Ti­pov na se­riály a filmy ni­kdy nie je dosť. Pri­ná­šame ti 4 se­riály, ktoré sa oplatí vi­dieť.

Va­ro­va­nie: Zá­vis­losť a za­mi­lo­va­nosť, ktorá bude pre­tr­vá­vať.

13 RE­A­SONS WHY

Clay Jen­sen ob­javí jed­ného dňa pred do­mom zvláštnu ška­tuľu s nie­koľ­kými mag­ne­to­fó­no­vými pás­kami. Na­hrala ich Han­nah Ba­ke­rová – spo­lu­žiačka, do kto­rej bol buc­hnutý. No Han­nah pred dvoma týžd­ňami spá­chala sa­mov­raždu. Jej hlas na mag­ne­to­fó­no­vých pás­kach mu pre­zradí, že exis­tuje tri­násť dô­vo­dov, prečo sa roz­hodla pre ten strašný čin. Clay je je­den z nich. A keď si ju vy­po­čuje, zistí prečo. Clay strávi noc s Han­ni­ným hla­som v ušiach, na­sle­duje jej slová po ce­lom meste a po­stupne od­krýva naj­hl­b­šie ta­jom­stvá a bo­lesť do­spie­va­jú­ceho diev­čaťa.

View this post on Ins­ta­gram

Is that a boy/girl thing or a Clay/Han­nah thing?

A post sha­red by 13 Re­a­sons Why (@13re­a­son­swhy) on

BIG LITTLE LIES

Mi­ni­sé­ria Malé Veľké Klam­stvá si nás okam­žite zís­kala! Temná ko­me­diálna dráma je na­bitá hviezd­ným ob­sa­de­ním ako Re­ese Win­ter­spoon, Ni­cole Kid­man, Shai­lene Wo­od­ley a Laura Dern. Prí­beh sa odo­hráva v mes­tečk Mon­te­rey a za­čína sa po­doz­ri­vou vraž­dou na cha­ri­ta­tív­nej ak­cii zá­klad­nej školy. Av­šak to­tož­nosť obete aj pá­cha­teľa zo­stáva za­ta­jená. Po­čas sied­mych epi­zód sa do­zve­dáme rôzne ta­jom­stvá me­dzi ro­di­nami a to, že nie všetko vy­zerá na prvý po­hľad tak, ako sa zdá. Vý­bornú sé­riu „zhl­tneš“ na po­čka­nie.

ORANGE IS NEW BLACK

Orange is new black je ko­me­diálno-dra­ma­tický se­riál je za­lo­žený na me­mo­á­roch od Pi­per Ker­man, s náz­vom „Orange Is the New Black: My Year in a Wo­men’s Pri­son“, kde po­pi­suje jej zá­žitky vo fe­de­rál­nej väz­nici. Se­riál sa točí okolo Pi­per Chap­ma­no­vej, trid­siat­ničky ži­jú­cej v New Yorku, ktorú od­sú­dia na 15 me­sia­cov do ná­pravno-vý­chov­ného ústavu v Litch­fielde, čo je nízko-chrá­nená fe­de­rálna väz­nica pre ženy v štáte New York. Pi­per usved­čia vin­nou za pa­šo­va­nie kuf­ríka pl­ného pe­ňazí z dro­go­vej čin­nosti pre jej bý­valú pria­teľku Alex Vause, ktorá je me­dzi­ná­rod­nou pa­še­ráč­kou drog. Trestný čin sa stal 10 ro­kov pred za­čiat­kom se­riálu a za ten čas sa Pi­per pre­sťa­ho­vala do New Yorku, kde má po­kojný ži­vot, takže jej náhle od­sú­de­nie roz­vráti vzťahy s jej snú­ben­com, ro­di­nou a pria­teľmi. Vo vä­zení sa Pi­per opäť stretne s Alex a tam sa to všetko za­čne kom­pli­ko­vať.

View this post on Ins­ta­gram

Two we­eks to go, yo. #OITNB

A post sha­red by Orange is the New Black (@oitnb) on

PRE­TTY LITTLE LIARS

Roz­to­milé mr­chy je dra­ma­tický se­riál, ktorý sa za­oberá ži­vo­tom šty­roch diev­čat – Arie, Spen­cer, Hanny a Emily – ich par­tia sa roz­padne po tom, čo piata z nich, Ali­son, zá­hadne zmizne. Je­den rok po tomto in­ci­dente diev­ča­tám za­čnú cho­diť vý­hražné správy od nie­koho, kto sa pod­pi­suje „A“ a vy­hráža sa im, že všetky ich ta­jom­stvá pre­zradí, vrá­tane jed­ného veľ­kého, ktoré po­zná len Ali­son. Má to ale je­den há­čik – po­lí­cia práve na­šla jej mŕtve telo. Dej je za­sa­dený do fik­tív­neho mes­tečka Ro­se­wood v Penn­syl­vá­nii.

Komentáre