Ho­vorí sa, že všetko má svoje klady a zá­pory. No a rov­nako to je aj so vzťahmi. Nie­kedy je vý­hodné byť za­daná, ino­kedy sin­gle. Ja ti však te­raz pri­ná­šam 20 prí­kla­dov toho, prečo sa vzťah roz­hodne oplatí mať.

 1. Máš na koho zva­liť, že ne­vieš schud­núť, keďže tvoja po­lo­vička ti každý ve­čer ob­jedná niečo fajné pod zub.
 2. Ho­rory nie sú také strašné, keď sa tú­lite pod de­kou dvaja.
 3. Aj upr­šané dni môžu byť kraj­šími, keď vieš, že ťa doma nie­kto čaká.
 4. Ne­mu­síš roz­mýš­ľať nad tým, čo bu­deš cez ví­kend ro­biť. Jed­no­du­cho bu­dete spolu. Niečo sa už nájde.
 5. Vždy ti má kto po­ve­dať, že si úžasná žena, že všetko zvlád­neš, a že ťa mi­luje.
 6. Máš po kom upra­to­vať. A to je predsa dô­le­žité pre tvoju kon­dičku.
 7. Svoje emó­cie ne­mu­síš mať pod kon­tro­lou. Mô­žeš byť sama se­bou. Pla­kať pri ro­man­tic­kej ko­mé­dii, či z pl­ného hrdla sa smiať na hlú­pych vti­poch.
 8. Vždy ti má kto za­pnúť zips na ša­tách alebo po­môcť s re­tiaz­kou či ná­ram­kom.
 9. Sex. Ke­dy­koľ­vek. Kde­koľ­vek.
  zdroj: pe­xels.com
 10. Máš komu uva­riť. Alebo ne­uva­riť, keď ťa na­štve.
 11. V ob­cho­doch ti má kto no­siť tašky.
 12. Lep­šie znie „Stôl pre dvoch, pro­sím.“ ako „Bu­dem jesť sama.“.
 13. Vždy ti po­vie, že si krásna. Aj keď si to v tej chvíli ne­musí ani je­den z vás mys­lieť.
 14. Máš po kom há­dzať van­kúše (ta­niere), keď máš zlý deň.
 15. Keď prší a ty ne­máš dážd­nik, tak ti ho vždy rád pri­ne­sie.
  zdroj: we­he­ar­tit.com
 16. Po­oho­vá­rať tvoje „ka­ma­rátky“? Aj to máš s kým.
 17. Tvoj pria­teľ je tvo­jím mo­ti­vá­to­rom, uči­te­ľom a zá­ro­veň naj­lep­ším pria­te­ľom.
 18. Ne­súdi ťa za to, že ťa ve­čer nájde v py­žame. Hoci si v ňom od rána.
 19. No a jed­nou z najk­raj­ších vecí je do­stať len tak spon­tánne pusu. Na čelo. Na líce. Kde­koľ­vek. Vždy po­teší a za­hreje.
 20. A ako sa ho­vorí „vo dvoch sa to táhne líp“. Takže ra­dosť sa dvomi ná­sobí a prob­lémy dvomi de­lia.

Komentáre