Vplyv pre­men­li­vého po­ča­sia sa pre­ja­vuje nie­len na tvo­jej pleti, ale aj na tvo­jich krás­nych vla­soch. Sú veľmi po­ško­dené a ne­vy­ze­rajú tak zdravo a plné ži­vota, ako ke­dysi. Sú su­ché, stra­tili lesk a už vô­bec ne­vy­ze­rajú lá­kavo. S tý­mito spô­sobmi to však za pár dní už bude mi­nu­los­ťou.

Keď sú su­ché

Ak ne­pou­ží­vaš kon­di­ci­onér, alebo si na vlasy dá­vaš šam­pón, ktorý ich až prí­liš vy­su­šuje, vďaka tomu tvoja hriva pri­po­mína kopu sena. Preto by si mala po­u­ží­vať pro­dukty, ktoré tvoje vlasy čo naj­viac zvlh­čia. Ka­der­ník ce­leb­rít Ja­son Col­lier radí, aby ženy so su­chými vlasmi po­u­ží­vali 100 % prí­rodný ko­ko­sový olej, kré­mové šam­póny alebo pro­dukty ob­sa­hu­júce bam­bucké maslo. „Vďaka týmto pro­duk­tom budú tvoje vlasy jem­nej­šie, svie­žej­šie a hyd­ra­to­vané.“ 

Zauz­lené vlasy

To­muto prob­lému si sa ur­čite ne­vyhla, tak­mer ako žiadna iná. Tvoje vlasy vy­ze­rajú ako jedno ob­rov­ské, za­mo­tané klbko a ne­do­ká­žeš ich roz­pliesť. Ak sa toho chceš zba­viť, za­čni po­u­ží­vať vý­živné masky, ktoré sú presne na to ur­čené. Osved­če­ným pro­duk­tom je na­prí­klad kon­di­ci­onér od značky Aus­sie  – 3 Mi­nute Mi­racle Re­cons­truc­tor Deep Tre­at­ment. Ako ti už ná­zov na­po­vedá, na účin­nosť tohto zá­zraku sta­čia tri mi­núty, po­tom ti stačí kon­di­ci­onér oplách­nuť tep­lou vo­dou. Maska tvoju ko­runu krásy vy­živí, vďaka čomu budú jemné a zdravo vy­ze­ra­júce.

Ne­pod­dajné ku­čery

Každá z nás má­vame ob­čas dni, kedy naše vlasy vy­ze­rajú, akoby nám na hlave vy­buchla bomba. Sú nie­len zauz­lené, ale pri­po­mí­najú hrivu leva a sú su­ché. Naj­lep­ším rie­še­ním bude, ak sa vyh­neš po­u­ží­va­niu fénu, ne­bu­deš si ich za­ple­tať alebo zvä­zo­vať do copu. Ne­pou­ží­vaj ani su­chý šam­pón alebo fa­rebné vla­sové kriedy, ktoré tvoje pra­mene ešte viac vy­su­šia.

Ne­dos­ta­tok vý­živy

Ďal­ším špič­ko­vým ti­pom, ktorý je uži­točný pre tie, ktoré si rady do­prajú masku alebo hĺb­kovú vý­živu vla­sov, je to, ak si vlasy ne­cháš nie­koľko mi­nút za­krú­tené v ute­ráku. Tak sa ti vý­živa oveľa lep­šie vstrebe do vla­sov a budú vy­ze­rať zdrav­šie a lesk­lej­šie. Maska tak bude mať dva­krát účin­nejší efekt a ty bu­deš mať nád­herné, jemné vlasy.

Komentáre