Mnohé z nás už jógu skú­sili, no nie­kto od­vahu stále ne­na­šiel. Na­priek tomu je to skvelá forma po­hybu, ktorú by mal vy­ko­ná­vať pra­vi­delne každý.

Ak máš z ho­diny jógy obavy, tu je jed­no­du­chá ranná ru­tina, ktorá ti ne­za­be­rie viac ako 15 mi­nút a a pre­cvi­číš s ňou celé telo. Vy­ko­ná­vaj ju tri­krát týž­denne, alebo vždy, keď po­tre­bu­ješ tro­chu na­kop­núť.

1. Mos­tík

Ľahni si na chr­bát, nohy roz­tiahni na šírku bo­kov, ko­lená po­krč a cho­didlá po­lož na pod­lahu. Pri vý­dy­chu po­tlač ko­lená do­predu a pre­nes váhu na ra­mená.

Za­drž dych a vráť sa do pô­vod­nej po­lohy. Zo­pa­kuj šesť­krát.

zdroj: wo­mens­he­alth­mag.co.uk

2. Rol­lo­vers

Ľahni si na chr­bát a ko­lená po­krč do 90-stup­ňo­vého uhla. Pri vý­dy­chu nohy vy­rov­naj a  prejdi s nimi po­nad svoju hlavu.

V tejto po­lohe sa na­dýchni a roz­tiahni nohy na šírku ra­mien. Vy­dýchni a vráť sa do pô­vod­nej po­lohy. Zo­pa­kuj šesť­krát.

zdroj: wo­mens­he­alth­mag.co.uk

3. Bi­cycle legs

Ľahni si na chr­bát a po­dopri si jeho spodnú časť. Vy­stri nohy a za­strihni nimi de­sať­krát. Keď si ho­tová, po­krč nohy a de­sať­krát otoč no­hami, akoby si bi­cyk­lo­vala.

zdroj: wo­mens­he­alth­mag.co.uk

4. Shoul­der Stands

Ľahni si s po­kr­če­nými no­hami a chr­bát si po­dopri zlo­že­ným ute­rá­kom. Pri vý­dy­chu do­staň ko­lená k svo­jim ra­me­nám, pri­čom si ru­kami po­dopri chr­bát. Pri dru­hom vý­dy­chu vy­stri nohy a drž tri mi­núty, po­tom sa opatrne vráť do pô­vod­nej po­lohy.

zdroj: wo­mens­he­alth­mag.co.uk

Komentáre