Muži často tvr­dia veci, ktoré, žiaľ, vô­bec nie sú prav­divé. Pri­pra­vili sme ti zo­znam tých naj­čas­tej­ších, kto­rými sa ur­čite ne­ne­chaj okla­mať, pre­tože ich s ra­dos­ťou po­u­žíva tak­mer každý chlap. 

1. Idem len na jedno.

2. Nech­rá­pem.

3. Nie som žiar­livý.

4. Ko­láč? Aký ko­láč? Nič som nez­je­dol…

5. Nie, ešte ne­bu­dem…

6. Jasné, že som dal dole do­sku na zá­chode.

7. Ur­čite nech­cem žiadne strip­térky na svo­jej roz­lúčke so slo­bo­dou.

8. Ne­uz­ná­vam sex na pr­vom rande.

9. Ni­kdy ne­pla­čem pri ro­man­tic­kých fil­moch.

zdroj: pe­xels.com

10. Ur­čite som sa jej ne­po­ze­ral na pr­sia.

11. Mačky? Mi­lu­jem mačky.

12. Nie si moja prvá. Pred te­bou boli mnohé.

13. Je to len ka­ma­rátka.

14. Ne­zvyk­nem po­ze­rať porno.

15. Ne­mí­ňam pe­niaze na žiadne on­line hry.

16. Vážne si ne­mys­lím, že si pri­brala.

17. Ša­lát? Jasné, rád si dám ša­lát.

18. Ne­mi­lu­jem ťa za to, ako vy­ze­ráš, ale za to aká si.

zdroj: pe­xels.com

19. Nie, ne­za­bu­dol som dá­tum na­šej svadby. Ani tvo­jich na­ro­de­nín. Ani ti kú­piť dar­ček na Va­len­tína…

20. Jasné, je to v po­hode. Ostaňme ka­ma­rátmi.

21. Te­ším sa, že tvoja mama k nám príde na celý týž­deň.

22. Ur­čite som ne­zob­ral našu malú dcéru do krčmy.

23. Mám rád tvoje ka­ma­rátky.

24. Od zaj­tra už ne­pi­jem.

24. Pre­páč. Úp­rimne ma to mrzí.

Komentáre