„Ak ne­hu­číš ráno na dru­hých a ešte si ne­mal kávu, máš ich na­ozaj rád.“

Táto milá vtipná veta mi zdobí ná­stenku v práci a vždy, keď na ňu po­zriem, mu­sím sa po­us­miať. Po­čula som ju z rá­dia v nie­ktoré ráno a skrátka som si ju mu­sela za­pí­sať. Po­znám pár ľudí vo svo­jom okolí, ktorí si svoj deň ne­ve­dia pred­sta­viť bez ran­nej šálky kávy, lebo tvr­dia, že „bez nej to skrátka nejde“. Za­čať, na­štar­to­vať sa, ve­dieť zmys­lu­plne od­pí­sať na e-mail alebo len s úsme­vom od­zdra­viť. Sama mám kávu rada. Ale až takú moc nad se­bou jej ne­zve­rím. Po­znám niečo oveľa lep­šie na ranný štart za všet­kými po­vin­nos­ťami a ra­dos­ťami dňa a tým je ranný beh.

Ne­ra­dím sa me­dzi pop­red­ných bež­cov, ktorí by to­muto športu pre­padli na 100 % a stal sa pre nich váš­ňou, skôr je pre mňa ak­ti­vi­tou, ktorá moje cvi­če­nie do­pĺňa a viem, aké účinky pre svoje telo z nej do­ká­žem vy­ťa­žiť. Po­zi­tívne na mňa vplýva aj kratší beh 2 až 3 ki­lo­metre a práve ta­kúto vzdia­le­nosť si do­pra­jem ráno. Vy­skú­šaš to aj ty? Je to krátky beh, ne­za­be­rie ti prí­liš veľa času a zá­ro­veň stačí na to, aby sa tvoje telo do­ko­nale pre­bralo. Po­nú­kam ti moje 4 dô­vody, prečo ísť be­hať skoro ráno.

zdroj: pe­xels.com

#1 Tvoj deň bude dl­hší a pl­nší

Pat­rím me­dzi ľudí, ktorí akosi vždy niečo do­bie­hajú, na­há­ňajú a často má­vajú po­cit, že čas uteká prí­liš rýchlo a ne­stí­hajú. Keď však vsta­nem ráno skôr a idem si za­be­hať, v ten deň som tým pá­dom už stihla niečo uro­biť pre svoje telo a zdra­vie a ne­mu­sím mys­lieť na to, kedy po práci na to bude čas a či bu­dem vlá­dať. Po prí­chode do práce na­vyše viem, že ne­za­čí­nam tu, ale môj deň za­čal už pred ho­di­nou a pol a teda môj čas od pre­bu­de­nia bol vy­užitý na­plno, ak­tívne a zmys­lu­plne.

#2 Na­bi­ješ sa po­zi­tív­nou ener­giou

Ak be­há­vaš, ur­čite už vieš, aký dobré po­city to pri­náša. Ranné roz­hý­ba­nie ce­lého tela ťa do­ko­nale pre­be­rie, na­štar­tuje tvoju my­seľ, kon­cen­trá­ciu, do práce alebo do školy pri­chá­dzaš s dob­rou ná­la­dou a úsme­vom na tvári. Ča­ka­júce po­vin­nosti vní­maš me­nej stre­su­júco. Máš zo seba dobrý po­cit a cel­kovo z teba vy­ža­ruje po­zi­tívna ener­gia. Možno za­čneš do­stá­vať otázky z oko­lia, či sa stalo niečo špe­ciálne, že sa hneď z rána usmie­vaš 🙂

zdroj: run­ning­ma­ga­zine.ca

#3 Bu­du­ješ si dis­cip­línu a po­zi­tívne ná­vyky

Vstá­va­nie skoro ráno kvôli be­ha­niu si vy­ža­duje kus se­ba­dis­cip­líny, no ten po­cit po­tom za to stojí. Keď si ve­čer pred spa­ním po­vieš, že ráno to dáš a na­ozaj to aj uro­bíš, spl­níš si tak svoj zá­vä­zok voči sebe sa­mej a to je pre tvoje se­ba­ve­do­mie veľmi prí­jemný im­pulz. Po­zi­tí­vom tohto ná­vyku je najmä jeho za­me­ra­nie na zdra­vie a zdravý ži­votný štýl.

#4 Na­štar­tu­ješ svoj me­ta­bo­liz­mus, pod­po­ru­ješ udr­žia­va­nie svo­jej váhy

Ran­nou ak­ti­vi­tou zo­bu­díš zo spánku aj svoj me­ta­bo­liz­mus, ktorý za­čne spa­ľo­vať skôr a rých­lej­šie. Pred sa­mot­ným be­hom sa najmä napi čis­tej vlaž­nej vody alebo vody s cit­ró­nom a prí­padne zjedz niečo malé, na­prí­klad ener­ge­tickú alebo müsli ty­činku. Po behu ur­čite ne­vy­ne­chaj ra­ňajky, tie sú stále zá­kla­dom ce­lého dňa. Pre mňa je ranný beh i spô­sob ako sa opäť do­stať do po­hody po dňoch, kedy som si do­priala viac slad­kého, kedy cí­tim, že nie som úplne vo svo­jej koži, na ktorú som zvyk­nutá.

zdroj: pe­xels.com

Ne­be­há­vam každé ráno, na­šla som si v tomto svoju mieru a vy­ho­vuje mi takto be­há­vať 2-3 krát v týždni. Roz­ho­du­ješ a na­sta­vu­ješ si pra­vi­del­nosť podľa seba. Od­po­rú­čam však zo za­čiatku ne­vzdá­vať sa a vy­dr­žať s touto frek­ven­ciou as­poň me­siac. Uvi­díš na sebe vý­sledky, vy­hod­no­tíš svoje po­city a roz­hod­neš sa, ako chceš ďa­lej po­kra­čo­vať.

Mi­lu­jem ná­dych ran­ného svie­žeho vzdu­chu vonku v čase, keď sa mesto len pre­bú­dza do ďal­šieho dňa. Kedy sú ulice ešte po­kojné a ti­ché. Keď slnko len vy­chá­dza a pri­náša ďalší deň a šancu znovu pre­sko­čiť svoj vlastný tieň. Vy­skú­šaj to aj ty 🙂

Komentáre