Tieto vtipné vety mô­žete po­u­žiť na „od­zb­ro­je­nie“ aj tých naj­viac dr­zých ľudí.

Ni­kdy sa prav­de­po­dobne ne­pres­ta­neme ču­do­vať nad tým, koľko veľa hlu­pá­kov chodí po tomto svete. Ich sprá­va­nie, vy­jad­ro­va­nie či vy­stu­po­va­nie si zrejme ni­kdy ne­bu­deme môcť vy­svet­liť.  Nie­kedy nás do­kážu tak iri­to­vať, až im máme chuť od­sek­núť niečo, čo by ich úplne od­rov­nalo. Týchto 30 sar­kas­tic­kých a vtip­ných viet by vám na­ozaj mohlo po­môcť.

#1 Máš celý ži­vot na to, aby si bol hlu­pá­kom, tak prečo si od toho as­poň dnes ne­od­dých­neš?


#2 Tvoj za­dok musí cel­kom žiar­liť na vše­tok ten od­pad, ktorý vy­chá­dza z tvo­jich úst.


#3 Pa­mä­táš si, kedy som ťa po­žia­dal o tvoj ná­zor? Ja tiež nie.


#4 Ak ča­káš na to, kým bu­dem mať zá­u­jem, tak dú­fam, že si si so se­bou do­nie­sol jedlo. Bude to tr­vať na­ozaj dlho.


#5 Je­den deň pôj­deš na­ozaj ďa­leko. A dú­fam, že tam aj zo­sta­neš.


#6 Nie­kedy je lep­šie dr­žať ústa za­tvo­rené a vy­tvá­rať len do­jem, že si hlúpy, než ich ot­vo­riť a všetky tieto dom­nienky po­tvr­diť.


#7 Iri­tu­ješ ma len v je­di­nom prí­pade  – keď dý­chaš.


#8 Pa­mä­táš si tie časy, keď som ti tvr­dil, že si mys­lím, že si v po­hode? Kla­mal som.


#9 Každý má právo raz za čas ko­nať hlúpo. Ale ty toto pri­vi­lé­gium na­ozaj zne­uží­vaš.


#10 Cel­kom dobrý prí­beh. Ale v kto­rej ka­pi­tole už ko­nečne pre­sta­neš ho­vo­riť?

#11 Pre­staň ma ne­ná­vi­dieť kvôli tomu, že som nád­herná. Ne­ná­viď ma pre to, že tvoj fra­jer si to myslí tiež.


#12 Na­ro­dil si sa na diaľ­nici? Je to to­tiž miesto, kde sa stáva väč­šina ne­hôd.


#13 Pro­sím, po­kojne po­kra­čujte v roz­prá­vaní. Ja to­tiž zí­vam iba vtedy, keď som veľmi fas­ci­no­vaný.


#14 Je­žiš ťa môžno mi­luje, ale všetci os­tatní si mys­lia, že si úplný idiot.


#15 Ak je ne­ve­do­mosť blaho, ty mu­síš byť tou naj­šťast­nej­šou oso­bou na pla­néte.


#16 Vždy si taký idiot, alebo sa tak sprá­vaš len predo mnou?


#17 Na tomto svete je na­ozaj veľa hlu­pá­kov. Ďa­ku­jem, že si mi bol ži­vým dô­ka­zom.


#18 Mo­hol by som jesť po­lievku s pís­men­kami a vy­vo­diť z toho chyt­rej­šie vy­hlá­se­nie, než to, čo si práve po­ve­dal.


#19 Vždy, keď som s te­bou, spo­me­niem si, že Boh má zvláštny zmy­sel pre hu­mor.

#20 Je tro­chu smiešne sle­do­vať vás, ako sa sna­žíte na­pchať celý váš slov­ník do jed­nej vety.


#21 Vždy mi pri­ná­šaš toľko ra­dosti – ako­náhle opus­tíš miest­nosť.


#22 Dú­fal som, že bu­deme bo­jo­vať roz­umom, ale príde mi ne­správne za­ú­to­čiť na nie­koho, kto je úplne ne­ozb­ro­jený.


#23 Po­ve­dal by som ti, čo si o tebe mys­lím, ale ne­na­ro­dil som sa s do­sta­točne veľ­kými pro­stred­nými prs­tami.


#24 Hlú­posť nie je zlo­čin, takže si pre­pus­tený, mô­žeš ísť.


#25 Máte právo ml­čať, pre­tože to, čo po­viete, bude prav­de­po­dobne aj tak ne­jaká hlú­posť.


#26 Chcel som vám ve­no­vať ne­prí­jemný po­hľad, ale vi­dím, že ten už máte.


#27 Ľu­dia ako vy sú dô­vo­dom, prečo ľu­dia ako ja kon­čia na psy­chiat­rii.


#28 Ve­ril som na evo­lú­ciu, až kým som ne­stre­tol teba.


#29 Pla­néta Zem je už plná. Rad­šej choď do­mov.


#30 Tvoja mama bude vždy väč­ším mu­žom v ro­dine ako si ty.

zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre