Lie­taj ako mo­týľ, bo­daj ako včela!“ Mu­ham­mad Ali

Azda ne­exis­tuje vý­stiž­nejší ci­tát, ako tento. No len ľu­dia, ktorí nie­kedy okú­sili čaro boxu, roz­umejú jeho vý­znamu. Box je do­ko­nalý sú­lad sily a vy­trva­losti s pre­mys­le­nou ele­gan­ciou. Pre ženy ale po­núka ešte niečo na­viac…

Ne­ška­tuľ­kujme box do prieh­radky me­dzi roz­bité nosy a za­ší­vané obo­čia. Klo­búk dole pred že­nami, čo sa ne­boja biť v rin­goch, av­šak pre nás, tie ná­chyl­nej­šie k pro­por­ciám svo­jej tváre, po­nú­kajú tré­neri bez­kon­taktný box. Tento typ tré­nin­gov je sku­točný hit, no len pre silné ženy. Všetko, čo po­tre­bu­ješ, sú ru­ka­vice, ban­dáže, dobrá obuv a gu­ráž. Dámy, toto nie je žiadna zumba! Poďme si o tom po­ve­dať viac. 🙂

zdroj: pe­xels.com
Kar­dio ako ni­kdy pred­tým!

Ak sa roz­hod­neš za­čať s bo­xom, pri­prav sa na naj­hor­šie. Už len roz­cvička ťa zrejme prvé razy po­riadne po­trápi, po­kiaľ si ne­vy­bu­du­ješ kon­dičku… Ak si do­te­raz ne­ro­bila žiadne kar­dio, ne­daj­bože vô­bec žiadny šport, ne­pre­pí­naj na tré­ningu sily len preto, že ten tré­ner je cel­kom fe­šák, tu nie je pries­tor na hr­din­stvo…Po­čas tré­nin­gov je vhodné v ma­lých dáv­kach piť izo­to­nický ná­poj, ktorý ob­sa­huje najmä ami­no­ky­se­liny a mi­ne­rálne látky pre rých­lej­šiu re­ge­ne­rá­ciu sva­lov po zá­ťaži a cukry ako zdroj ener­gie. Môj malý, ale na­ozaj osved­čený tip, je vy­piť pol ho­dinu pred tré­nin­gom roz­mie­šanú ká­vovú ly­žičku jed­lej sódy bi­kar­bóny v po­hári vody. Ak sa chceš na druhý deň po­sta­viť z po­stele, ri­ziko vzniku „sva­lo­vice“ ne­pod­ce­ňuj!

Vy­for­muje telo k do­ko­na­losti

Nie na­darmo je box po­va­žo­vaný ako je­den z naj­ťaž­ších špor­tov vô­bec. Je to spo­je­nie si­lo­vého tré­ningu a kon­dí­cie. Za­pá­jaš pri ňom každý je­den sval. I keď sa ti možno zdá, že box sa za­me­riava najmä na hornú časť tela, nohy do­stá­vajú pri ne­us­tá­lom po­ska­ko­vaní a úk­lo­noch, tak­tiež po­riadne za­brať. Ne­od­škrie­pi­teľ­nou vý­ho­dou týchto tré­nin­gov je nie len zho­de­nie kíl vďaka in­ten­zite cvi­če­nia, ale najmä vy­ry­so­va­nie a spev­ne­nie sva­lov. Vďaka tré­nin­gom boxu teda ne­bu­deš „kosť a koža“, telo sa krásne vy­for­muje.

zdroj: pe­xels.com

Zlep­šuje ko­or­di­ná­ciu a re­akčnú schop­nosť

Hoci sa možno na prvý po­hľad zdá, že box je jed­not­várny a len treba biť hlava-ne­hlava, nie je to tak! Je to sú­lad pre­mys­le­ných úk­lo­nov, blo­ko­vaní, boč­ných vý­pa­dov s kom­bi­ná­ciami rôz­nych úde­rov na to správne miesto. Zlo­žitá sú­hra nôh, rúk ale aj mysle, ktorú sa ne­nau­číš len máv­nu­tím prú­tika. Tré­nin­gami si po­stupne osvo­jíš tech­niky, jed­no­značne tak zlep­šu­ješ ko­or­di­ná­ciu na úrovni tela ako celku. Vý­ho­dou pri bez­kon­takt­nom boxe je, že as­poň ne­mu­síš sle­do­vať, kedy ti pri­stane sú­pe­rov „di­rekt“ na brade.

V bez­kon­takt­nom boxe je síce po­treba rých­lej re­ak­cie men­šia, na­koľko ne­sto­jíte zoči-voči sú­pe­rovi. Av­šak sú­čas­ťou tré­ningu sú sa­moz­rejme aj cviky, ktoré re­akčné schop­nosti roz­ví­jajú. Ref­lexy vy­cib­rené z boxu sa ti isto zídu aj v bež­nom ži­vote. 

zdroj: pe­xels.com

Ab­so­lútna jed­nička v boji so zlou ná­la­dou

Iste, en­dor­fíny, vďaka kto­rým sa cí­tiš byť šťastná, sa uvoľ­ňujú pri akom­koľ­vek športe. Av­šak spo­je­nie en­dor­fí­nov s mož­nos­ťou vy­bi­tia zlosti či pre­by­toč­nej ener­gie na bo­xo­va­com me­chu je jed­no­značne bez­kon­ku­renčné. Vďaka pre­cho­dom me­dzi vy­so­kými a níz­kymi in­ten­zi­tami po­čas bo­xo­va­nia sa za­ru­čene ne­bu­deš nu­diť. Po­čas vy­so­kej in­ten­zity pre­me­níš každú svoju frus­trá­ciu v úder. Vďaka tomu si po­čas časti s níz­kou in­ten­zi­tou prí­liš za­nep­ráz­dnená chy­ta­ním dy­chu a ne­máš čas pre­mýš­ľať nad bež­nou re­a­li­tou.

Box vy­hľa­dá­vajú mnohé ženy pre svoju schop­nosť ven­ti­lá­cie. Do­slova si vy­bi­ješ zlú ná­ladu. A čo je naj­lep­šie, for­mu­ješ si pop­ri­tom krásnu po­stavu, zlep­šu­ješ silu, vy­trva­losť a ob­rat­nosť, no najmä – dô­veru v samu seba . Pred­sta­vi­vosti sa me­dze ne­kladú – pred­sta­vu­ješ si na­miesto me­chu svojho ex? Na­dur­de­ného šéfa? Ka­ma­rátku, čo ťa zra­dila? Každý je­den úder ťa urobí šťast­nej­šou.

Vy­zý­vam ženy, kto­rým ne­stačí vr­tieť sa na ho­dine tanca, berte ru­ka­vice a ne­bojte sa za­po­tiť na tvrdom tré­ningu, je to mimo iné, ab­so­lútne sexi!

Komentáre