Byť úp­rimný ne­do­káže každý. Často máme prob­lém vy­jad­riť to, čo si v sku­toč­nosti mys­líme, len preto, aby sme boli v očiach iných po­va­žo­vaní za bez­kon­flikt­ných a dob­rých. No ešte stále sú me­dzi nami ľu­dia, ktorí ne­majú prob­lém po­ve­dať presne to, čo majú na ja­zyku. A to aj v tom prí­pade, keď to dru­hého za­bolí alebo urazí. Podľa reb­ríčka sa na pop­red­ných prieč­kach umiest­nili práve tieto 3 zna­me­niach.

Stre­lec

Nie je žiad­nym prek­va­pe­ním, že na čele úp­rim­nosti stojí vždy dobre na­la­dený Stre­lec. Ni­kdy si ne­láme hlavu tým, aký do­pad bude mať to, čo po­vie. Jed­no­du­cho má po­trebu vždy vy­jad­riť presne to, čo cíti. Strelci sú v spo­loč­nosti väč­ši­nou ob­ľú­bení, no zá­ro­veň sú známi svo­jou ob­čas až aro­gant­nou úp­rim­nos­ťou. Ťažkú hlavu si z toho však ne­ro­bia. Bu­deš si mu­sieť na jeho spô­sob ko­mu­ni­ká­cie zvyk­núť a rýchlo po­cho­píš, že je lep­šie ve­dieť veci na ro­vinu, a to aj v prí­pade, ak ťa to nie­kedy za­bolí.

zdroj: Image by Gerd Alt­mann from Pi­xa­bay.com

Ba­ran

Oh­nivé zna­me­nie s ešte oh­ni­vej­ším sprá­va­ním. Ba­ran si veľmi po­trpí na tom, aby boli ľu­dia v jeho okolí k nemu úp­rimní. A keďže vie, že čo chce do­stať, to musí aj dať, úp­rim­nosť ho spre­vá­dza na kaž­dom kroku. Ak je v ko­lek­tívne člo­vek, ktorý nemá prob­lém kon­fron­to­vať si­tu­ácie, z kto­rých cíti, že nie sú poc­tivé a prav­divé, tak je to práve Ba­ran. V kaž­dom prí­pade to nie je člo­vek, ktorý ti bude ma­zať med okolo úst, len preto, aby si ho mala rada.

Lev

Člo­vek, ktorý si je sám se­bou na­toľko istý ako Lev, sa ne­pot­re­buje skrý­vať za žiadne masky. Jed­no­du­cho si sám seba váži na­toľko, že si ne­do­volí pre­zen­to­vať sa pred inými ľuďmi inak ako úp­rimne. Leva buď mi­lu­ješ, alebo ne­ná­vi­díš. Rád vy­tvorí drámu z kaž­dej ma­lič­kosti, no aj na­priek tomu sa v nej od­zr­kad­ľujú jeho sku­točné emó­cie. Aj keď je v spo­loč­nosti vý­raz­ným člán­kom, do jeho už­šieho kruhu sa bu­deš mu­sieť pre­bo­jo­vať, a to tým, že k nemu bu­deš za kaž­dých okol­ností ot­vo­rená a úp­rimná.

Zdroj: my.astro­fame.com

Komentáre