Tú­žiš po zmene účesu a ne­vieš, aký zvo­liť na bežný deň? Ne­vadí. Pri­ná­šam ti nie­koľko ty­pov jed­no­du­chých úče­sov, ktoré ti za­berú krátky čas, no aj tak sú veľmi pekné.

Za­ple­tená ofina s dr­do­lom

Roz­deľ si vlasy na stred na dve po­lo­vice. Urob si na oboch stra­nách pri­be­raný vr­koč, no skonči nie­kde na te­mene hlavy. Zopni vlasy do gumky, sprav z nich uzlík a po­tom ich za­toč do dr­dola. Upni dr­dol spon­kami a rov­nako po­stu­puj aj na dru­hej po­lo­vici vla­sov.

Za­to­čená ofina

Roz­deľ si vlasy na stred a ofinu roz­deľ na dve časti. Tie spolu za­toč a zopni spon­kou. Tiež  ne­za­budni spon­kami upra­viť ne­jaké tie ne­pos­lušné vlasy. Sponku ukry za ďal­šiu časť vla­sov a to isté urob aj na dru­hej strane. Po­kiaľ ne­máš pri­ro­dzene vl­nivé vlasy, na­toč ich kul­mou, aby účes pô­so­bil oveľa ro­man­tic­kej­šie. Svo­jim vla­som tiež do­dáš ne­jaký ten ob­jem.

Mašľa

Tento milý účes ne­trvá dlho a je veľmi jed­no­du­chý. Upni si vlasy do vy­so­kého dr­dolu, ktorý roz­de­líš na dve po­lo­vice. Zo zvyšku vla­sov uro­bíš v pod­state stred mašle, ktorý pri­pni spon­kami a účes je na svete!

Komentáre