Nohy vždy boli pre ženu jed­nou z prob­le­ma­tic­kej­ších par­tií. Máme to­tiž v gé­noch, že sa nám tam ukladá viac tuku a zá­ro­veň sa ťaž­šie od­bú­rava. Dob­rou sprá­vou však je, že muži mi­lujú krivky, takže sa ni­kdy ne­hanbi za to, čo ti prí­roda na­de­lila. Na dru­hej strane je fajn do­dať no­hám akýsi tvar a po­sil­niť svaly.

Po­kiaľ nav­šte­vu­ješ fitko, exis­tuje zo­pár stro­jov, kto­rým by si sa mala vy­va­ro­vať. Na­prí­klad legp­ress, ktorý ti môže pri ne­správ­nej tech­nike po­ško­diť plat­ničky. Na­miesto toho zvoľ na­sle­du­júce cviky, ktoré ti pri správ­nom pre­ve­dení do­po­môžu do­siah­nuť pev­nej­šie a vy­tva­ro­va­nej­šie nohy, za kto­rými sa otočí nie len každý muž, ale aj žena.

1. Drepy

Ur­čite si tu­šila, že to sem za­ra­dím. Nie je to len tak. Drepy ostá­vajú naj­lep­ším cvi­kom, pri kto­rom za­po­jíš množ­stvo rôz­nych sva­lov na­chá­dza­jú­cich sa na no­hách. Na­vyše nimi po­si­lu­ješ aj torzo a v pod­state celé telo. Zá­klad je len mať dobrú tech­niku, ktorú mô­žeš ob­ku­kať z na­sle­du­jú­ceho vi­dea:

2. Mŕtvy ťah

Starý no stále dobrý cvik, pri kto­rom do­ko­nalo pre­cvi­číš svoje ham­s­tringy a za­dok. Je­diné, čo sa mu­síš na­učiť je správna tech­nika, pre­tože by si si inak mohla viac ub­lí­žiť ako po­môcť.

3. Vý­pady

Exis­tuje ne­ko­nečne veľa rôz­nych va­riá­cií vý­pa­dov a je len na tebe, ktorý bu­deš cvi­čiť. Naj­lep­šie ich je však kom­bi­no­vať a po­kojne si mô­žeš do ruky vziať aj ne­jakú váhu. Tvoj za­dok sa krásne za­gu­ľatí a spevní. Tech­niku sa na­učíš z na­sle­du­jú­ceho vi­dea.

4. Cvik na lýtka

Je veľa va­riá­cií ako mô­žeš pre­cvi­čiť lýtka. V sede, v stoji, na jed­nej nohe, so zá­ťa­žou v ruke, alebo vá­hou na ra­me­nách. Na lýtka ne­treba za­bú­dať. Ide­ál­nym cvi­kom na ich do­tva­ro­va­nie je aj ská­ka­nie na švi­hadle.

Komentáre