Všet­ci veľ­mi dob­re vie­me, že v kolo­be­hu kaž­do­den­ný­ch po­vin­nos­tí sa naša pev­ná vôľa vy­trá­ca rých­lej­šie, než by sme si žela­li. Prá­ve pre­to ti pri­ná­ša­me 21 skve­lý­ch ti­pov, kto­ré ťa udr­žia fit tak vo fy­zic­kej ako aj du­šev­nej rovi­ne aj tých naj­viac za­nep­ráz­dne­ný­ch.

Na­hraď slad­kosti ovo­cím

Zá­vis­losť na slad­kom po­znajú asi mnohí z nás. Cu­kor je však pre naše telo škod­livý, preto by sme ho mali v čo naj­väč­šej miere ob­me­dzo­vať. Čo tak na­hra­diť slad­kosti ovo­cím, ktoré je na­vyše bo­haté na vlák­ninu?

Ni­kdy ne­na­ku­puj hladný

Ur­čite to po­znáš aj ty. Ako­náhle ideš do ob­chodu s prázd­nym ža­lúd­kom, kú­piš všetko, na čo ti padne zrak. Aj mnohé štú­die do­ká­zali, že ľu­dia, ktorí sa pred náv­šte­vou su­per­mar­ketu na­jedli, na­ku­pujú me­nej ne­zdra­vých pro­duk­tov.

Nauč sa va­riť

Toto pros­peje tak tvojmu zdra­viu, ako aj pe­ňa­ženke. Ľu­dia, ktorí si va­ria doma, je­dia zdrav­šie, ušet­ria ko­pec pe­ňazí, a sú se­ba­ve­do­mejší.

zdroj: pe­xels.com

Pi čiernu kávu

Káva je ob­ľú­bený ži­vo­ta­bu­dič väč­šiny pra­cu­jú­cich ľudí. Nie­ktoré štú­die do­konca naz­na­čujú, že pi­tie kávy nám pre­dl­žuje ži­vot. V zá­ujme vlast­ného zdra­via sa však skús vy­hnúť cukru, mlieku a ďal­ším do­chu­co­vad­lám.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Vy­meň maslo za avo­ká­dovú ná­tierku

Vzdaj sa mas­lo­vých ná­tie­rok, ktoré ob­sa­hujú ne­bez­pečné éčka. Dob­rým zdro­jom zdra­vých tu­kov je na­prí­klad také avo­kádo, ktoré je bo­haté na vy­soký ob­sah ži­vín ako dras­lík, hor­čík, vlák­nin či  vi­ta­mí­nov C a E.

Na­hraď biely chlieb ce­lo­zrn­ným

Ce­lo­zrnný chlieb ob­sa­huje v po­rov­naní s tým bie­lym viac vlák­niny, ktorá ťa nie­lenže za­sýti, ale na­vyše pro­spieva trá­ve­niu.

Do­dr­žuj pitný re­žim

Do­spelý člo­vek by mal denne vy­piť dva až tri litre te­ku­tín. Vy­va­ruj sa však ne­zdra­vým sla­de­ným a al­ko­ho­lic­kým ná­po­jom. To naj­lep­šie, čo svojmu telu mô­žeš po­núk­nuť, náj­deš v oby­čaj­nej vode. Nie­ktorí fit­ness od­bor­níci od­po­rú­čajú pi­tie vody pred jed­lom ako za­ru­čený spô­sob chud­nu­tia.

zdroj: pe­xels.com

Par­kuj čo naj­ďa­lej od tvojho cieľa (alebo vy­stúp o jednu au­to­bu­sovú za­stávku skôr)

Toto je jed­no­du­chý spô­sob, ako do svojho po­hodl­ného ži­vota za­hr­núť viac po­hybu. Chô­dza nie­lenže spa­ľuje ka­ló­rie, ale aj zni­žuje úz­kosť a po­sil­ňuje kosti.

Choď po scho­doch

Ďalší skvelý spô­sob ako spá­liť nad­by­točné ka­ló­rie. Tak ne­buď le­nivý a skús ob­čas vy­me­niť vý­ťah za schody.

