Ak sa ťa nie­kto opýta, ako sa máš, väč­ši­nou oča­ká­vaš, že od­po­vieš jed­no­slovne. Nie každý si rád vy­po­čuje tvoje po­city a emó­cie z po­sled­ného roz­chodu alebo to, že si stále dep­ri­mo­vaná. No isté zna­me­nia zve­ro­kruhu ne­majú naj­menší prob­lém ho­vo­riť o tom, čo cí­tia. Po­kiaľ máš ja ty po­trebu ob­čas sa vy­roz­prá­vať, mô­žeš si byť istý, že u týchto ľudí náj­deš po­cho­pe­nie.

Uká­zať nie­komu svoje emó­cie nie je jed­no­du­ché. Mô­žeš sa obá­vať, že ťa za ne nie­kto od­súdi, alebo spô­so­bíš, že sa vďaka nim nie­kto bude cí­tiť ne­po­hodlne. No títo ľu­dia ťa vďaka tomu, že s nimi zdie­ľaš to, čo cí­tiš, budú mi­lo­vať ešte viac.

Rak –  je­diné, o čom sa chcú roz­prá­vať sú city

Em­pa­tický a cit­livý rak je priam stvo­rený na to, aby sa s te­bou roz­prá­val o po­ci­toch. Zo za­čiatku sa môže zdať trošku uzav­retý, pre­tože veľmi dobre vie, že nosí svoje srdce na dlani a musí byť opatrný. No ako­náhle zistí, že sa ti môže zdô­ve­riť s tým, čo cíti, ne­bude ve­dieť pre­stať. Pre väč­šinu ľudí je pri­zna­nie o tom, že sa za­mi­lo­vali, alebo ich nie­kto pod­vie­dol, či inak im ub­lí­žil na­ozaj ťažké. No pre raka je po­te­še­ním, ak ho nie­kto vy­po­čuje a on sa zbaví ce­lej emo­ci­onál­nej ťa­žoby.

Váhy – vždy je ochotný zblí­žiť sa

Vy­ža­dujú hl­boké, úp­rimné a au­ten­tické vzťahy s ľuďmi a ve­dia, že bez ot­vo­re­nej kon­ver­zá­cie je ich do­sia­hnu­tie ne­možné. Hoci ne­majú prob­lém s bež­nými mini kon­ver­zá­ciami, naj­rad­šej vedú tie hl­boké.  Ak sú však tvoje po­city veľmi silné a ru­šivé na ve­rej­nosti sa s nimi o tom ne­bav. Sú to­tiž dip­lo­mati a zá­leží im na tom, čo si mys­lia os­tatní. A hoci toto zna­me­nia za­ra­ďu­jeme me­dzi vzdušné, ktoré majú prob­lém via­zať sa, váhy po­tvr­dzujú, že vý­nimky exis­tujú. Mi­lujú to­tiž kon­cept lásky a pria­teľ­stva.

Ryby – ne­exis­tuje nič, o čom by sa nech­celi roz­prá­vať

Nie­kde me­dzi po­div­nými myš­lien­kami, fa­reb­nými snami a emo­ci­onál­nymi vý­kyvmi, ryby ne­ve­dia pre­stať skú­mať hra­nice svo­jej fan­tá­zie. Naj­rad­šej majú tých, ktorí sú s nimi ochotní zdie­ľať všetko, čo im beží hla­vou a na­opak. Ne­exis­tuje nič, čo by si člo­veku na­ro­de­nom v zna­mení rýb ne­mohla po­ve­dať. Nič nie je prí­liš kom­pli­ko­vané na to, aby sa o tom ne­dalo roz­prá­vať. Pre nich je omnoho dô­le­ži­tej­šie to, čo nosí člo­vek vo svo­jom vnútri, než to ako vy­zerá.

 

Zdroj: eli­tedaily.com

Komentáre