Áno, kar­dio cvi­če­nie zlep­šuje ná­ladu, po­máha zvy­šo­vať imu­nitu a za­cho­vá­vať cel­kové zdra­vie or­ga­nizmu. Po­sil­ňo­va­nie však za kar­diom vô­bec ne­za­os­táva a tak­tiež po­núka množ­stvo dô­vo­dov, prečo za­čať dví­hať činky. Cvi­če­nie v po­sil­ňovni robí na­prí­klad toto:

 1. zlep­šuje ná­ladu
 2. zlep­šuje schop­nosť učiť sa
 3. zvy­šuje se­ba­ve­do­mie
 4. udr­žuje tvoje telo ohybné
 5. zvy­šuje men­tálne zdra­vie
 6. zvy­šuje imu­nitu
 7. re­du­kuje stres
 8. spo­ma­ľuje star­nu­tie
 9. zlep­šuje farbu a tón po­kožky
 10. zlep­šuje spá­nok
 11. je pre­ven­ciou proti in­far­ktu
 12. spev­ňuje kosti
 13. spev­ňuje svals­tvo
 14. zba­vuje úz­kosti
 15. zlep­šuje pa­mäť

  stocksy.com

 16. po­máha zba­vo­vať sa zá­vis­lostí
 17. zvy­šuje pro­duk­ti­vitu
 18. zvy­šuje kre­a­tívne mys­le­nie
 19. po­máha ti do­sa­ho­vať ciele
 20. zlep­šuje tvoje stra­vo­va­cie ná­vyky
 21. zlep­šuje dr­ža­nie tela
 22. zvy­šuje odol­nosť tela voči chrípke a pre­c­hlad­nu­tiu
 23. zni­žuje zlý cho­les­te­rol
 24. bo­juje proti de­men­cii
 25. zba­vuje bo­lestí chrbta
 26. zba­vuje dep­re­sie
 27. zvy­šuje ener­giu a vý­kon­nosť
 28. zvy­šuje dis­tri­bú­ciu kys­líka do bu­niek
 29. zlep­šuje se­xu­álny ži­vot
 30. zni­žuje prah bo­lesti

Komentáre