Vzťahy sú veľmi kom­pli­ko­vaná téma. Nie­kedy máme po­cit, že po po­sled­nej búr­li­vej hádke na­stane roz­chod a stane sa presný opak.
Hor­šie, než ob­do­bie há­dok a kon­fron­tá­cií je ob­do­bie, ktoré pri­po­mína ti­cho pred búr­kou. Ty aj tvoj par­tner ste na­vo­nok úplne v po­hode, no vo vnútri cí­tite, že nie všetko je v po­riadku. Nie­kedy z toho vzíde kon­štruk­tívna hádka, ino­kedy to od­íde do­stra­tena, rov­nako ako váš par­tner. Dô­vod? Vzťah s te­bou preňho pre­stal byť dô­le­žitý.Tu je osem­násť zna­kov, ktoré ti po­môžu zis­tiť, ako si na tom ty a tvoj par­tner.

Nemá na teba čas

Je iné, keď nie ste spolu, pre­tože to v tejto chvíli nie je možné, ako keď sa stre­tá­vate čo­raz me­nej, lebo je náhle za­nep­ráz­dnený a ne­vie si na teba nájsť ani 5 mi­nút. A keď ste spolu a máte čas na roz­ho­vor, ani ťa po­riadne ne­po­čúva, alebo sa vy­ho­vára na náhle po­vin­nosti a prob­lémy, ktoré musí rie­šiť. Je dô­le­žité roz­li­šo­vať me­dzi za­nep­ráz­dne­nos­ťou a vý­ho­vor­kami, no pa­mä­taj, že kto chce, čas si nájde.

Unsp­lash.com/Ja­cob Uf­kes

Je ne­roz­hodný

Ne­roz­hodný v tom zmysle, že raz ste na po­kraji roz­chodu a ino­kedy ti dáva na­javo, že si jeho ži­votná láska. Ne­us­tále sa po­hy­bu­jete me­dzi tý­mito dvoma pro­ti­pólmi a váš vzťah je pre vás skôr zá­ťa­žou, ako opo­rou. Ak máš po­cit, že tvoj par­tner si nie je istý, či s te­bou chce byť vo vzťahu, po­vedz mu to a ak ani po­tom ne­zaujme jasné sta­no­visko, rad­šej odíď. Ne­stojí ti predsa zato in­ves­to­vať čas a ener­giu do nie­koho, kto si nie je istý, či mu na tebe zá­leží.

Sta­via sa do cen­tra po­zor­nosti

Máš po­cit, že váš vzťah nie je o vás oboch, ale iba o tvo­jej po­lo­vičke? Nuž, mala by si si uve­do­miť, že vo vzťahu by ste mali byť obaja rov­no­cenní, ako v pri­jí­maní, tak aj v dá­vaní. Sa­moz­rejme, sú ob­do­bia, kedy sa viac po­zor­nosti do­stáva jed­nému z vás, no ak je to tak stále, váš vzťah už nie je zdravý.

Ob­vi­ňuje ťa

Aj keď to nie je tvoja chyba, par­tner ťa ob­vi­ňuje z kaž­do­den­ných, ale aj väč­ších prob­lé­mov, s kto­rými sa vo vzťahu bo­ríte. Ok­rem toho si ne­vie, alebo skôr nie je ochotný pri­znať svoje vlastné chyby a pre­šľapy. Váš vzťah sa po­dobá na boj, nie na kon­štruk­tívnu hádku. Je­den je ví­ťaz a druhý po­ra­zený. Čím viac ustu­pu­ješ, tým viac sa tvoja iden­tita vo vzťahu stráca. Ak by tvojmu par­tne­rovi na tebe zá­le­žalo, dbal by na to, aby ste vždy do­speli ku kom­pro­misu, ktorý je pri­ja­teľný pre obe strany.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Správa sa k tebe aro­gan­tne

Aro­gan­tne ne­musí nutne zna­me­nať ná­silne a vul­gárne. Ak ťa nie­kto ľúbi, mal by ti to nie len po­ve­dať, ale v pr­vom rade dá­vať na­javo svo­jím sprá­va­ním. Ak je me­dzi slo­vami a skut­kami roz­diel, niečo nie je v po­riadku. Ďal­šia vec sú tvoje po­city. Cí­tiš voči tvojmu par­tne­rovi plnú dô­veru a máš po­cit, že si s ním v bez­pečí? Od­po­veď na túto otázku je pre váš vzťah dob­rým zrkad­lom.

