Nie­kedy sa chtiac či nech­tiac za­po­čú­vam do slov piesní a na malý mo­ment ne­vní­mam oko­litý svet. Vní­mam len to, ako au­tor do­káže vy­jad­riť toľko po­ci­tov pár ve­tami.

Stále som ob­di­vo­vala ľudí, ktorí do­kážu myš­lienky zlú­čiť s me­ló­diou. Dnes tu pre vás mám pár ci­tá­tov, myš­lie­nok, teda úryv­kov z tex­tov hudby slo­ven­ských au­to­rov, ktoré podľa mňa ve­dia ot­vo­riť oči. Veľa ľudí ra­povú hudbu nemá rado, ale nie­kedy to nie je o tom, čo po­ču­jeme na prvý „po­sluch“.

Je to práve o tom, za­po­čú­vať sa do hĺbky pes­ničky a po­čú­vať slovo po slove. Tieto slová nám ne­dá­vajú len úte­chu, ale aj po­cho­pe­nie a silu. Nie raz tieto mo­menty do­kážu člo­veka po­su­núť ďa­lej, na­mo­ti­vo­vať alebo zdvi­hnúť sa znova na nohy. V tex­toch sa tiež ve­ľa­krát ukáže krutá pravda ži­vota a dneš­ného sveta.

Skús nájsť ten pravý vý­znam slov…

,,Jak so­ľou v rane je to, čo mohlo byť na­šich dvoch ži­vo­tov soľ“  Ce­leste Buc­kin­gham – Na srdci

,,Vra­ciame z ci­tov viac ako z piat­ko­vých drin­kov“  Ra­di­kal Chef – 6:30

,,Sú 4 ráno a ja stále ne­viem za­spať, telo ne­vlá­dze no mo­zog ne­vie za­stať. A viem, že mi to robí na­sch­val, myš­lienky v mo­jej hlave čierne ako as­falt.“  Na dne – H16

,,Rád dá­val nám ná­dej, že som preňho pravá, do klam­stiev sa za­mo­tá­val…“  Sima – On je len ka­ma­rát

,,Ne­mô­žeš vrá­tiť ten čas a trá­piť sama seba po­ci­tom viny. Chá­pem, čo cí­tiš, viem, že sa mý­liš, keď si mys­líš, že je je­diný“  Sima -Hviezdy

,,Ver mi, on neni je­diný. 10 ta­kých ako on ti náj­dem do ho­diny. Ne­plač, lebo ne­uvi­díš hviezdy a za to on ne­môže stáť.“  Sima – Hviezdy

,,Ži­vot ide ďa­lej aj bez neho. Uží­vaj si každý deň a za­budni už na neho. Roz­ho­dol sa práve vtedy, keď od­išiel za inou. Te­raz ti je jasné, že sú ženy jeho sla­bi­nou“ – Sima – Hviezdy

,,Keďže som slušne vy­cho­vaná, dám ti za pravdu aj keď viem, že ju mám ja.“ – Sima – Fe­mina

,,Ak to dobre chá­pem, tak každý má svoju run­way mať, miesto od­kiaľ môže štar­to­vať „ Ego – Run­way

,,Buď zme­níš svet alebo svet zmení teba“ – Majk Spi­rit – Pri­me­time

Po­čú­vaj srd­com…

„Ide o to, čo ro­bíš, keď ni­kto ťa ne­vidí“ – Majk Spi­rit – Pri­me­time

,,Bý­vame sprostí, stra­tení v zlosti, máme chyby, sme prostí, ľu­dia z mäsa a kostí. Všetci pá­lime mosty, a po­tom zbie­rame trosky… Ot­roci okol­ností…“ – Majk Spi­rit – Skúsme to v mieri

,,Dík, ne­mám zá­u­jem byť je­den z tých, ktorí po­slú­chajú na po­vel jak psy, som šéf svo­jej hry, ne­mám zá­jem žiť podľa pra­vi­diel, ktoré si mi ur­čil ty!“ – Kali

,,Viem od­pus­tiť chyby ľu­ďom, no na ne ne­za­bú­dam. A nie jednu jazvu na svo­jej duši za zradu mám. Nie som do­ko­nalý ani ja, chyby si pri­znám, no slovo FÉR pre mňa vždy bude mať vý­znam“ – Kali – Ne­za­bú­dam

,,Celý ži­vot som hľa­dal to, čo som mal pod no­som. Neni pod­statné, kedy to náj­deš, ale že vô­bec.“  Kali – Kedy, keď nie te­raz

,,Už ne­ve­rím, že tú mo­zaiku raz po­s­kla­dám. Vraví sa, kto hľadá, tak ten, to nájde. No mne sa nechce hľa­dať už, a preto ne­hľa­dám. Čo si ma má nájsť, ve­rím, že si ma nájde. – Kali – Nejsi je­diná

Mnoho ľudí vníma len hudbu. Málo ľudí vníma lek­cie a pravdu…

,,Tí, čo ve­deli toho moc veľa sa stra­tili, ná­rek spra­vod­li­vých duši po­čuť z le­sov. Slo­bodu si uží­vajú tí čo zra­dili, pred ka­mery po­sta­via sa furt s nob­le­sou.“ – Kali – Pravda je len jedna

,,Mesto, je po­no­rené do tmy a to svetlo nám vzali tí, čo nám ho mali dať. Bez slov, sle­du­jeme krivdy tích, ktorí majú tu moc ur­čo­vať nám pra­vidlá. A gesto, je krásne, ale čo z toho, keď je to len di­vadlo, no väč­šina je na­ivná – Kali – Pravda je len jedna

,,Ne­mu­síš po­u­žiť ná­vody, ale vždy re­špek­tuj zá­kony. Šťas­tie praje pri­pra­ve­ným, ne­exis­tujú žiadne ná­hody.“ – Majk Spi­rit – Šam­pión

,,Ob­čas je to peklo, úspech ne­padá z neba. Iba keď sa vzdá tak na­ozaj pre­hral. A vy­hráva iba keď pre­ko­náva seba. Ne­túži byť lepší ako nie­kto iný. Túži len byť lepší ako bol včera. Ti­cho maká po­ve­dia to jeho činy. Po­ve­dia to jeho skutky, ho­vorí to bo­lesť, krv, pot, slzy.“ – Majk Spi­rit – Šam­pión

Komentáre