Ak bo­ju­ješ s otáz­kou zá­väzku alebo aj nie, ver mi, že nie si sama.  Ne­zá­leží na tom, či ti nie­kto zlo­mil srdce alebo jed­no­du­cho vzťah nech­ceš. Všetci na­po­kon roz­mýš­ľali o tom, či by im zá­vä­zok za to stál alebo nie. Pre­tože vzťah s nie­kým ťa môže v nie­kto­rých prí­pa­doch aj ob­me­dzo­vať, ak mi­lu­ješ slo­bodu. Je to všetko ná­ročné, a tak sa ne­vieš roz­hod­núť. Nech­ceš nie­komu zlo­miť srdce alebo sa len dom­nie­vaš, že sin­gle ži­vot je lepší.

Pri­ná­šam ti 21 vecí, v kto­rých sa ur­čite náj­deš ak si slo­bodná a zá­vä­zok ťa ne­láka:

 1. Ty proste nech­ceš ten ští­tok „vo vzťahu“
 2. Máš strach, ak sa k tebe nie­kto do­stane prí­liš, prí­liš blízko
 3. Bu­dúc­nosť s dru­hou oso­bou , žiť v jed­nom byte a de­liť sa o všetko čo máš, ťa desí
 4. Si spon­tánna duša a rada ži­ješ oka­mi­hom, nech­ceš nie­koho, kto ťa bude ob­me­dzo­vať
 5. Si proste len tak pre „ne­zá­väzné ran­de­nie“
 6. Tie obavy, že zo­zná­miš svojho par­tnera s ro­dičmi a ka­ma­rátmi, ťa desí
 7. Máš rada ne­zá­vis­losť
 8. Ne­máš rada zmeny. Aké­koľ­vek!
 9. Rada chla­pov do­bý­jaš, keď si toho svojho do­stala, je to už nuda
 10. Do­stala si sa zo zlo­me­ného srdca, nech­ceš aby sa to opa­ko­valo

  Zdroj: pin­te­rest.com
 11. Ni­kdy si ne­mô­žeš na­plá­no­vať úplne presný plán, keď s nie­kým bý­vaš
 12. Si pri­ťa­ho­vaná sexy mužmi, keď bu­deš za­daná, zmení sa to a toho sa bo­jíš
 13. Vždy tú­žiš po nie­čom, čo ne­máš, nie po tom, čo máš doma
 14. Si v strese, ak sa pred nie­kým, na kom ti zá­leží stráp­niš
 15. Máš rada plá­no­vací diár ale dnes zo­stal doma. Smola …
 16. Si váš­nivá ces­to­va­teľka, ale iba keď si sama
 17. Ne­máš rada myš­lienku „my dvaja“
 18. Po­vieš si, že bu­deš cho­diť do po­sil­ňovne, ale tento ve­čer se­díš v cuk­rárni s fra­je­rom a tvoj plán ti zase ne­vy­šiel
 19. Cez tie emočné múry, ktoré si si vy­bu­do­vala, ne­pus­tíš len tak nie­koho
 20. Máš prob­lém s ot­vo­re­ním svo­jich po­ci­tov
 21. Ne­ve­ríš ľu­dom tak ľahko

Tak čo, na­šla si sa as­poň v jed­nej? 

 

Komentáre