Astro­ló­go­via zis­tili, že ľu­dia na­ro­dení v ur­či­tom zna­mení, a to hlavne v ta­kom, ktoré má vyš­šiu ten­den­ciu byť in­tro­ver­tom a chrá­niť sa, má prob­lém aj s dô­ve­rou vo vzťahu. Ko­niec kon­cov dô­ve­ro­vať nie­komu, zna­mená od­ha­liť sa pred ním a byť zra­ni­teľ­ným. Strach z ub­lí­že­nia môže byť hna­cou si­lou k ne­dos­tatku dô­very vo vzťahu s par­tne­rom. Celý tento prob­lém má svoje rie­še­nie, ktoré náj­deš v ko­mu­ni­ká­cii a po­ro­zu­mení toho, čo sa ti ten druhý snaží po­ve­dať.

Rak

Tak ako jeho zvie­rací vzor, má aj člo­vek na­ro­dený v tomto zna­mení pevný pan­cier. A nie je to ná­hoda. Raci sú cit­liví ľu­dia, ktorí dobre ve­dia, že pre svo­jich mi­lo­va­ných sú schopní uro­biť všetko. Najprv však mu­sia za­čať dô­ve­ro­vať, až tak ve­dieť byť sta­rost­liví a em­pa­tickí. Ak sa ne­cí­tia bez­pečne, stiahnu sa do svo­jej ulity a zby­točne ne­vy­chá­dzajú.

Škor­pión

Toto zna­me­nie je veľmi fle­xi­bilné. Ur­čitá vy­trva­losť a tvrdo­hla­vosť u ľudí v škor­pi­ó­novi do­káže vy­vo­lať po­chyb­nosti. A síce majú silnú in­tu­íciu, vo vzťahu za­čnú dô­ve­ro­vať až po čase a aj to nie ľahko. Stačí malé po­šmyk­nu­tie a sú znovu na za­čiatku. Sú veľmi po­doz­rie­vaví a všetko si rad­šej dva­krát pre­ve­ria. Spo­lie­hajú sa na svoju in­tu­íciu a ob­čas jej slepo ve­ria.

Vod­nár

Člo­vek na­ro­dený v tomto zna­mení ne­pot­re­buje prí­lišnú po­zor­nosť. Ak je na neho vy­ví­janý tlak, ne­cíti sa dobre a rad­šej ute­čie. Vod­nár ne­verí ľu­ďom, ktorí po­tre­bujú byť cen­trom po­zor­nosti a ne­us­tále ju na seba pú­tať. Tak­tiež nemá rád ľudí, ktorí sú zlo­my­seľní a vy­po­čí­taví, pre­tože on sám by sa naj­rad­šej roz­dal pre iných. Ak si chceš zís­kať jeho dô­veru, po­kús sa mu uká­zať, akým spô­sob sa sta­ráš a zau­jí­maš o ľudí ty.

Ryby

Ryby sú em­pa­tické zna­me­nie, a preto keď cí­tia akúsi ne­po­hodu alebo ne­do­ro­zu­me­nie vo vzťahu, stá­vajú sa úz­kost­nými a za­čí­najú mať prob­lém s dô­ve­rou. Po­city dru­hých, či už po­zi­tívne alebo ne­ga­tívne, ve­ľa­krát pre­ná­šajú na seba a ne­raz si ich ne­správne vy­svet­ľujú. V tomto prí­pade po­môže asi len ot­vo­rená ko­mu­ni­ká­cia o tom, čo každý z vás cíti, bez toho aby si to ryby mu­seli do­mýš­ľať.

 

Zdroj: bustle.com

Komentáre