Oča­ká­vaš vždy len to naj­hor­šie? Vi­díš po­hár po­lo­prázdny aj keď je tak­mer plný?

Od ni­koho nič ne­ča­káš, práve na­opak, pred­po­kla­dáš, že ťa zas len sklame? Možno pat­ríš me­dzi jedno z na­sle­du­jú­cich zna­mení, ktoré do vzťahu vstu­pujú s po­riad­nou dáv­kou pe­si­mizmu. Možno sú tieto zna­me­nia mi­mo­riadne kri­tické, no ver, že v sebe ukrý­vajú cit­livé vnútro, ktoré aj tak na­po­kon túži po láske. A keď ju do­stane, vedz, že si ju bude vá­žiť.

Blí­že­nec

Blí­ženci sú známi tým, že majú dve tváre. Na jed­nej strane je toto zna­me­nie ex­trémne spo­lo­čen­ské a ko­mu­ni­ka­tívne, na dru­hej však vie byť po­riadne pe­si­mis­tické. Na svojho par­tnera, aj keď bu­dú­ceho, má vy­soké ná­roky, a do­kážu sa ľahko skla­mať. Práve preto majú vo svo­jej ná­ture pri­ro­dzenú vlast­nosť chrá­niť sa a byť tak trošku pe­si­mis­tický. Na­vyše, ak sa roz­hodnú, že budú mať zlú ná­ladu, málo kto im ju do­káže vy­lep­šiť.

Rak

Toto zna­me­nia patrí me­dzi naj­cit­li­vej­šie z ce­lého zve­ro­kruhu. A tým mám na mysli to, že keď sa za­mi­lujú, tak úplne, úp­rimne a hl­boko. No zá­ro­veň s tým je rak často tak tro­chu ne­tý­kavka. Dot­kne sa ho skoro všetko, aj to, čo ne­bolo mie­rené na jeho osobu, pre­tože si veci pri­púšťa k srdcu. V hádke zo seba robí obeť a po­tom vie byť veľmi ne­prí­jemný a pe­si­mis­tický.

Panna

Do­mi­nant­nou čr­tou panny je práve jej per­fek­ci­oniz­mus. Je kri­tická a chyby do­káže nájsť všade. To isté platí aj o jej vzťa­hoch. Zo za­čiatku sa panna zdá byť pre­hnane pe­si­mis­tická, no nie je to tým, žeby ti ne­ve­rila. Jed­no­du­cho má vy­soké ná­roky na seba a to isté oča­káva aj od teba. A práve to v nej vy­vo­láva úz­kosť. Panny si však mu­sia uve­do­miť, že nie každý po­zerá na svet ich očami a ne­mu­sia byť ne­us­tále do­ko­nalé.

Ko­zo­ro­žec

Kým pred­chá­dzajú zna­me­nia môžu byť ne­ga­tívne, krá­ľom pe­si­mizmu sa jed­no­značne stáva Ko­zo­ro­žec. Vždy oča­ká­vajú to naj­hor­šie. Nie preto, žeby sa ľu­to­vali, mys­lia si, že je to ten najp­rak­tic­kejší spô­sob ako sa pre­biť ži­vo­tom. To isté pred­po­kla­dajú aj vo vzťa­hoch. Ako by ich mo­hol nie­kto skla­mať, ak od neho nič ne­oča­ká­vajú? Zá­ro­veň však po­tre­bujú mať veci pod kon­tro­lou, a tak sa ich par­tner môže ob­čas cí­tiť ako v klietke. Kým to os­tat­ným môže pri­pa­dať ako sla­bosť, Ko­zo­ro­žec do­káže zo svojho pe­si­mizmu vy­ťa­žiť ma­xi­mum, a do­siah­nuť tak všetko, po čom túži.

 

Zdroj: eli­te­daily.com

Komentáre