In­fú­zia plná ži­vota. O úči­nok na­vyše. Pre­tože ťa na­kopne aj se­ba­ve­do­mím alebo pre­tože má zmy­sel ju piť. Zisti viac v článku! #al­ly­ou­ne­e­di­sin­side

Čo to vlastne tie funkčné ná­poje sú?

Ide v pod­state o zá­sobu vi­ta­mí­nov a účin­ných lá­tok na každý deň. Tieto látky sa pri­ro­dzene na­chá­dzajú v ľud­skom tele, no po ur­či­tom veku ich telo za­čína pro­du­ko­vať čo­raz me­nej a preto je vhodné ich do­pl­niť, či už ide o pod­poru imu­nity, hyd­ra­tá­ciu pleti či zdra­vie a hus­totu vla­sov. To sa však nedá do­siah­nuť iba stra­vou. Ná­poje Diva‘s po­nú­kajú účinný a po­hodlný spô­sob do­pl­ne­nia týchto lá­tok pri­ro­dze­nou for­mou v rámci kaž­do­den­ného pit­ného re­žimu.

zdroj: IG @si­mona_sko­dova

Za­čneme tou naj­zná­mej­šou ka­te­gó­riou a to sú vi­ta­mí­nové vody. Tých náj­deš na na­šom trhu hneď nie­koľko dru­hov a zna­čiek, nie všetky však sku­točne pod­po­rujú tvoje zdra­vie, na­koľko ok­rem vi­ta­mí­nov Vás pri ne­po­zor­nosti „ob­šťast­nia“ aj dáv­kou ché­mie v po­dobe kon­zer­vač­ných lá­tok (napr. sor­ban dra­selný či ben­zoán sodný, to už ani ne­znie dobre, však?), ne­pot­reb­nou dáv­kou cukru či iných ume­lých náh­rad. Preto je na­ozaj dô­le­žité čí­tať zlo­že­nie, najmä v dneš­nej dobe.

zdroj: IG @katka.vrb­ja­rova

Vi­ta­mí­nové vody Diva’s ob­sa­hujú až 120 % od­po­rú­ča­nej den­nej dávky vi­ta­mí­nov C, B3, B5, B6, B9 a B12 + lí­šia sa v prí­chuti a ak­tív­nej, resp. akejsi bo­nu­so­vej látke. Pat­ria sem: BE­AUTY s ko­en­zý­mom Q10 pre krásnu pleť, nechty a vlasy, HE­ALTH s B-glu­ká­nom na pod­poru imu­nity, RE­LAX s mag­né­ziom na re­lax a uvoľ­ne­nie sva­lov a na­ko­niec VI­TA­LITY s L-kar­ni­tí­nom na pod­poru spa­ľo­va­nia tu­kov pri fy­zic­kej ak­ti­vite. A to naj­lep­šie? Sú bez pri­da­ného cukru či ume­lých sla­di­diel, bez far­bív a kon­zer­van­tov, na­vyše vy­ro­bené na Slo­ven­sku 🙂

zdroj: IG @di­vasd­rink

By­lin­kové čaje ŠÍPKA, MAT­CHA a RO­OIBOS nie sú žiadne pre­sla­dené ice-tea ani ex­trakty. Ide o pravé ča­jové vý­luhy z by­lín, poc­tivo vy­lú­ho­vané, bez pri­da­ného cukru či sla­di­diel, v kom­bi­ná­cii s ovo­cím. Na­priek tomu chu­tia ab­so­lútne per­fektne a ak si ča­jový typ (alebo by si aj bola, len sa ti nechce za­kaž­dým ča­kať kým vy­c­hladne, prí­padne naň za­bud­neš a lú­huje sa ti aj 8 ho­dín), ur­čite ich vy­skú­šaj, ve­ríme, že si náj­deš svojho fa­vo­rita. V po­nuke je Šípka so sliv­kou a ibiš­te­kom, Mat­cha s hruš­kou a cit­ró­no­vou trá­vou či Ro­oibos s ma­li­nou a me­dov­kou, láska na prvý dú­šok!

zdroj: IG @ta­tia­na­zi­de­kova

Funkčné drinky Co­en­zyme Q10 (gra­pef­ruit & ibiš­tek) a Col­la­gen (višňa & ruža) sú jemne sý­tené ná­poje v ple­chovke, pri­márne sú za­me­rané na do­pl­ne­nie týchto uni­kát­nych a dô­le­ži­tých lá­tok, ok­rem nich však ob­sa­hujú aj vi­ta­míny (C, B3, B5, B6, B9 a B12) a to až 75% od­po­rú­ča­nej den­nej dávky.


