Každá z nás raz „vy­ras­tie“. Naj­skôr z tí­ne­džer­ských omy­lov, ne­skôr zo se­ba­poz­ná­va­cích 20 ro­kov ži­vota. Vraj až žena okolo 30 ro­kov si je už na­ozaj istá sama se­bou, po­zná sa, vie, akí sú muži, čo chce od ži­vota a aká vlastne je. Vraj. No my, ženy, bu­deme ro­biť chyby ne­us­tále. Nie­kedy v láske, ino­kedy v se­ba­poz­naní, ne­skôr sa skla­meme v iných ľu­ďoch. Nič to. Ži­jeme ži­vot, ktorý nech­ceme za nič na svete vy­me­niť. Je len náš. Uží­vajme si ho. So všet­kým dob­rým aj zlým.

Mám 20 a pred se­bou ešte veľa omy­lov, po­zna­nia a skla­ma­nia. No, čo od­ka­zu­jem môjmu mlad­šiemu a hlú­pej­šiemu JA, keď som bola v tí­ne­džer­skom veku na stred­nej?

zdroj: unsp­lash.com
 1. Váž si chlap­cov, ktorí si vá­žia teba!
 2. Je v po­riadku, ak ešte ne­vieš, čo chceš ro­biť. Spoz­ná­vaj samú seba.
 3. Ne­po­náh­ľaj sa s tým, že už chceš byť do­spelá. Uží­vaj si svoju nád­hernú mla­dosť.
 4. Ne­skáč zo vzťahu do vzťahu. Všetko príde v pravý čas.
 5. Mi­luj samú seba a váž si to, aká si!
 6. To, čo dnes uro­bíš, roz­ho­duje aj za tvoje zaj­trajšky.
 7. Ži každý deň na­plno.
 8. Ne­tráp sa. Na väč­šine toho, pre čo sa te­raz trá­piš, ne­bude v bu­dúc­nosti zá­le­žať.
 9. Zmier sa s tým, že nie každý ťa bude mať rád. Ale to je v po­riadku.
 10. Aj tak na­ko­niec po­cho­píš, že naj­viac zá­leží na láske a vnú­tor­nom šťastí.
 11. Ob­klo­puj sa dob­rými ľuďmi.
 12. Ďa­kuj svo­jim ro­di­čom a po­čú­vaj ich. Nechcú ti zle.
 13. Ne­po­rov­ná­vaj sa s dru­hými.
 14. Ne­od­cu­dzuj dru­hých a ne­maj pred­sudky.
 15. Ver v seba samú a bo­juj za svoje šťas­tie.
 16. Ni­komu sa ne­pris­pô­so­buj a ne­snaž sa byť do­ko­nalá.
 17. Ak chceš byť ako os­tatní, ne­bu­deš ni­kým.
 18. Ne­za­bú­daj na mi­nu­losť, pouč sa z nej, no choď ďa­lej.
 19. Ak už nie­kto nechce byť sú­čas­ťou tvojho ži­vota, po­chop to a pusti ho.
 20. Ni­kdy sa ne­dop­ro­suj!
 21. Každá prí­le­ži­tosť je mi­mo­riadna prí­le­ži­tosť. Vy­uži ju!
 22. Roz­ví­jaj svoje ta­lenty. Pod­po­ruj svoje sny.
 23. Maj vieru.
 24. Všetko, čo sa deje, má svoj dô­vod.
 25. Chceš po­znať svojho naj­väč­šieho ne­pria­teľa? Po­zri sa do zrkadla.

zdroj: pe­xels.com

„Na dô­le­žité veci nie je ni­kdy ne­skoro, v mo­jom prí­pade prí­liš skoro. Byť tým, kým chcete byť. Ne­exis­tuje žiadne ča­sové ob­me­dze­nie, mô­žeš za­čať žiť kedy chceš. Mô­žeš sa zme­niť alebo ostať rov­naký, ne­exis­tujú pre to žiadne pra­vidlá. Mô­žeš z toho vy­ťa­žiť to naj­lep­šie alebo naj­hor­šie. Dú­fam, že ty si zís­kala to naj­lep­šie. Dú­fam, že vi­díš vecí, ktoré ťa prek­va­pia. Dú­fam že cí­tiš veci , ktoré si ne­cí­tila. Dú­fam, že spoz­ná­vaš ľudí s rôz­nymi ná­zormi. Dú­fam, že ži­ješ ži­vot, na ktorý si hrdá. A po­kiaľ zis­tíš, že nie, tak dú­fam, že máš silu za­čať od­znova.“
– Po­di­vu­hodný prí­pad Ben­ja­mina But­tona

Komentáre