Ur­čite exis­tujú nie­ktoré veci, ktoré ne­mu­síš do­dr­žia­vať striktne, aby ti to pri­nieslo vý­sledky. Tieto štyri pra­vidlá však mu­síš do­dr­žia­vať, ako by od toho zá­vi­sel tvoj ži­vot. Ak ich to­tiž ne­zme­níš a ne­pôj­deš striktne, ni­kdy ne­do­siah­neš vy­sní­vané telo.

1. Ra­ňajky

Pre­sko­čiť ra­ňajky je ob­rov­ská chyba. Po­riadne jedlo na ráno na­štar­tuje tvoj me­ta­bo­liz­mus, čo ti po­môže zho­diť pár kíl. Za­hoď však všetky ce­re­álie a po­dobné ne­zmysly, ra­ňajky si vy­ža­dujú biel­ko­viny a zdravé tuky – nie ná­ho­dou sú ob­ľú­be­nou kom­bi­ná­ciou va­jíčka so sla­ni­nou.

2. Jesť zdravo je síce pekné, no aj to má svoje li­mity

Oriešky, ara­ši­dové maslo, avo­kádo, sladké ze­miaky, po­ma­ran­čová šťava, hnedá ryža – áno, to všetko sú vý­živné po­tra­viny, no ne­zna­mená to, že ne­majú ka­ló­rie. Aj pri zdra­vej strave si daj po­zor na ob­jemy, ktoré na­kla­dáš na ta­nier.

stocksy.com

3. Ka­ló­rie ne­o­kla­meš

Nie je všetko o po­čí­taní ka­ló­rií, no ma­te­ma­tika je jed­no­du­chá – ak chceš zho­diť pol kila za týž­deň, po­tre­bu­ješ denne spá­liť 500 ka­ló­rií. Zna­mená to, že ak ráno za­beh­neš 3 ki­lo­metre, spá­liš asi 300 ka­ló­rií a po­tre­bu­ješ ešte pri strave usek­núť ďal­ších 200. To, že si za­be­háš ne­zna­mená, že mô­žeš au­to­ma­ticky jesť ko­láče.

4. Ak schud­neš, ne­smieš sa vrá­tiť na staré chod­níčky

Po obede si si pra­vi­delne do­priala ple­chovku Coly. Po­tom si sa roz­hodla pre zmenu a na­hra­dila Colu vo­dou. Dnes máš fajn telo, no späť sa jed­no­du­cho vrá­tiť ne­smieš. Chud­nu­tie je o per­ma­nent­ných zme­nách, nie je to niečo, čo ro­bíš, kým ne­do­siah­neš svoj cieľ. To by si sa to­tiž veľmi rýchlo do­stala tam, kde si za­čala.

Komentáre