Každý má pred­po­klad byť lás­ka­vým pria­te­ľom, no nie­ktorí ľu­dia sú pri­ro­dzene viac ro­man­tic­kejší ako os­tatní. A astro­ló­gia ti môže po­núk­nuť in­for­má­cie o týchto ľu­ďoch, pre­tože aj nie­ktoré zna­me­nia sú viac ro­man­tic­kej­šie ako os­tatné.

V sku­toč­nosti exis­tujú len 3 zna­me­nia, ktoré sú naj­viac ro­man­tické z ce­lej astro­ló­gie. Exis­tuje veľa dô­vo­dov, prečo sú nie­ktorí ľu­dia veľmi ro­man­tickí. Ale mô­žeme po­ve­dať, že tieto 3 zna­me­nia sa vy­zna­čujú veľ­kou em­pa­tiou, zmy­sel­nos­ťou, po­zo­ru­me­ním a keď ide o ro­man­tiku, ve­dia, ako si zís­kať svo­jich par­tne­rov.

Rak

Ak si na­ro­dená v zna­mení raka mô­žeš byť rada. Toto zna­me­nie je po­va­žo­vané za naj­ro­man­tic­kej­šie a naj­cit­li­vej­šie z ce­lého zve­ro­kruhu. Majú veľmi hl­boké myš­lienky, ich po­cit lásky je in­ten­zívny a keď mi­lujú, tak je­dine ce­lým srd­com. Rak je tiež veľmi em­pa­tické zna­me­nie a môže par­tnera čí­tať ako ot­vo­renú knihu. Má dobrú pa­mäť a tak na par­tnera za­pô­sobí tým, že si pa­mätá jeho ob­ľú­bené víno, značku auta alebo to, aké do­tyky má naj­viac rád. Os­tatní muži to ve­dia oce­niť, a veľmi si po­chva­ľujú aj to, ak je ich par­tnerka veľmi chá­pavá a lás­kavá – čo roz­hodne rak je.

Váhy

Pre toto zna­me­nie je všetko o rov­no­váhe – čo z teba, ak si na­ro­dená v zna­mení váhy, robí na­ozaj skvelú par­tnerku. Máš oko pre de­taily a dáš si na všet­kom zá­le­žať. Čo robí váhy tak ro­man­tické je en­tu­ziaz­mus. Majú cit pre krásu, nájdu vždy naj­ro­man­tic­kej­šie re­štau­rá­cie, práz­dni­nové miesta, naj­lep­šie dar­čeky a vy­tvá­rajú ne­za­bud­nu­teľné mo­menty.

Ryby

Ryby majú schop­nosť pri­viesť svo­jich par­tne­rov do ro­man­tic­kej fan­tá­zie – mô­žeš byť vďačná za to, že si na­ro­dená v zna­mení ryby. Majú zmy­selné vlast­nosti, môžu ťa do­stať na úplne vyš­šiu a inú úro­veň vzťahu. Majú ten­den­ciu byť veľmi lás­ky­pl­ným, sta­rost­li­vým par­tne­rom, zvy­čajne to ro­bia cez svoju blíz­kosť. Po­sky­tujú ľu­dom po­zor­nosť a spo­je­nie. Pat­ria k dob­rým po­slu­chá­čom a práve vďaka tomu môžu byť su­per ro­man­tické, pre­tože svojho par­tnera vy­po­čujú a po­cho­pia.

 

Zdroj: zo­diac­depth.com

Komentáre