Byť in­tro­ver­tom v dneš­nom svete vô­bec nie je jed­no­du­ché. Ne­us­tály tlak zo strany spo­loč­nosti a mla­dých, ktorí sa chcú ne­us­tále ba­viť ži­vo­tom je nie­kedy ne­zne­si­teľný. To, že nie­kedy jed­no­du­cho ne­máš chuť byť s nie­kym si ne­vy­čí­taj. Ni­kto nie je iba čistý in­tro­vert a ex­tro­vert. Av­šak ak je v tebe viac vlast­ností in­tro­verta, ne­vy­čí­taj si to. Byť in­tro­ver­tom je skvelé.

Av­šak aj ty sa ča­sto­krát sa stre­tá­vaš s ľuďmi, ktorí sa ťa pý­tajú hlúpe otázky alebo majú hlúpe pri­po­mienky?

1. Ty mu­síš mať veľmi nudný ži­vot

„Ty ne­cho­díš každý týž­deň na párty a ne­opí­jať sa do bez­ve­do­mia? To akoby si ani ne­žila!“ Často krát sa stret­nete s ľuďmi, ktorí je­diný zmy­sel ži­vota vi­dia v párty, v opí­janí sa a v ne­us­tá­lom me­není par­tne­rov. Som ná­zoru, aby každý žil tak, ako uzná za vhodné. Av­šak ak Vám nie­kto chce po­ra­diť, ako žiť a mať „lepší ži­vot“, tak ho z toho svojho ži­vota dajte preč. To, že ne­pi­ješ každý týž­deň a že dá­vaš pred­nosť pár ľu­ďom pri dob­rom vínku, pive či ko­fole, ešte ne­zna­mená, že ži­ješ nudný ži­vot. Je jedno, či strá­viš piat­kový ve­čer pri filme, pri pár ľu­ďoch alebo si pôj­deš len tak za­špor­to­vať. Je to tvoj ži­vot. A ur­čite nie je nudný.

2. Ty si asi často dep­re­sívna však? Ale veď je toľko skve­lých vecí, pre ktoré sa oplatí žiť

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

No ne­vy­točí ťa, keď si nie­kto myslí, že si dep­re­sívna? Ak často čí­taš knihy, sle­du­ješ filmy a cho­díš do di­vadla, si člo­vek z inej pla­néty, ktorý sa po­tre­buje od zá­kla­dov zme­niť. Ži­ješ zle, ži­ješ dep­re­sívne. Ne­mu­síš dú­fam pí­sať, že to mys­lím iro­nicky.

wall­pa­per­swide.com

3. Ty asi nie si za­daná však? 

To, že ne­cho­díš ne­us­tále von ešte ne­zna­mená, že nie si za­daná. Mys­lím si, že dnešní muži mi­lujú ženy in­tro­vertky, ktoré ne­žijú len ne­us­tá­lymi párty ži­votmi a možno o to sú aj spo­koj­nejší, keď sa ne­mu­sia báť, kde je ich drahá po­lo­vička a či zrovna nie­kde ne­pod­vá­dza. Je jedno, či si za­daná alebo nie.

4. Ty si riadny aso­ciál

„Ur­čite ne­máš žiad­nych pria­te­ľov.“ alebo „Ty ne­ná­vi­díš ľudí, však?“ Ach, byť in­tro­ver­tom je nie­kedy na­ozaj ťažké a nie každý to chápe. To, že ne­máš stovky pria­te­ľov ne­zna­mená, že si ne­zau­jí­mavý aso­ciál. In­tro­vert skúma veci hl­b­šie, všetko čo robí, musí mať zmy­sel a aj ľu­dia v jeho ži­vote mu­sia byť pre ňho prí­no­som alebo jed­no­du­cho ich musí mať sku­točne rád. In­tro­vert ne­ná­vidí fa­lošné pria­teľ­stva a rad­šej chce mať pár pria­te­ľov, no zato sku­toč­ných.

Komentáre