1. Koľko máš pria­te­ľov . Ne­zá­leží na tom aká si po­pu­lárna a koľko máš pria­te­ľov. Kvan­tita sa ne­rovná kva­lita. Stav na pria­teľ­stvá, ktoré vy­dr­žia.
 2. Že si ob­čas tre­tie ko­leso. No a čo? Za­ba­viť sa do­ká­žeš aj v spo­loč­nosti pá­rov a to bez kňu­ča­nia o tom, ako ti nie­kto chýba.
 3. Že si ne­našla svoju „spriaz­nenú dušu“. Ak chceš v sku­toč­nosti nie­koho spoz­nať, zo­ber sa a choď me­dzi ľudí. Ur­čite je tam vyš­šia prav­de­po­dob­nosť ako keby si doma pla­kala do van­kúša, že všetky tvoje ka­ma­rátky sú za­dané.
 4. Koľko máš laj­kov na insta. 15 alebo 50? A nie je to jedno? Po­čet like-ov na fotke ur­čite ne­smie de­fi­no­vať to ako sa cí­tiš.
  zdroj: unsp­lash.com
  Di­zaj­nér­ske kúsky ob­le­če­nia. Keby sme cho­dili všetci po­oblie­kaní v tom is­tom, bola by to riadna nuda. Ne­mu­síš po­ze­rať na značku, kúp si to, čo sa ti páči.
 5. Snahu byť úžasná. Ni­kto nie je do­ko­nalý. Každý robí chyby. Ne­mu­síš byť stále tou úžas­nou ka­ma­rát­kou, ani fra­jer­kou. Ob­čas má každý svoj deň.
 6. Ne­mu­síš vždy vy­ze­rať do­ko­nalo. V ži­vote sa skrýva omnoho viac, ako fy­zická stránka ľudí. Ne­pot­re­bu­ješ byť ne­us­tále upra­vená, sú­streď sa na to aby si mala upra­tané vo svo­jom sú­krom­nom svete. Buď milá a po­ze­raj na veci, ktoré sa ukrý­vajú za zo­vňajš­kom.
 7. Že po­tre­bu­ješ stra­tiť 1-2 či 5 kg. Nie ani to číslo na váhe ťa ne­de­fi­nuje. Uží­vaj si ži­vot so všet­kým, čo pri­náša a po­kojne si daj ten druhý kú­sok ko­láča.
 8. Že už mu­síš mať vy­rie­šenú ka­ri­éru. Nech ťa to ne­stre­suje, Sa­moz­rejme, že každý máme svoje am­bí­cie, ktoré chceme na­pl­niť. No do­praj si čas na to, aby si sa do­stala tam kam chceš.
 9. Že mu­síš byť naj­lep­šia. Hlavne sa pre­staň po­rov­ná­vať. Stále bude na svete nie­kto úspeš­nejší, krajší, bo­hatší a to je fakt. Zby­točne si nad tým bu­deš lá­mať hlavu, rad­šej si uve­dom svoju vlastnú je­di­neč­nosť.
 10. Že ro­bíš chyby. Každý ich robí. Raz si hore raz si dole. Po­u­číš sa a ideš ďa­lej.
  zdroj: unsp­lash.com
 11. Že star­neš. To ťa na­ozaj trápi tá malá vráska, ktorá sa ti vy­tvorí okolo očí keď sa usme­ješ? Veď je len dô­ka­zom ži­vota pl­ného smie­chu. Star­neme zo dňa na deň, a tento zá­kon platí pre všet­kých.
 12. Pre­staň sa cí­tiť zle, že trá­viš čas osa­mote. Ne­mu­síš byť ne­us­tále ob­klo­pená ľuďmi. Do­praj si pries­tor pre seba.
 13. Ne­oho­vá­raj. Oho­vá­ra­nie ne­bolo ni­kdy v móde. A aj keď sa možno na zá­klad­nej to­le­ro­valo, jed­no­značne ne­patrí do ži­vota po dvad­siatke.
 14. Koľko za­rá­baš. Po­zri, na svete exis­tuje mnoho vecí, ktoré ťa do­kážu na­pl­niť viac ako ma­je­tok. Skús sa me­nej stre­so­vať ohľa­dom fi­nan­cií a viac ohľa­dom svojho osob­ného šťas­tia a spo­koj­nosti.
 15. Ne­rieš tvo­jich ex. A te­raz vážne. Ur­čite exis­tuje dô­vod prečo je pred ich po­me­no­va­ním pria­teľ, ex. Ne­stal­kuj jeho pro­fily, ne­plač nad jeho fot­kou, keď si vy­pi­ješ. Po­hni sa ďa­lej.
 16. Rob to, čo chceš ty. Je jedno, čo ti ho­vorí oko­lie, čo od teba oča­ká­vajú os­tatní a kde ťa vi­dia. Na­sle­duj svoje sny. Svoje srdce. Skonči v tej práci, ktorá ťa ne­baví, od­hod­laj sa ces­to­vať , ak po tom tú­žiš a spoz­ná­vaj.
 17. Ne­uhá­ňaj. Ne­snaž sa zís­kať si člo­veka, ktorý pred te­bou uteká. Čo sa má stať, stane sa. Ak ťa má rád vráti sa.
 18. Ne­boj sa toho, čo bude. Zby­točne si vy­tvá­raš stres, keď sa stra­chu­ješ zo svo­jej bu­dúc­nosti. Ni­kdy ne­vy­rieš prob­lém, ktorý ešte re­álne ne­na­stal. Sú­streď sa na prí­tom­nosť a uží­vaj si jed­not­livé oka­mihy.
 19. Že ne­na­pre­du­ješ tak ako by si mala. Keď pre­sta­neš po­rov­ná­vať svoj ži­vot so ži­vo­tom iných po­cí­tiš sku­točnú úľavu. Ži­vot je dar a nie ne­us­tála honba za nie­čím.

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

 

Komentáre