Tento člá­nok je ur­čený pre osoby star­šie ako 18 ro­kov, môže ob­sa­ho­vať sex, na­hotu a iný ne­vhodný ob­sah pre ne­pl­no­le­tých.


Späť na hlavnú stránku

S na­šimi par­tnermi sa ni­kdy nech­ceme do­stať do fázy, kedy sa náš se­xu­álny ži­vot stane nud­ným, či pred­ví­da­teľ­ným. Preto je dobré oko­re­niť túto čin­nosť rôz­nymi spô­sobmi. Jed­ným z nich sú hry, ktoré vám pri­nesú nové zá­žitky a po­cí­tite pri nich vzru­še­nie a novú ener­giu. Každá noc (ale aj deň) nech je no­vým dob­ro­druž­stvom. Pri­ná­šame vám nie­koľko ho­rú­cich ná­pa­dov, ako do­dať vášmu mi­lost­nému ži­votu druhý dych.

Ko­niec mi­si­onár­skej po­lohe

1. Po­u­žite kocky – ak padne číslo jedna, váš par­tner musí zo­stať „hore“ jednu mi­nútu, ak šesť, zo­stáva v tejto po­lohe šesť mi­nút.

2. Boz­ká­vajte sa čo naj­dl­h­šie – bez toho, aby ste sa za­čali na­vzá­jom vy­zlie­kať. Zis­tite, ktorý z vás za­čne ako prvý ini­ci­ovať sex.

3. Za­hrajte si pravda alebo od­vaha s tým roz­die­lom, že každá úloha alebo otázka bude trošku štek­livá.

4. Skla­dajte puzzle – nahí.

5. Vy­tvorte si DIY Twis­ter do­sku s far­bami na telo.

6. Za­hrajte si ru­letu s ne­sluš­nými vi­de­ami. Ot­vorte web ur­čený pre do­spe­lých, za­tvorte oči a ná­hodne klik­nite na vi­deo, ktoré si ná­sledne po­zriete spolu.

7. Kúpte si sto­lovú hru pre do­spe­lých.

8. Za­hrajte si „Há­daj, čo ro­bím“, av­šak vášmu par­tne­rovi pred­vá­dzajte rôzne se­xu­álne po­lohy a čin­nosti. Ak par­tner uhádne, zre­a­li­zujte to.

9. Za­viaž par­tne­rovi oči. Stačí tak málo a ste­re­otyp­nému sexu je ko­niec.

10. Za­hrajte si vi­deo­hru. Kto pre­hrá, musí tomu dru­hému spl­niť aký­koľ­vek ne­slušný sen.

zdroj: pi­xa­bay.com

11. Dá­vajte si na­vzá­jom otázky za­me­rané na vaše se­xu­álne fan­tá­zie. Zis­tite o sebe veľa no­vých vecí. Na­vyše, ak par­tner od­po­vie ne­správne, musí si vy­zliecť kus ob­le­če­nia.

12. Na za­čiatku roka si na­píšte zo­znam vecí, ktoré spolu chcete skú­siť. Každý týž­deň si z kra­bičky s lís­t­kami vy­tiah­nite je­den a spl­ňte, čo je na ňom na­pí­sané.

13. Do­hod­nite si je­den deň, kedy bu­dete vý­lučne nahí – celý deň!

14. Pre­čí­tajte si na­vzá­jom na­hlas ero­tickú po­viedku.

15. Po­u­žite ča­so­vač a každú mi­nútu alebo dve strie­dajte rôzne se­xu­álne čin­nosti. Bez ohľadu na to, aká prí­jemná a vzru­šu­júca ak­tu­álna čin­nosť je, mu­síte ju pre­ru­šiť.

16. Na­píšte si 50 ne­sluš­ných otá­zok a na­vzá­jom si ich po­ložte. Ak od­miet­nete od­po­ve­dať, mu­síte vy­piť po­há­rik ľu­bo­voľ­ného al­ko­holu.

17. Vy­berte si te­le­víznu show, ktorú bu­dete spolu sle­do­vať, pri­čom každú z re­klám mu­síte na­plno vy­užiť na boz­ká­va­nie alebo inú formu pre­do­hry.

zdroj: unsplash.com

zdroj: unsp­lash.com

18. Vy­užite miesta na ve­rej­nosti.

19. Za­hrajte si Twis­ter. Nahý Twis­ter.

20. Vy­mys­lite si 20 otá­zok tý­ka­jú­cich sa vášho tela, pri­čom váš par­tner musí há­dať, o akú časť ide tak, že vaše telo boz­káva, až kým ne­nájde to správne miesto.

21. Na za­čiatku týždňa si vy­mys­lite jedno slovo a po­ve­dzte par­tne­rovi, že ho po­te­šíte za­kaž­dým, ak ho vy­sloví. On však ne­vie, o aké slovo ide. (Sa­moz­rejme by malo ísť o bežné slovo, ako je pekný, slušný, okno. Ne­vhodné slová sú na­prí­klad dys­le­xia, alibi, al­go­rit­mus.)

22. Na ďal­šiu hru bu­dete po­tre­bo­vať fľašu a rôzne veci, ktoré chcete a mô­žete pri sexe vy­užiť. Na­prí­klad šľa­hačku, čo­ko­lá­dovú po­levu, ma­sážny olej, kocky ľadu, rôzne hračky a po­dobne. Fľašu za­točte a os­tatné ne­chajte na osud. Ten vám ukáže, čo máte po­u­žiť.

Vy­berte si každý týž­deň z tohto zo­znamu as­poň jednu vec a zre­a­li­zujte ju. Uvi­díte, že váš se­xu­álny ži­vot bude omnoho zau­jí­ma­vejší a na­vyše sa spolu s par­tne­rom aj za­ba­víte.

 

zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre