Kaž­dého člo­veka pri­ťa­huje niečo iné, no vo vše­obec­nosti sme všetci pri­ťa­ho­vaní k is­tým po­zi­tív­nym cha­rak­te­ro­vým čr­tám. To, čím sa od­li­šu­jeme od os­tat­ných je naše vy­ža­ro­va­nie. Máme radi, keď je člo­vek úp­rimný, ko­mu­ni­ka­tívny, dob­ro­sr­dečný, milý a zá­bavný.  Isté zna­me­nia zve­ro­kruhu však v sebe ukrý­vajú vlast­nosti, ktoré sú pre opačné po­hla­vie prí­ťaž­livé a tak je do nich ľah­šie sa za­mi­lo­vať. Ak ťa zau­jíma, ktoré to sú, tak čí­taj ďa­lej.

Rak

Nech zo­dvihne ruku tá, ktorá ešte ni­kdy ne­bola za­mi­lo­vaná do chlapca v tomto zna­mení. Vy­zna­čuje sa hlavne svo­jou ga­lan­tnos­ťou a sluš­ným sprá­va­ním. Tento chlap je ro­dený gen­tle­man, svoju po­lo­vičku si vždy rád a so zá­uj­mom vy­po­čuje, rád jej po­radí, či inak po­môže.  Každá žena sa pri ňom cíti v bez­pečí, pre­tože to­muto chla­povi ni­kdy ne­chýba em­pa­tia. Snaží sa svoju po­lo­vičku roz­maz­ná­vať a do­priať jej všetko, čo len môže.

Býk

Býk je vy­zná­va­čom kla­sic­kých hod­nôt. Verí na pravú lásku, ver­nosť a lo­ja­litu. Vždy si sta­noví pri­ority a jeho par­tnerka musí byť na pop­red­ných prieč­kach. Aj preto je tak­mer ne­možné ne­za­mi­lo­vať sa do člo­veka na­ro­de­ného v tomto zna­mení. Pre opačné po­hla­vie je prí­ťaž­li­vým aj preto, že stojí no­hami pevne na zemi, a tým pá­dom svo­jej par­tnerke do­dáva po­cit is­toty a sta­bi­lity.

Stre­lec

Stre­lec svo­jou pria­mo­čia­ros­ťou a úp­rim­nos­ťou za­siahne kaž­dého. Av­šak nie len týmto do­káže zau­jať. Tento člo­vek je per­ma­nen­tne po­zi­tívne na­la­dený a vy­ža­ruje z neho opti­miz­mus. Každý sa v jeho prí­tom­nosti dobre baví, pre­tože ve­die zau­jí­mave roz­ho­vory na ešte zau­jí­ma­vej­šie témy. Za­mi­lo­vať sa do neho na­ozaj nie je prob­lém, no za­bud­núť na neho áno. Stre­lec je však veľký voľ­no­myš­lien­kár, a tak pre neho nie je jed­no­du­ché usa­diť sa a viesť oby­čajný ži­vot. Po­tre­buje ženu, ktorá ho bude ne­us­tále mo­ti­vo­vať a in­špi­ro­vať.

Váhy

Za­mi­lo­vať sa do člo­veka na­ro­de­ného v zna­mení Váh je veľmi jed­no­du­ché. Tento člo­veka má to­tiž per­fektné dip­lo­ma­tické sprá­va­nie. Vždy sa snaží po­zrieť na veci z oboch strá­nok, nemá prob­lém ro­biť kom­pro­misy a ne­rád sa háda. Vy­ža­ruje z neho ur­čitá cha­rizma, ktorá je od­ra­zom jeho vy­rov­na­nosti. Váhy veľa pre­mýš­ľajú o ži­vote a bez lásky si ho ne­ve­dia pred­sta­viť. Aj vďaka tomu ni­kdy nie sú dlho sin­gle, a o par­tne­rov nú­dzu ne­majú.

Zdroj: sim­ple­ca­pa­city.com

Komentáre