Unsp­lash.com/Alex Jo­nes

Ne­reš­pek­tuje ťa

Teba ani tvoje hod­noty, zá­ľuby, sny a ciele. Pre teba sú možno všet­kým, no pre tvojho par­tnera ne­zna­me­najú nič. Ne­číta sa to dobre, no omnoho ne­prí­jem­nej­šie je, ak to vo vzťahu po­ci­ťu­jete na vlast­nej koži. Ak si tvoj par­tner ne­váži veci, na kto­rých ti zá­leží – či už ide o ná­bo­žen­ské pre­sved­če­nie alebo len o malý dar­ček od sta­rého ka­ma­ráta,  po­tom s ním ne­mu­síš zo­stať. Mali by sme re­špek­to­vať všet­kých a hlavne sa­mých seba.

Ne­pod­po­ruje ťa

Keď prídu prob­lémy alebo ná­roč­nej­šie ob­do­bie, máš po­cit, že tvoja po­lo­vička ťa v tom ne­cháva a nek­ryje ti chr­bát. Pod­pora a po­moc je vo vzťahu taká dô­le­žitá, ako voda pre rast­liny. Bez nej nie je možný rast a roz­voj. Pod pod­po­rou treba chá­pať oveľa viac, ako milé a chá­pavé slová, spo­ločné ak­ti­vity, aj keď aj to patrí k tomu. Pod­pora zna­mená sna­žiť sa o dobro a šťas­tie toho dru­hého.

Po­súva ťa na druhú ko­ľaj

Druhá ko­ľaj, druhé husle… Nech to na­zveš ako­koľ­vek, ak sa vo vzťahu cí­tiš ako out­si­der, alebo ako nie­kto me­nej­cenný, mala by si si uve­do­miť, že kle­sáš ku dnu a v žiad­nom prí­pade ti ak­tu­álne par­tner­stvo ne­pro­spieva. A nie je to tvoja vina.

Cí­tiš sa zby­točne

Každý z nás si za­slúži a zá­ro­veň aj po­tre­buje do­stá­vať po­zi­tívnu spätnú väzbu. Nie­kedy stačí pár slov, malý dar­ček alebo po­chvala pred os­tat­nými. Ak ťa tvoj par­tner ne­vie ta­kýmto spô­so­bom oce­niť, je po­cho­pi­teľné, že sa cí­tiš me­nej­cenne a zby­točne. Je na mieste, aby si sa sa­mej seba opý­tala, či je to sku­točne v po­riadku a či ti ta­kýto vzťah vy­ho­vuje. Ak si s nie­kým, kto si ne­všíma na tebe to dobré a vidí len to ne­ga­tívne, ško­díš len sama sebe, jemu nie.

Unsp­lash.com/Je­remy Tho­mas

Ospra­vedl­ňuje sa bez ľú­tosti

Slovo pre­páč je preňho len oby­čajné slovo, ktoré nič dô­le­žité ne­zna­mená. Nemá prob­lém zo­pa­ko­vať tie isté chyby viac­krát a ne­skôr ich za­hladí fa­loš­nou ľú­tos­ťou. Byť s ta­kýmto člo­ve­kom môže byť pre teba veľmi škod­livé,  a ko­niec kon­cov, ani ti to za to ne­stojí.

Snaží sa zme­niť ťa

Keď si s člo­ve­kom, pre kto­rého vzťah s te­bou nie je pri­ori­tou, mô­žeš mať po­cit, že si nie­kto iný. Keď ste s nie­kým, komu na tebe úp­rimne zá­leží, mô­žeš si do­vo­liť byť sama se­bou. Je len na tebe, čo si vy­be­rieš, no mysli pri­tom na dô­sledky.

Sex áno, in­ti­mita nie

Za­ru­če­ným uka­zo­va­te­ľom toho, že tvojho par­tnera pre­stal zau­jí­mať vzťah s te­bou je, keď mu ide len o sex a tvoje po­city, ná­zory a vô­bec, tvoja osob­nosť, ho ne­zau­jí­majú. Láska nie je de­fi­no­vaná se­xom. Sex je sú­čas­ťou vzťahu, no ur­čite nie je jeho pod­sta­tou. Ne­za­bú­daj na to.

