Ak pat­ríš k týmto zna­me­ním, môže ti tr­vať več­nosť, kým bude tvoje srdce opäť celé. 

I keď nie je sta­no­vená žiadna opti­málna dĺžka po­roz­cho­do­vých dep­re­sií, nie­komu to trvá dl­h­šie ako iným. Je to ne­vy­hnutná fáza a každý si ňou musí prejsť, pre­tože náš ži­vot obo­hatí. Rov­nako ako všetky skla­ma­nia a pády, nás roz­chod po­su­nie iba vpred a pri­praví na toho pra­vého, s kto­rým pre­ži­jeme zvy­šok ži­vota. Preto ak pat­ríš k týmto zna­me­niam, ne­tráp sa. Možno ti bude tr­vať dl­h­šie pre­niesť sa cez neho, no ver mi, bude to stáť za to.

Býk

Ako sta­bilné zna­me­nie, Býk vidí každý vzťah, ktorý robí ako do­ži­votný zvä­zok. Vo svo­jom ro­man­tic­kom, ale aj pra­cov­nom úsilí ne­ro­bíš nič krát­ko­dobé. Do všet­kého ideš na­plno, no iba ak si si úplne istá. Po roz­chode trvá to­muto zna­me­niu naj­dl­h­šie úplne sa „zo­ta­viť“. Do­konca aj keď si náj­deš ne­zá­väzný flirt či ďalší vzťah, na svoju pred­chá­dza­júcu lásku ne­mu­síš ni­kdy za­bud­núť. To sa stane iba vtedy, ak si náj­deš spriaz­nenú dušu, ktorú si do­te­raz ne­poz­nala.

Rak

Si ob­zvlášť cit­livé zna­me­nie, ktoré sa obáva roz­chodu naj­viac na svete a pred­sta­vuje pre teba tú naj­hor­šiu nočnú moru. Ľu­dia v tomto zna­mení naj­čas­tej­šie pre­pa­dajú hl­bo­kým dep­re­siám, v kto­rých sa to­pia dlhé me­siace (nie­kedy možno roky). Pre­ko­na­nie roz­chodu ti môže za­brať až po­lo­vicu ob­do­bia, po­čas kto­rého si bola vo vzťahu. Tvoje srdce ne­za­celí nič iné, iba čas.

Škor­pión

Ako­náhle sa roz­ídeš, pri­nú­tiš nie­koho, aby sa stal tvo­jim špi­ó­nom a tvojho ex bude sle­do­vať, pre­tože ho nech­ceš ne­chať ísť. Tento spô­sob udr­žo­va­nia kon­taktu s ním ti ni­kdy ne­do­volí vzdať sa ho, no neži v mi­nu­losti. Ne­klam sa fa­loš­nou ná­de­jou a po­suň sa vpred. Je­diný spô­sob, ktorý ti po­môže, je od­strá­niť všetky kon­takty s tvo­jim ex, aby si mohla na­plno za­čať žiť aj ty.

Ryby

Pre teba láska pred­sta­vuje mi­lo­vať ce­lým srd­com a dá­vaš do vzťahu úplne všetko. Svo­jej lásky sa nech­ceš vzdať, ale ne­vieš čo ďa­lej. Môže tr­vať aj roky, kým úplne za­bud­neš. Naj­lep­šie čo mô­žeš pre seba uro­biť je to, že pre­sta­neš hľa­dať a láska si ťa nájde sama. Po­tom príde ten pravý, ktorý bude ve­dieť, že láska je ob­rov­ský dar, čo ne­treba pre­zen­to­vať ni­komu a po­zná tvoju pravú hod­notu.

 

Zdroj: eli­te­daily.com

Komentáre