Čo tak si dať zá­vä­zok nie len do no­vého roka ale aj do ži­vota? Na­prí­klad tak o tom aby sme bu­do­vali na­ozaj kva­litné a dl­ho­trva­júce vzťahy, na­miesto tých po kto­rých ostá­vame zlo­mené. Alebo taký, podľa kto­rého si bu­deme vy­be­rať mu­žov, kto­rých si za­slú­žime na­miesto tých, ktorí si nás vô­bec ne­vá­žia?

Na­ozaj kva­litný vzťah nie je možné vy­bu­do­vať na po­čka­nie. Po­tre­buje zá­kladné pi­liere, na kto­rých mô­žete sta­vať. Po­tre­buje svoj čas na to, aby vy­zrel. Po­tre­buje lásku na to, aby bol na­pl­nený a to­le­ran­ciu na to, aby zo­trval. Dnes som sa ti roz­hodla pri­niesť 4 body, ktoré ťa do­vedú ku vzťahu, ktorý by mal vy­dr­žať ne­jednu búrku.

Easy way to wear #whi­teTs­hirt @lisa.ols­sons #wo­mans­look

A post sha­red by WO­MANS­LOOK RUS­SIA 🇷🇺 (@wo­mans­look) on

  1. Tr­pez­li­vosť a po­kora. Po­kora je o tom, že sem tam do­ká­žeš sklo­niť hlavu a pri­znať svoju chybu. Tr­pez­li­vosť je o tom, že do­ká­žeš po­čkať, kým si tvoj par­tner isté veci uve­domí. Buď tr­pez­livá vo chvíli keď v tebe ky­pia emó­cie a máš sto chutí mu vy­kri­čať hrie­chy z pred 10 ro­kov. Buď tr­pez­livá a do­prajte si čas do­stať sa tam kam máte. Nechci všetko hneď a ne­vy­ža­duj od neho veci, ktoré ti za­tiaľ ne­vie alebo ne­môže dať.
  2. Ho­vor, no rov­nako dobre aj po­čú­vaj. Mu­síš ve­dieť pri­jí­mať, rov­nako ako aj dá­vať. Po­dobne je to aj so vzá­jom­nou ko­mu­ni­ká­ciou. Za­tiaľ čo je­den ho­vorí, druhý musí po­čú­vať. Vo vzťahu kde nie je strach vy­jad­ro­vať svoje ná­zory, myš­lienky a po­city, ni­kdy ne­na­stane prob­lém v ko­mu­ni­ká­cii. A tam kde je spo­ločná reč sa dá všetko vy­rie­šiť. 
  3. Vzá­jomný re­špekt. Spolu s ním pri­chá­dza na rad množ­stvo iných vecí. Už od za­čiatku by ste si na­vzá­jom mali pre­ja­vo­vať re­špekt. A to na­toľko aby ste k sebe boli sku­točne úp­rimní. Ak si vy­be­rieš, že bu­deš svoj ži­vot zdie­ľať práve s ním, mu­síš ho najprv re­špek­to­vať. Re­špek­tuj to kým je, príjmi to kým bol, a po­môž mu s tým kým sa stane.
  4. Mu­síte sa na­vzá­jom po­držať. V žiad­nom vzťahu ne­exis­tujú len tie po­zi­tívne dni. Raz si hore raz si dole. Nie­kedy je to 50/50. Nie­kedy mu­síš ty vy­na­lo­žiť 80% úsi­lia za­tiaľ čo on len 20%. Sa­moz­rejme ino­kedy je to na­opak. Vo všet­kom musí byť rov­no­váha. Člo­vek, kto­rého mi­lu­ješ po­tre­buje tvoju pod­poru. Po­tre­buje ve­dieť, že ti na ňom zá­leží. Tým, že sa po­vzbu­dzu­jete si zá­ro­veň do­ka­zu­jete koľko pre seba zna­me­náte.

Komentáre