Mnohí muži si mys­lia, že ide o hlú­posti, na kto­rých predsa ne­môže zá­le­žať. Opak je však prav­dou…
Ur­čite ste už ve­ľa­krát po­čuli, že to, na čom v ži­vote zá­leží naj­viac, sú ma­lič­kosti. Sú to práve tie malé veci, ktoré nás tak často do­kážu ro­zo­smiať, spra­viť nám ra­dosť a zdvi­hnúť nám ná­ladu. Inak tomu nie je ani vo vzťa­hoch. Toto je 20 vecí, o kto­rých si muži možno mys­lia, že ide o hlú­posti, no pre ženy zna­me­najú na­ozaj veľa.
#1 Aký­koľ­vek, aj ten naj­menší kom­pli­ment.

#2 Keď jej po­viete, že niečo milé vám ju pri­po­me­nulo.


#3 Keď jej do­mov pri­ne­siete jej ob­ľú­bené jedlo.


#4 Keď jej po­šlete SMS na dobré ráno.


#5 Keď sa úp­rimne zau­jí­mate o to, aký mala deň.


#6  Keď jej do­vo­líte, aby vy­brala, čo bu­dete po­čas cesty au­tom po­čú­vať.

pi­xa­bay.com

#7 Keď pred ňou nič ne­skrý­vate a ste úp­rimní.


#8 Do­ká­žete spra­viť kom­pro­mis.


#9 Keď pri sebe stále no­síte niečo, čo vám ju pri­po­mína.


#10 Po­roz­prá­vate sa s ňou, keď vás niečo trápi, alebo keď si s nie­čím ne­viete dať rady.


#11 Keď z času na čas dáte na svoj Fa­ce­book alebo Ins­ta­gram vašu spo­ločnú fotku.


#12 Keď ju pri pre­chádzke mes­tom chy­títe za ruku.

pi­xa­bay.com

#13 Keď sa bu­dete zau­jí­mať o veci, ktoré mi­luje.


#14 Keď ju ob­jí­mete, keď sa bude cí­tiť na­ozaj mi­zerne.


#15 Keď o nej pred svo­jimi pria­teľmi ho­vo­ríte v dob­rom.


#16 Do­ká­žete sa úp­rimne ospra­vedl­niť, keď spra­víte chybu.

pi­xa­bay.com

#17 Do­ká­žete pred ňou dať na­javo to, čo k nej cí­tite.


#18 Keď jej ob­čas pri­pra­víte ra­ňajky do po­stele.


#19 Keď sa o jej do­máce zvie­ratko sta­ráte ako o svoje vlastné.


#20 Keď pred ňou ob­čas spra­víte niečo hlúpe, čím ju ro­zo­sme­jete.

zdroj: po­we­rof­po­si­ti­vity