Pri čis­tení zu­bov stoj na jed­nej nohe

Ide o jed­no­du­chú mul­ti­tas­kin­govú čin­nosť, ktorá ti po­môže zlep­šiť rov­no­váhu, čo je dô­le­žité pre tvoje zdra­vie.

Pra­vi­delne si umý­vaj ruky

Skôr, ako ideš jesť, ne­za­budni si umyť ruky. Umý­va­nie rúk myd­lom a vo­dou ich zba­vuje bak­té­rií.

Na­tie­raj sa opa­ľo­va­cím kré­mom

Opa­ľo­vací krém by mal byť sa­moz­rej­mos­ťou najmä v let­ných me­sia­coch. Ne­pod­ce­ňuj to – je to je­den z naj­lep­ších spô­so­bov, ako pred­chá­dzať ra­ko­vine kože.

zdroj: pe­xels.com

Ne­za­bú­daj na sl­nečné oku­liare

Sl­nečné oku­liare nie sú iba mód­nym do­pl­n­kom, ale chrá­nia tvoje oči pred škod­li­vým sl­neč­ným žia­re­ním.

Kúp si kvet

Je tvoja kan­ce­lá­ria fádna? Možno by si si mal za­ob­sta­rať živý kvet. Na zá­klade jed­nej štú­die sa po­tvr­dilo, že za­mest­nanci, ktorí majú v kan­ce­lá­rií kvety, sa cí­tia v práci šťast­nejší.

Hyd­ra­tuj

Pred su­chou, šu­pi­na­tou ko­žou ťa ochráni len dobrý hyd­ra­tačný krém. Daj si však po­zor na to, aký typ po­u­ží­vaš.

Me­di­tuj as­poň 30 mi­nút denne

Me­di­tá­cia je skvelá re­la­xačná tech­nika, ktorá po­máha lep­šie zvlá­dať stres, zlep­šuje pa­mäť a zni­žuje krvný tlak.

Pre­čí­taj si knihu

Kniha je za­ru­čená kla­sika, ktorá ti umožní trá­viť čas zmys­lu­plne. Jedna štú­dia do­konca zis­tila, že ľu­dia, ktorí čí­tajú, sú spo­koj­nejší, po­koj­nejší a ochot­nejší ako os­tatní ľu­dia.

zdroj: pe­xels.com

Vždy, keď mô­žeš, vy­pni si te­le­fón

Každý z nás po­tre­buje ob­čas úplne vy­pnúť. Práve mo­bilné te­le­fóny sa v po­sled­nej dobe stali nie­len na­ším po­moc­ní­kom, ale aj stre­su­jú­cim fak­to­rom. Preto, ke­dy­koľ­vek máš mož­nosť, vy­pni te­le­fóń a uži si zo­pár ne­ru­še­ných chvíľ.

Každý deň choď spať v tom is­tom čase

Pre naše telo a zdravý spá­nok nie je asi nič hor­šie ako ne­pra­vi­delný re­žim. Dbaj na to, aby si cho­dil do po­stele vždy v rov­naký čas – a to aj cez ví­kendy.

Pre­suň si pra­covný stôl ku oknu

Jedna štú­dia z roku 2014 zis­tila, že ľu­dia, ktorí pra­co­vali v kan­ce­lá­rií s ok­nami, boli pro­duk­tív­nejší a tak­tiež v noci lep­šie spali, ako tí, ktorí pra­co­vali v kan­ce­lá­riách bez okien.

So­cia­li­zuj sa

Vedci ho­vo­ria, že ne­dos­ta­tok so­ciál­nych kon­tak­tov pred­sta­vuje pre tvoje zdra­vie také isté ri­ziko, ako faj­če­nie. Ak chceš teda žiť dl­hší, šťast­nejší ži­vot, ne­mal by si za­bú­dať ani na roz­voj me­dzi­ľud­ských vzťa­hov.

zdroj článku: bu­si­nes­sin­si­der.com

Komentáre