A síce je rak za­me­raný na ro­dinný ži­vot a ex­trémne cit­livý, emó­cie, ktoré v sebe ne­sie, sú často veľmi ne­ga­tívne. Čo sa vzťa­hov týka, všíma si to, čo v nich ne­fun­guje a jeho ego mu často ne­do­volí od­pus­tiť. Aj to môže byť dô­vo­dom, prečo sa jeho vzťahy roz­pa­dá­vajú.

Lev

V kaž­dom vzťahu sa z času na čas vy­skytnú ne­jaké prob­lémy. Lev si to však akosi ne­pri­púšťa. Zo za­čiatku sa ich snaží od­ig­no­ro­vať, no po­stupne pre­berú kon­trolu nad jeho ži­vo­tom. Nie je však na­sta­vený tak, žeby chcel niečo vy­rie­šiť, rad­šej sa vzdá a ute­čie. Ak po­znáš člo­veka, ktorý ti dal zo dňa na deň zbo­hom, bez toho, aby si do­stala ne­jaké vy­svet­le­nie, bol to prav­de­po­dobne lev. Zľa­kol sa, a tak rad­šej ušiel. S týmto prí­stu­pom sa však vzťah vy­bu­do­vať nedá, aj keď po ňom lev vo svo­jom vnútri tak veľmi túži.

 

Zdroj: the­talko.com

Komentáre