Sú v ži­vote si­tu­ácie, ktoré ab­so­lútne zni­čia tvoju dušu. No na­ko­niec sú to práve tie si­tu­ácie, ktoré ťa na­učia vá­žiť si samu seba. A toto sú znaky, ktoré po­tvr­dzujú, že si sa po­su­nula ďa­lej a vá­žiš si to, kým si. 

1, Vá­žiš si svoju hod­notu a ne­ne­cháš, aby s te­bou nie­kto za­me­tal.

2, Už ko­nečne vieš po­ve­dať ľu­ďom „nie“.

3, Dá­vaš seba na prvé miesto, ak to tak vy­ža­duje si­tu­ácia.

4, Za­čí­naš trá­viť viac času so svo­jou ro­di­nou a pria­teľmi, kto­rých síce nie je veľa, no za to sú tí správni.

5, Ro­bíš plány bez toho, aby si oča­ká­vala, že sa nie­kto pri­pojí.

6, Sna­žíš sa byť stále lep­ším člo­ve­kom.

7, Isté veci a zlé skú­se­nosti be­rieš ako sú­časť ži­vota a už ťa len tak niečo ne­po­loží.

8, Už sa ne­cí­tiš ne­us­tále sama a uží­vaš si vlastnú prí­tom­nosť.

9, Vieš, že si za­slú­žiš bez­pod­mie­nečnú lásku, preto sa už toľko ne­trá­piš.

10, Vieš, akú máš hod­notu, a preto sa ne­ne­cháš po­ni­žo­vať od ni­koho.

zdroj: Photo by JC Gel­li­don on Unsp­lash.com

 

11, Ak ťa nie­kto nechce, re­špek­tu­ješ to. Ni­komu sa ne­dop­ro­su­ješ.

12, Ria­diš sa podľa seba a ak aj chceš radu, tak sa pý­taš iba najb­liž­ších ľudí.

13, Uve­do­mu­ješ si, aká si osoba a aké máš hod­noty, preto ťa len tak niečo ne­prek­vapí.

14, Už ťa ne­roz­ho­dia malé veci, sú­stre­díš sa na väč­šie skúšky.

15, Si oveľa po­koj­nej­šia a viac ve­ríš na­ča­so­va­niu ži­vota.

16, Pre­stá­vaš sa sú­stre­diť na ne­ga­tívne veci, na­ozaj už ne­máš na to ener­giu.

17, Ob­klo­pu­ješ sa len ľuďmi s dob­rou ener­giou, ne­máš chuť trá­viť čas s hlu­pákmi.

18, Už ne­ho­vo­ríš „nie som dosť dobrá“.

19, Dbáš na svoje zdra­vie oveľa viac ako v mi­nu­losti.

20, Si k sebe oveľa úp­rim­nej­šia.

21, Pre­stala si sa ne­us­tále ospra­vedl­ňo­vať.

Komentáre