Pod­vá­dza ťa

Ak ťa nie­kto na­ozaj ľúbi, bude schopný upred­nost­niť tvoje dobro a šťas­tie pred svo­jím vlast­ným. Nie za­kaž­dým, no v zá­sad­ných si­tu­áciách ur­čite áno. Inak po­ve­dané, ak ťa sku­točne ľúbi, ne­bude ťa pod­vá­dzať. Ak sa tak už stalo, dobre si ro­zmysli, kto a prečo ti stojí za to, aby si mu dala druhú šancu.

Ne­chráni ťa

Ne­musí ťa za­chrá­niť z ho­ria­cej bu­dovy ani byť ry­tie­rom v jas­nej zbroji, chrá­niť nie­kedy zna­mená pri­po­me­núť tomu dru­hému, kto je a po­môcť mu opäť si nájsť svoje miesto v ži­vote. Ak ťa par­tner ne­chráni a ani sa o to ne­snaží, je na mieste pred­po­kla­dať, že rov­naký po­stoj má aj ku vzťahu s te­bou.

pe­xels

Ne­pa­mätá si, o čom si roz­prá­vala

Keď nám na nie­kom zá­leží a je pre nás dô­le­žitý, po­čú­vame ho ozaj po­zorne a často hl­ceme každé jeho slovo. Ak je nám nie­kto ukrad­nutý, stačí, že sa bu­deme tvá­riť, že po­čú­vame. Ako to zis­tiť? Po­lož ná­hodné otázky, nie prí­liš jed­no­du­ché, ale ani prí­liš de­tailné. Ak sa opa­ko­vane stane, že do­tyčný na ne ne­vie od­po­ve­dať, niečo nie je v po­riadku…

Váš vzá­jomný vzťah ťa zra­ňuje

Túto sku­toč­nosť si nie je ľahké pri­znať, no keď ťa par­tner psy­chicky zra­ňuje a spô­so­buje ti smú­tok, mala by si od­ísť. Nie si predsa ma­so­chista ani sa­mov­rah, ktorý by v mene ne­opä­to­va­nej lásky obe­to­val všetko. Prav­dou je, že sa to ne­vyp­láca, lebo scény z ro­man­tic­kých fil­mov v re­ál­nom ži­vote ne­fun­gujú. Takže, ne­klam samú seba.

Stará sa len o seba

So­bot­ňajší žúr, vý­let s pria­teľmi, po­ze­ra­nie fil­mov… Spo­loč­ných ak­ti­vít sa zú­čast­ňu­jete obaja, no tvoj par­tner ich plá­nuje a or­ga­ni­zuje podľa seba a s ohľa­dom na vlastné pred­stavy. Ne­ob­ťa­žuje sa tým, aby sa ťa opý­tal na tvoju pred­stavu, alebo as­poň na to, ako by si chcela trá­viť spo­ločný čas. A dá ti na­javo, že ak sa ti niečo ne­páči, prob­lém je v tebe, on sa predsa snaží a ty to ne­vieš oce­niť.

Má prob­lém so zá­väz­kami

Ne­cháva si akoby za­dné dvierka a na isté vážne témy sa nechce ba­viť a ne­us­tále sa im vy­hýba. Po­u­žíva rôzne vý­ho­vorky na to, aby ne­mu­sel pri­znať pravdu – svoju bu­dúc­nosť si s te­bou ne­plá­nuje.

Unsp­lash.com/Fe­lix Rus­sell-Saw

Čo je zá­klad­ným zna­kom toho, že sa váš vzťah chýli ku koncu? Máš po­cit, že tvojho par­tnera po­riadne ne­poz­náš. Bu­deš cí­tiť, že ke­dysi ste si boli veľmi blízky, no z tých čias os­tali už len spo­mienky. Pa­mä­taj, že aj keď je roz­chod bo­les­tivý, ur­čite bolí me­nej, ako vzťah s nie­kým, pre koho si len mož­nos­ťou, nie voľ­bou.

zdroj: ado­rab­le­qu­otes4u

Komentáre