CO­EN­ZYME Q10
je ne­smierne dô­le­žité pre správne fun­go­va­nie srd­co­vého svalu, no tak­tiež chráni po­kožku pred ne­žia­dú­cimi vplyvmi. Mor­ský ko­la­gén, ktorý po­u­ží­vame v na­šom drinku COL­LA­GEN, je ten na­jú­čin­nejší druh ko­la­génu, na­koľko je ľud­ský or­ga­niz­mus schopný ab­sor­bo­vať viac než 90% z cel­ko­vej dávky (pri­čom brav­čo­vého či ho­vä­dzieho len okolo 20%). Na­vyše ide o ko­la­gén typu I, ktorý má priam skvelé účinky na pleť, ob­no­vuje jej elas­ti­citu a tak spo­ma­ľuje pre­javy star­nu­tia

zdroj: IG @si­mona_sko­dova

Me­ló­nové šťavy HYD­RATE+ ky­se­lina hy­alu­ró­nová sú ab­so­lút­nym sve­to­vým uni­ká­tom. Ta­kúto kom­bi­ná­ciu ni­kde inde na svete ne­náj­deš – a pri­tom dáva zmy­sel! Me­lóny hyd­ra­tujú viac než sa­motná voda, ob­sa­hujú množ­stvo vi­ta­mí­nov, mi­ne­rá­lov, an­ti­oxi­dan­tov či sto­po­vých prv­kov. V kom­bi­ná­cii s ky­se­li­nou hy­alu­ró­no­vou, ktorá sa pri­ro­dzene vy­sky­tuje v ľud­skom tele, no po 20. roku ži­vota sa vy­tvára čo­raz me­nej (preto vzni­kajú vrásky), je to do­ko­nalý hyd­ra­tačný zá­zrak. Čerstvá šťava z me­lóna je na na­šom trhu ešte cel­kom oje­di­ne­lou zá­le­ži­tos­ťou, preto pri tomto pro­dukte ob­ja­víte aj novú a možno ne­oča­ká­vanú chuť – v po­nuke je ŽLTÝ ME­LÓN s hruš­kou, VODNÝ ME­LÓN s ma­li­nou a KAN­TA­LUP ME­LÓN s man­gom.

 AK­TU­ÁLNE: po­čas me­siaca NO­VEM­BER mô­žeš toto hyd­ra­tačné „leto vo fľaške“ vy­skú­šať za ma­xi­málne vý­hodnú cenu v ak­cii 1+1 v sieti dm dro­ge­rie markt Slo­ven­sko.

zdroj: IG @ta­tia­na­zi­de­kova

Sa­moz­rej­mos­ťou je, že všetky pro­dukty majú prí­rodné zlo­že­nie. To zna­mená, že ne­ob­sa­hujú žiadne kon­zer­vačné látky, far­bivá a do­konca ani pri­daný cu­kor či umelé sla­didlá. Kto ne­verí, že sa v dneš­nej dobe nájde tak poc­tivý pro­dukt, nech si pre­číta zlo­že­nie. A te­raz jedna zau­jí­ma­vosť, ktorú by si možno na prvý po­hľad ne­uhádla: Diva’s je slo­ven­ská firma s vý­ro­bou na Slo­ven­sku! Za svoje pro­dukty už do­konca zís­kala mnohé me­dzi­ná­rodné oce­ne­nia za ino­vá­ciu či skvelú chuť. Tak čo, po kto­rom z pro­duk­tov siah­neš naj­skôr?


Člá­nok vzni­kol v spo­lu­práci s Diva´s

Komentáre