Pat­ríš aj ty k váš­ni­vým ná­kup­ným ma­niač­kam, ktoré stále ne­doč­kavo oča­ká­vajú svoj ná­kup z ďa­le­kej Ázie?

Tak to si po­tom klikla na ten správny člá­nok. My ti to­tiž te­raz pri­ná­šame nie­koľko skve­lých mód­nych ty­pov, ktoré si mô­žeš ob­jed­nať len za pár eur a to z in­ter­ne­to­vých strá­nok www.ebay.com či www.alie­x­press.com.

Per­fektná očná linka

Sen kaž­dej ženy, ktorý už viac ne­musí byť len snom. Čí­ňa­nia to­tiž prišli s ďal­ším vý­bor­ným vy­ná­le­zom, ktorý ti rannú ru­tinu tro­chu uľahčí. Vďaka ich špe­ciál­nemu štetcu mô­žeš mať do­ko­nalú očnú linku už za pár se­kúnd. A stojí do­konca me­nej ako dve eurá.

Ne­do­bytné si­lonky

Prob­lém so si­lon­kami snáď po­zná každá žena. Stačí men­šia ne­po­zor­nosť a „očko“ či „vlá­čik“ je na svete. Tieto si­lonky sú ale vraj re­vo­lú­ciou vo svete pan­čuš­ko­vých no­ha­víc. Na alie­x­presse ich náj­deš vo všet­kých far­bách a za me­nej ako tri eurá. Tak to sa teda oplatí otes­to­vať, čo po­vieš?

Zdroj: alie­x­press.com

Roz­košné „za­ja­či­kov­ské“ pa­pučky

Aj ty pat­ríš k tým že­nám, ktoré si do baru ob­lečú čierne no­ha­vice s trič­kom rov­na­kej farby a po prí­chode do­mov sa pre­zlečú do py­žama s jed­no­rož­com? Tak to si po­tom zgust­neš na týchto mi­luč­kých pa­puč­kách s uš­kami.

 

zdroj: alie­x­press.com

Bez­kon­ku­renčné ná­ram­kové ho­dinky

Na ebay-i náj­deš množ­stvo krás­nych ho­di­niek, ktoré stoja do­slova len pár cen­tov. No tieto, ktoré ti te­raz pri­ná­šame, sú vy­slo­vene šper­kom, ktorý mu­síš mať. A keby ti aj ne­fun­go­vali, tak ti to pri nich vô­bec ne­bude pre­ká­žať. Sú jed­no­du­cho do­pl­n­kom, kto­rým osvie­žiš každý svoj out­fit.

zdroj: ebay.com

 

Komentáre