Cí­tiš, že by si ko­nečne chcela mať sta­bilný vzťah, ktorý by trval na­ozaj dl­ho­dobo. Žiadny však z tvo­jich bý­va­lých sa naň vô­bec ne­ho­dil. Te­raz tú­žiš po nie­kom, kto by po tvo­jom boku žil celý ži­vot. Tieto tri zna­me­nia zve­ro­kruhu sú na­ji­de­ál­nej­šími par­tnermi na dl­ho­do­bejší vzťah.

Vod­nár

Ak hľa­dáš ro­man­tika s cit­li­vým srd­com, je pre teba ako stvo­rený Vod­nár. Vie to­tiž, po čom tú­žiš a urobí všetko pre to, aby ti tieto túžby spl­nil. Keďže je na­sle­dov­ní­kom svojho srdca, je ne­uve­ri­teľne lo­jálny, čestný a ot­vo­rený. Jeho je­di­ným mí­nu­som býva tvrdo­hla­vosť, no to ne­zna­mená, že by si ho ne­mohla mi­lo­vať. Jeho dobré vlast­nosti pre­vy­šujú tie ne­ga­tívne. Pri vod­ná­rovi ti ne­hrozí nuda a so ste­re­oty­pom ne­po­čí­taj. Vod­nár po­zná presnú de­fi­ní­ciu lásky a uistí sa, že ti po­skytne aj po­trebnú ne­zá­vis­losť. Je tvo­jím blíz­kym pria­te­ľom, je kre­a­tívny, in­te­li­gentný a do­káže sa in­teg­ro­vať.

View this post on Ins­ta­gram

🐶🐶

A post sha­red by The­Coup­le­Go­als (@coup­le­go­als) on

Lev

Toto zna­me­nie ťa vo vzťahu bude no­siť na ru­kách a očarí ťa svo­jou váš­ňou, kre­a­ti­vi­tou. Má rád, ak všetko ide podľa jeho plá­nov a môže byť ťažké s ním vy­chá­dzať, ak ho pat­rične ne­oce­níš. Ne­ne­chaj sa však touto jeho vlast­nos­ťou od­ra­diť! Ni­kdy ne­náj­deš lep­šieho a lo­jál­nej­šieho par­tnera, akým je práve lev. O svoju lásku je ochotný bo­jo­vať, z ni­čoho nemá strach a srší z neho sta­toč­nosť. S týmto sil­ným mu­žom po boku sa ne­mu­síš obá­vať nudy. Ak sa za­mi­lu­ješ do leva, vzťah s ním bude váš­nivý, zá­bavný, lo­jálny a bude si ťa mi­mo­riadne ctiť. Pa­mä­taj však na to, že toto zna­me­nie po­tre­buje za každú cenu po­chvalu a ak jej má do­sta­tok, nie je pre neho žiadny prob­lém ju  vrá­tiť de­sať­ná­sobne. Lev ni­kdy ne­do­volí, aby si sa vo vzťahu čo­ho­koľ­vek bála a za každú cenu ťa ochráni.

Škor­pión

Nie je nič lep­šie než ne­chať svoju dô­veru v ru­kách vy­na­lie­za­vého člo­veka. Mô­žeš si byť istá, že škor­pión ťa bude po­va­žo­vať nie­len za svoju ži­votnú lásku, ale zá­ro­veň aj za svoju naj­lep­šiu pria­teľku. Vždy bude na teba ča­kať s ot­vo­re­nou ná­ru­čou a všetky tvoje ta­jom­stvá sú u neho v bez­pečí. Vďaka svo­jej čest­nej po­vesti a vášni pre ži­vot má ne­sku­točné množ­stvo pria­te­ľov, čo je vo vzťahu ne­smier­nym prí­no­som. Keď sa škor­pión za­mi­luje, je ne­smierne od­da­ným a ver­ným par­tne­rom. Je tiež veľmi zmys­lu­pl­ným zna­me­ním a ak s ním pôj­deš do vzťahu, o vá­šeň máš po­sta­rané.

 

Zdroj: pe­a­ce­qu­ar­ters.com

Komentáre