Bežné ná­vyky žien, ktoré ro­bia, keď sa na ne ni­kto ne­po­zerá. Sally Ni­xon je ilus­trá­torka, ktorá za­čala v ap­ríli 2015 vý­zvu „365“, kde zi­lus­tro­vala kaž­do­dennú ru­tinu žien. Ako vy­svet­ľuje Sally, ženy ne­majú per­fektné telá ani ná­vyky. Scény sú z kaž­do­den­ného pro­stre­dia ako kú­peľka, re­štau­rá­cia, ne­po­ria­dok alebo spáľňa. Jej cie­ľom je kresby po­z­dvi­hnúť zo zdan­livo svet­ských na špe­ciálne.
zdroj: thin­kin­ghu­ma­nity.com
ilus­trá­torka: Sally Ni­xon

Komentáre